Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes sēde
12. februāris, 2013
2013.gada 25. janvārī notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde, kuras darba kārtībā bija četri jautājumi.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde iepazinās ar 2012. gada kravu apgrozījumu Liepājas ostā un konkursa „Vēsturiski piesārņotās vietas „Liepājas Karostas kanāls” projektēšana un sanācijas darbi” norisi.

2012. gadā Liepājas ostā pārkrauts 7 431 499,98 tonnas kravu, kas ir par 53 % vairāk nekā 2011. gadā. 2012. gadā,apkalpoti 1 836 kuģi (pieaugums par 39%), pārkrautas 29 746 RO-RO vienības (pieaugums par 60%) un 4 120 konteineri TEU (pieaugums par 39%), bet iebraukuši un izbraukuši 33 242 pasažieri (pieaugums par 79%).

2013.gada 15.janvārī, izvērtējot iesniegtos dokumentus, iepirkuma komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu personu apvienībai SIA „Skonto Būve” un Boskalis International B.V. Personu apvienības SIA „Skonto Būve” un Boskalis International B.V. iesniegtais piedāvājums atbilst vērtēšanas kritērijam: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst visām nolikuma prasībām.
/O.Kalpaka iela 11/19, Liepāja, SIA „Baltic Biofuel Company”/

2012.gada 20.februārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA „Baltic Biofuel Company” tika noslēgts zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 11/19, Liepājā, nomas tiesību rezervēšanas līgums uz laiku no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 28.februārim. Saskaņā ar augstāk minētā līguma nosacījumiem SIA „Baltic Biofuel Company” jāizstrādā beramkravu noliktavas un uzglabāšanas laukuma būvprojekts.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta SIA „Baltic Biofuel Company” 2013.gada 10.janvāra vēstule, kurā informē, ka kapitālsabiedrība ir izstrādājusi beramkravu noliktavas un uzglabāšanas laukuma būvprojektu, kuru nav iespējams Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Liepājas pilsētas Būvvalde” apstiprināt, jo šobrīd nav reģistrēts zemes robežu maiņas process zemesgrāmatā, un lūdz pagarināt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu.

2013.gada 17.janvārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA „Baltic Biofuel Company” tika noslēgta vienošanās pie starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA „Baltic Biofuel Company” noslēgtā zemes nomas tiesību rezervēšanas līguma, pagarinot līguma termiņu līdz 2013.gada 6.jūnijam. Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma apstiprināt starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA „Baltic Biofuel Company” 2013.gada 17.janvārī noslēgto vienošanos pie 2012.gada 20.februārī noslēgtā zemes nomas tiesību rezervēšanas līguma.
/Lībiešu iela 4, Liepāja, Lībiešu iela 14, Liepāja, 14.novembra bulvāris 88/98, Liepāja un Jātnieku iela 2/18, Liepāja, SIA „Rapsoil”/

2012.gada 2.aprīlī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rapsoil” tika noslēgts zemes nomas tiesību rezervēšanas līgums uz laiku no 2012.gada 14.aprīļa līdz 2013.gada 13.aprīlim. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rapsoil” 2013.gada 15.janvāra vēstule, kurā informē, ka līgumā noteiktie nosacījumi izpildīti - detālplānojuma izstrāde ir pabeigta un apstiprināta ar Liepājas pilsētas Domes lēmumu un lūdz pagarināt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanai, vēju elektrostacijas tehniskā projekta izstrādei, būvatļaujas saņemšanai, kā arī zemesgabalu ierakstīšanai zemesgrāmatā atbilstoši izstrādātajam detālplānojumam. 2013.gada 17.janvārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rapsoil” tika noslēgta vienošanās pie starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rapsoil” 2012.gada 2.aprīlī noslēgtā zemes nomas tiesību rezervēšanas līguma, pagarinot līguma termiņu līdz 2014.gada 16.janvārim. Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma apstiprināt starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rapsoil” 2013.gada 17.janvārī noslēgto vienošanos pie 2012.gada 2.aprīlī noslēgtā zemes nomas tiesību rezervēšanas līguma.
/Brīvostas iela 2d, Liepāja, SIA LSEZ „LIEPAJA BULK TERMINAL LTD”/

Izskatot SIA LSEZ „LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” 2013.gada 3.janvāra vēstuli, 2013.gada 16.janvārī noslēgto pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Brīvostas iela 2d, Liepājā atsavināšanu un saskaņā ar LR likuma „Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums” 48.pantu un LR likuma „Likums par ostām” 19.panta ceturto daļu,Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu Brīvostas iela 2d, Liepājā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30