Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde lemj par attīstības jautājumiem
22. septembris, 2016
Šā gada 21. septembrī notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) valdes sēde, kuras darba kārtībā bija 21 jautājums no kuriem lielākā daļa bija vērsti attīstību.
LSEZ valde klātienē iepazinās ar AS “UPB” darbību attīstības plāniem Meldru ielas uzņēmējdarbības teritorijā, lēma par budžeta grozījumiem, velkoņu pakalpojumiem Liepājas ostā un jauna loča kuģa iegādi. Vēl SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” LSEZ valde piešķīra LSEZ kapitālsabiedrības statusu, veica grozījumus un papildinājumus 2 nomas tiesību rezervēšanas līgumos, atbalstīja divu nomas līgumu un viena nomas tiesību rezervēšanas līguma slēgšanu.
21. septembra Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēdes darba kārtības jautājumi:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apskatījās un iepazinās ar AS “UPB” uzņēmumiem un plānotajiem attīstības projektiem, t.sk. plānotā Loģistikas centra izbūvi Meldru ielas uzņēmējdarbības teritorijā. Šobrīd ir noslēgts nomas tiesību rezervēšanas līgums teritorijai Dūņu ielā 9 uz vienu gadu būvprojekta izstrādei. AS UPB tikšanās laikā apstiprināja, ka notiek projektēšanas darbi.

UPB holdings, viens no vadošajiem industriālajiem koncerniem Latvijā, jau 25 gadus veiksmīgi darbojas gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. UPB pamata darbības nozares ir būvkonstrukciju projektēšana, ražošana, būvuzņēmējdarbība, montāža, tirdzniecība un serviss. Holdingā ietilpst vairāk nekā 40 uzņēmumi un ražotnes, kas apvienotas patstāvīgi strādājošās uzņēmumu grupās, no kurām lielākās ir MB Betons grupa, RK Metāls grupa, AILE grupa, UPB Energy grupa un UPB Nams grupa. Uzņēmumi un to ražotņu tīkls pārklāj visu Latvijas teritoriju. Koncernā ietilpst UPB uzņēmumi Latvijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Dānijā, Islandē, Vācijā, Šveicē un Baltkrievijā. Sinerģija starp holdinga uzņēmumiem, inovatīva pieeja un kvalitāte ir holdinga ilggadējās stabilās izaugsmes pamatā. UPB šobrīd strādā vairāk nekā 1600 darbinieku.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde vienbalsīgi par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāju apstiprināja Liepājas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde vienbalsīgi par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja vietnieku apstiprināja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītāju Andri Ozolu.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma apstiprināt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes struktūru.
Pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2016.gada astoņu mēnešu budžeta izpildi, saimnieciskās un finanšu darbības aktualizēto prognozi, normatīvajiem dokumentiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apstiprināja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2016.gada precizēto budžetu un budžeta prognozi turpmākajiem pieciem gadiem.

2016.gada budžeta grozījumu projekts paredz samazināt kopējos plānotos ieņēmumus, nosakot tos 20 000 t. EUR apmērā, savukārt, kopējos 2016.gada izdevumos nosakot 19 929 t. EUR apmērā, rezultātā plānojot pozitīvu neto naudas plūsmu 72 t.EUR apmērā un naudas atlikumu gada beigās 121 t. EUR apmērā.

Liepājas ostas 2016.gada kravu apgrozījums tiek plānots 5 728 tūkstošu tonnu apjomā, paredzot 2.1% pieaugumu pret 2015.gadu.

Turpmāko piecu gadu ieņēmumu prognoze balstīta uz ikgadēju kravu apgrozījuma pieaugumu 3,9% apmērā.
2016. gada 15. jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskā zonas pārvaldes iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu “Jauna loča kutera iegāde”. 2016. gada 9. septembrī Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu ar Igaunijas kompāniju “Baltic Workboats” AS.

Pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātā Iepirkuma rezultātiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam noslēgt ar Baltic Workboats AS, Jauna loča kutera iegādes līgumu. Līguma summa ir EUR 998 800,00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Jauna loču kuģa iegāde nepieciešama, lai modernizētu Liepājas ostas floti, vecos gan fiziski, gan morāli novecojušos kuģus aizstājot ar jaunu modernu.
Pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2016. gada 10. jūnija lēmumu “Par loču kuģa iegādi” un 2016. gada 21. septembra lēmumu ““Par Jauna loča kutera iegādes līguma” slēgšanu” un vadoties no normatīvajiem dokumentiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma noslēgt ar “Swedbank” AS aizdevuma līgumu par summu EUR 855 000,00 ar aizdevuma atmaksas termiņu pieci gadi jauna loča kutera iegādei un ar šo līgumu saistīto kuģu obligāciju, iepriekš saņemot Valsts kases rakstisku saskaņojumu.

2016. gada 15. jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkuma komisija izsludināja iepirkumu “Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā”. 2016. gada 8. augustā Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu SIA “Towmar Liepājā”.

Pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātā Iepirkuma rezultātiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam noslēgt ar SIA “Towmar Liepājā” līgumu par “TAK 7 lielā velkoņa pastāvīgā noma Liepājas ostas akvatorijā” uz 3 gadiem.
2016.gada 15.jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkuma komisija izsludināja iepirkumu “Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā” un 2016. gada 8. augustā Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu SIA “Towmar Liepājā”.

Pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātā Iepirkuma rezultātiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam noslēgt ar SIA “Towmar Liepājā” līgumupar “TAK 1 mazā velkoņa pastāvīgā noma Liepājas ostas akvatorijā” uz 3 gadiem.
2016. gada 15. jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkuma komisija izsludināja iepirkumu “Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā”. 2016. gada 8. augustā Iepirkuma komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu UAB “Towmar Baltic”. Pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātā Iepirkuma rezultātiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam noslēgt ar UAB “Towmar Baltic”, līgumu “Lielā velkoņa pakalpojumu sniegšana Liepājas ostas akvatorijā pēc izsaukuma” uz 3 (trīs) gadiem.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apstiprināja kuģu aģentēšanas līgumu jaunā, precizētā redakcijā.
Ir nepieciešams aktualizēt esošo Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei iesniedzamo dokumentu brīvās zonas statusa saņemšanai sarakstu. Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolemj apstiprināt iesniedzamo dokumentu brīvās zonas statusa saņemšanai sarakstu.
Izskatot SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” 2016.gada 7.septembra iesniegumu “Par Liepājas SEZ statusa piešķiršanu”, kurā lūdz piešķirt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu, un tai pievienotos dokumentus, kā arī, pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piešķirt SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu. Tāpat valde apstiprināja ar SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” slēdzamā līguma par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā projekta redakciju un slēdzamā līguma par projekta “Ražošanas telpu pielāgošana atbilstoši telpu nomnieka plānotai ražošanai” veikšanas projekta redakciju.

Saskaņā ar uzņēmuma investīciju plānu, periodā no 2016. gada līdz 2020. gadam plānots investēt vismaz 1,3 milj. EUR, t.sk. esošo ražošanas telpu pielāgošanu uzņēmējdarbības veikšanai un jaunu izbūvei.
/Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls”/

2010. gada 3. decembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2014. gada 26. jūnijā, 2015. gada 17. jūnijā, 2015. gada 26. novembrī un 2016. gada 17. jūnijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” pie līguma tika noslēgta vienošanās par ieguldījumu veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā no 2014. gada līdz 2016. gadam.

2016. gada 16. septembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” vēstule, kurā lūdz no 2016. gadā plānotajiem ieguldījumiem (maksimālā atbalsta intensitāte 55%) izslēgt šādus ieguldījumus: “dzelzceļa noliešanas estakādes jumta izbūve” par summu EUR 90 000,00, “automašīnu uzkraušanas vietas izbūve, svari, 6x50cbm rezervuāru uzstādīšana un apsaiste” par summu EUR 200 000,00 un “kategorijas “B” piesārņojošai darbībai izmaiņas” par summu EUR 8 000,00.

Pamatojoties uz augstāk minēto un normatīvajiem dokumentiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2010. gada 3. decembrī noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
/Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls”/

2010. gada 3. decembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. 2016. gada 16. septembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” vēstule “, kurā informē, ka laika posmā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” plāno realizēt projektu “LSEZ SIA “GI Termināls” Liepājā, Ziemeļu ielā 19C un Pulvera ielā 25 modernizācija” par kopējo summu EUR 2 128 000,00.

Pamatojoties uz augstāk minēto un normatīvajiem dokumentiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” līgumu par ieguldījuma projekta veikšanu un apstiprināt slēdzamā līguma par ieguldījuma projekta veikšanu projekta redakciju.

/Muitas iela 12, Liepāja, Igaunijas uzņēmums OU “Vitadis”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Igaunijas uzņēmuma OU “Vitadis” iesniegums, kurā informē, ka 2016. gada 16. jūnijā starp SIA “METALURGS & DUNA” un Igaunijas uzņēmumu OU “Vitadis” ir noslēgts pirkuma līgums par nekustamā īpašuma, kas atrodas Muitas ielā 12, Liepājā un sastāv no nedzīvojamas ēkas, pirkšanu un lūdz noslēgt nekustamā īpašuma Muitas iela 12, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu nomniekam piederošās nedzīvojamās ēkas uzturēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai, jo būvju īpašums ir saistīts ar zemesgabalu Muitas iela 12, Liepājā . Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma noslēgt ar Igaunijas uzņēmumu OU “Vitadis” nekustamā īpašuma Muitas iela 12, Liepājā (platība 1625 m2) ilgtermiņa nomas līgumu uz 30 gadiem nomniekam piederošās nedzīvojamās ēkas uzturēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
/Brīvības iela 185A, Liepāja, “Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts “Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA 2016. gada 9. septembra iesniegums par zemesgabala ilgtermiņa nomas līguma slēgšanu Brīvības ielā 185A, Liepājā, kurā lūdz noslēgt nekustamā īpašuma ilgtermiņa nomas līgumu būvprojekta “Teritorijas labiekārtošana un dīķa- baseina izbūve Brīvības ielā 185A, Liepājā” realizēšanai, teritorijas atmežošanai, kā arī apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar “Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA nekustamā īpašuma Brīvības iela 185A, Liepājā (platība 18 043 m2) ilgtermiņa nomas līgumu uz 30 gadiem būvprojekta “Teritorijas labiekārtošana un dīķa- baseina izbūve Brīvības ielā 185A, Liepājā” realizēšanai. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
/Satiksmes iela 6, Liepāja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EURO DK”/

2016.gada 7.septembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EURO DK” iesniegums, kurā lūdz noslēgt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu “EURO DK” SIA noliktavas un biroja” būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai. Nepieciešamā zemesgabala platība ir 5443 m2.

Zemesgabals, Satiksmes iela 6, Liepājā atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, reģistrēts zemesgrāmatā uz Liepājas pilsētas pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma rezervēt zemesgabalu Satiksmes iela 6, Liepājā (platība 5443 m2) nomas tiesības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “EURO DK” uz vienu gadu “EURO DK SIA noliktavas un biroja” būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.
/Oskara Kalpaka iela 111A un Brīvostas iela 1, Liepāja, Valsts ieņēmumu dienests/

2015. gada 17. novembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Valsts ieņēmumu dienestu tika noslēgts zemes nomas tiesību rezervēšanas līgums, ar kuru rezervē nekustamā īpašuma O.Kalpaka iela 111A, Liepājā daļas (platība ~ 1539 m2 (precīza platība tiks noteikta izstrādājot zemes ierīcības projektu)) un Brīvostas iela 1, Liepājā daļas (platība ~ 617 m2 (precīza platība tiks noteikta izstrādājot zemes ierīcības projektu)) nomas tiesības uz vienu gadu zemes ierīcības projekta un kravu kontroles rentgena iekārtu būvniecības būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

2016. gada 5. augustā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Valsts ieņēmumu dienesta vēstule “Par zemes nomas rezervāciju”, kurā informē, ka paredz būvprojekta izstrādi ilgāku nekā 2015. gada 17. novembrī noslēgtā zemes nomas tiesību rezervēšanas līguma darbības termiņu, tāpēc lūdz pagarināt līgumu līdz 2017. gada 31. martam.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Valsts ieņēmumu dienestu vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2015. gada 17. novembrī noslēgtajā zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumā, pagarinot līguma darbības termiņu līdz 2017. gada 31. martam.
2016. gada 1. septembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta LR Aizsardzības ministrijas 2016. gada 16. augusta vēstule “Par Nacionālo bruņoto spēku Liepājas militārās bāzes attīstību”, kurā lūdz izskatīt jautājumu par zemesgabala Atmodas bulvāris 3/5, Liepājā nodošanu LR Aizsardzības ministrijas valdījumā ar mērķi attīstīt Nacionālo bruņoto spēku Liepājas militāro bāzi.

Zemesgabals Atmodas bulvāris 3/5, Liepājā ir neapbūvēts zemesgabals (platība ~80432 m2) saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumu “Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā” ir LR Satiksmes ministrijai piekrītošs zemesgabals.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piekrist zemesgabala Atmodas bulvāris 3/5, Liepājā nodošanai LR Aizsardzības ministrijai Nacionālo bruņoto spēku Liepājas militārās bāzes attīstībai ar nosacījumu, ka objekta turpmākā izmantošana neapgrūtina un neietekmē Liepājas ostas teritorijas attīstību.
/Oskara Kalpaka iela 123, Liepāja, SIA “E2C”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2016. gada 26. februārī sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes nomas tiesību rezervēšanas līguma slēgšanu”, ar kuru nolēma rezervēt nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 123, Liepājā daļas ( platība ~ 50 000 m2 (precīza platība tiks noteikta izstrādājot zemes ierīcības projektu)) nomas tiesības SIA “E2C” uz vienu gadu sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai.

2016. gada 21. septembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta SIA “E2C” vēstule “Par plānoto sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un koģenerācijas stacijas būvniecības projektu Liepājā”, kurā informē, ka būvniecības ieceres realizācijai ir nepieciešama papildus teritorija ostas akvatorijā – nepieciešams iznomāt ūdens teritoriju ~ 30 420 m2 platībā.

Pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nekustamo īpašumu speciālistes atzinumu un augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma izdarīt grozījumus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2016. gada 26. februāra lēmumā “Par zemes nomas tiesību rezervēšanas līguma slēgšanu”, izsakot lēmuma lemjošās daļas 1.punktu sekojošā redakcijā:

“Rezervēt nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 123, Liepājā daļas (platība ~ 50 000 m2) un Priekšostas daļas (platība ~ 30 420 m2 (precīza platība tiks noteikta izstrādājot zemes ierīcības projektu)) nomas tiesības SIA “E2C” uz vienu gadu sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai”.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30