Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Apstiprina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2015. gada budžetu
09. janvāris, 2015
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apstiprināja Liepājas SEZ pārvaldes 2015.gada budžetu - ieņēmumu un izdevumu sadaļā 35,18 milj. EUR. Kā norādīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš, budžets ir veidots ar nelielu pieaugumu, lai turpinātu īstenot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas prioritātes, no kurām nozīmīgākās ir atbalsts uzņēmējiem, infrastruktūras attīstība, kā arī vides kvalitāte un drošība.
Liepājas SEZ pārvaldes 2015.gada budžets izstrādāts atbilstoši “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma”, “Likuma par ostām“ un Liepājas SEZ pārvaldes nolikuma prasībām. Sagatavojot budžeta projektu, tika ņemtas vērā noteiktās prioritātes SEZ un ostas attīstībā, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētie projekti, Liepājas ostas padziļināšanas projekts, kā arī stividoru kompāniju kravu apgrozījumu plāni un SEZ pārvaldes noslēgtie nomas un pakalpojumu sniegšanas līgumi.
2015. gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde turpinās īstenot ES Kohēzijas fonda projektus t.sk. Liepājas ostas padziļināšanu un Karostas kanāla attīrīšanu. Tieši projekts „Karostas kanāla attīrīšana” sastāda 27% jeb 9,44 milj. EUR no 2015. gada budžeta. Projekta mērķis ir piekrastes teritorijas ilgtspējīga apsaimniekošana, nodrošinot vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sagatavošanu sanācijas darbu veikšanai saskaņā ar Baltijas jūras rīcības plānu. Saskaņā ar noslēgto vienošanos starp Liepājas SEZ pārvaldi un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju projekta realizācija jāpabeidz līdz 2015.gada 1. oktobrim.
IEŅĒMUMI
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2015.gada pašu budžets plānots 13,5 milj. EUR, jeb 38 % no kopējā naudas apgrozījuma. Ieņēmumu sadaļā lielāko daļu veido ostas maksas, kuras tiek plānotas saskaņā ar prognozējamo kravu apgrozījumu – 6,63 milj .tonnas un spēkā esošajiem ostas maksas tarifiem. Kopā plānotā ostas maksu summa - 8, 99 milj. EUR.
Otrs lielākais pašu ieņēmumu postenis ir maksas par telpu un teritoriju iznomāšanu. Kopā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir noslēgti 161 dažādi nomas līgumi ar 114 juridiskām un fiziskām personām, no kurām gadā plānots saņemt 1,12 milj. EUR. Lielāko ieņēmumu daļu – 85 % sastāda nomas līgumi ostas teritorijā, savukārt nomas maksas par SEZ teritorijām ir 15 % no kopējiem nomu ieņēmumiem
IZDEVUMI
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības programmu un ieguldījumu finansēšanai 2015.gadā no pašu ieņēmumiem paredzēts novirzīt 2,6 milj. EUR. Projektu sadaļā – plānots uzlabot Liepājas ostas piestātņu tehnisko stāvokli, nodrošināt O.Kalpaka tilta konstrukciju un mehānismu uzturēšanu, apsekot un izstrādāt rekonstrukcijas projektu ostas Dienvidu mola daļai un Liepājas bākai, lai iegūtu datus par darbu apjomiem un to izmaksām remontdarbu plānošanai turpmākos gados.
2015. gadā plānots izstrādāt projektu ceļa posmam ostā uz LSEZ SIA „Terrabalt„ , kas apkalpoto prāmju termināli, lai nodrošinātu pieaugošo autotransporta plūsmas caurlaidi un drošu kustības organizāciju. Tāpat plānots turpināt pilnveidot kuģošanas drošību, kā arī navigācijas zīmju uzturēšanu un uzstādīšanu.
Liepājas ostas drošības un vides aizsardzības pasākumiem 2015.gada budžetā paredzēti 847,6 tūkt. EUR. Kā viens no galvenajiem mērķiem ir pilnveidot esošo videonovērošanas sistēmu, kur lielākā uzmanība tiks pievērsta ostas akvatorijas kontrolei, lai nodrošinātu ostas iekārtu aizsardzību un kuģošanas drošību.
Rūpējoties par vides aizsardzību, kas ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes atbildība pret sabiedrību, 2015. gadā turpināsies vides monitoringa sistēmas izveide un tiks pilnveidota un uzlabota ostas attīrīšanas iekārtu darbība, lai tā atbilstu visaugstākajām standartiem kā ISO 14001.
2015.gadā darba apmaksai paredzēti 3122,0 tūkst. EUR. No kopīgiem pašu izdevumiem tas sastāda 23,2%, kas ir par 1,8% mazāk kā iepriekšējā gadā.
Nodokļu maksājumi kopā sastāda 1887 tūkst. EUR – 14 % no pašu budžeta kopsummas. Lielākās summas sastāda sociālais nodoklis (706 tūkst. EUR), ostas maksas maksājums pašvaldības budžetā 10% apmērā (470,0 tūkst. EUR) un ostas maksas maksājums pašvaldības budžetā 360,0 tūkst. EUR, kas ir 2014.gadā uzkrātā summa 10% apmērā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30