SEZ priekšrocības
Saskaņā ar 1997.gada 17.martā pieņemto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu Liepājas speciālā ekonomiskā zona izveidota ar mērķi attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju.
Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai, un jaunu darbavietu radīšanai Saskaņā ar spēkā esošo Likuma redakciju Liepājas speciālās ekonomiskās zona pastāv līdz 2035.gada 31.decembrim.
Uzņēmumiem Liepājas SEZ teritorijā ir iespējami sekojoši uzņēmējdarbības veikšanas varianti:
1.
darbība Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusā, saņemot tiešos nodokļu atvieglojumus;
2.
darbība Liepājas SEZ kapitālsabiedrības un Brīvās Zonas kapitālsabiedrības statusā, saņemot tiešos un netiešos nodokļu atvieglojumus;
3.
darbība vispārējā kārtībā bez SEZ kapitālsabiedrības statusa;
4.
Liepājas SEZ pārvalde veic SEZ teritorijā esošā zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu potenciālajām Liepājas SEZ un citām uzņēmējsabiedrībām.
Saskaņā ar 2001.gada 27.jūlijā pieņemto Likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” Liepājas SEZ un Brīvās Zonas kapitālsabiedrībām ir tiesības saņemt tiešos un netiešos nodokļu atvieglojumus.
Tiešie nodokļu atvieglojumi
Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām tiek piemēroti šādi tiešie nodokļu atvieglojumi:
1.
80% atlaide aprēķinātās uzņēmuma ienākuma nodokļa summas (samazinātā likme: 3% pret 15% pārējā Latvijas teritorijā);
2.
80% atlaide no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nekustamā īpašuma nodokļa summas, Liepājas Domei ir tiesības lemt par papildus līdz 20% lielas atlaides no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķiršanu (samazinātā likme: 0.3% pret 1.5% pārējā Latvijas teritorijā).
Tiešos nodokļu atvieglojumus piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas:
1.
zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajiem kritērijiem (mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (“MVU”) kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 43 miljonus), — 35 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;
2.
zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam vidējas kapitālsabiedrības statusam (nodarbināti mazāk nekā 250 darbinieki, un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 milj. EUR un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 milj. EUR), — 45 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;
3.
zonas kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam mazas kapitālsabiedrības statusam (nodarbināti mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 10 milj. EUR), — 55 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas.
Lai saņemtu Likumā noteiktos tiešos nodokļu atvieglojumus, ieguldījumus komercsabiedrībās, kas atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji var izdarīt tikai pēc līguma noslēgšanas ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.
Lieliem investīciju projektiem (kopējais investīciju apjoms: virs 50 milj. EUR) tiek piemēroti speciāli nosacījumi.
Netiešie nodokļu atvieglojumi
Liepājas SEZ kapitālsabiedrības, kuras strādā ar ārpus Eiropas Savienības precēm, var saņemt Brīvās Zonas statusu. Šādu kapitālsabiedrību teritorijas ir brīvās zonas, un šīm kapitālsabiedrībām tiek piemērots brīvās zonas režīms, t.i., nodokļu atvieglojumu un īpašu muitas kontroles pasākumu kopums. Uzglabājot preces brīvajā zonā, piemēro īpašu procedūru, par precēm nav jāiesniedz muitas deklarācija un nav jāizmanto galvojums.
Brīvās Zonas kapitālsabiedrībām tiek piemēroti šādi netiešie nodokļu atvieglojumi:
1.
0% pievienotās vērtības nodokļa likme;
2.
akcīzes nodokļa atvieglojums naftas produktiem.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30