Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmumi
15. augusts, 2016
Kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde notika, šodien, 2016. gada 15.augustā, Rīgā. Darba kārtībā bija 4 uz attīstību vērsti jautājumi - par ieguldījumu veikšanu, par zemas nomas līgumu slēgšanu, kā arī par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu.
/Atmodas bulvāris 21A, Liepāja, SIA “Amanda.com”, SIA “Loading”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izskatot saņemto SIA “Amanda.com” iesniegumu un 2016. gada 2. maijā starp SIA “Amanda.com” un SIA “Loading" noslēgto pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma – Atmodas bulvāris 21A, 1/8 domājamās daļas atsavināšanu un saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 48. pantu,Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmā nekustamā īpašuma Atmodas bulvāris 21A, Liepāja 1/8 domājamo daļu.
/Kapsēdes iela 8, Liepāja, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” 2016. gada 5. augusta vēstule “Par ilgtermiņa nomas līgumu”, kurā lūdz noslēgt nekustamā īpašuma Kapsēdes iela 8, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu būvprojekta “Ražošanas ēkas būvniecība Kapsēdes ielā 8, Liepājā” realizēšanai, teritorijas atmežošanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izskatot iesniegtos materiālus, nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” nekustamā īpašuma Kapsēdes iela 8, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu līdz 2046. gada 14. augustam.

LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” ir izveidojusi industriālo parku “Liepājas Biznesa centrs”, kurā ietilpst bijušā Gaļas kombināta teritorija un ēkas, kas ir sakārtotas un piemērotas dažādu ražošanas uzņēmumu vajadzībām. “Liepājas Biznesa centra” kopējā platība ir 72,5 m2, bet tur mājvietu raduši 15 dažādi ārvalstu ražošanas uzņēmumi, kas nodrošina gandrīz 800 darbavietas, bet uzņēmumu gada kopējais apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro.

2015. gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” nodeva ekspluatācijā papildus ražošanas teritorijas – 4 jaunus ražošanas korpusus ar kopējo platību 13,4 tūkst. m2. Jaunajās telpās savas ražotnes ir izveidojuši trīs jauni uzņēmumi – SIA “Expedit Baltic”, kas ir Dānijas mazumtirdzniecības veikalu iekārtojuma risinājumu kompānijas "Expedit" meitas uzņēmums, metālapstrādes uzņēmums SIA “Swedan Partners”, un kartona un plastmasa ofisa aprīkojuma ražotājs SIA “EL Prod”, bet papildus ražošanas platību ieguvuši divi no jau esošajiem uzņēmumiem – metālapstrādes uzņēmums LSEZ SIA “Jensen metal” un teleskopisko konveijeru ražotājs LSEZ SIA ”Caljan Rite-Hite Latvia”. Šobrīd LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” plāno tālāku attīstību, jo interesi izrādījuši vēl citi ražošanas uzņēmumi.
/SIA LSEZ “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD”/

LR likuma “Par nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 5.1 panta ceturtā daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu.

1998. gada 14. septembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA LSEZ “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2016. gada 9. augustā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta SIA LSEZ “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” vēstule, kurā informē, ka laika posmā no 2016. gada 15. augusta līdz 2016. gada 31. decembrim SIA LSEZ “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” plāno realizēt projektu “Beramkravu pārkraušanas tehnoloģija” par kopējo summu EUR 280 000,00.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, nolēma slēgt ar SIA LSEZ “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” līgumu par ieguldījuma projekta īstenošanai.

Kā savā Biznesa plānā norāda LSEZ SIA “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD”, ieguldītās investīcijas nodrošinās iespēju palielināt kravu kraušanas ātrumu ostas 66., 67., 68. piestātnē vismaz par 10% vismaz līdz 656, 5 tūkst. tonnu gadā.

/Pulvera iela 4A, Liepāja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “iCotton”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “iCotton” 2016. gada 28. jūlija vēstule, kurā lūdz noslēgt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu kokvilnas šķiedras auduma izstrādājumu ražošanas rūpnīcas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai. Nepieciešamā zemesgabala platība ir 11 453 m2 un tas atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Pulvera iela 4A, Liepājā.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “iCotton” piedalās Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu atlasē par atbalstu ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai. Saskaņā ar MK 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr.227 projekta iesniedzējam ir jābūt īpašuma vai valdījuma tiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības uz nekustamo īpašumu, t.sk. zemi, kurā veic investīcijas, tāpēc Sabiedrībai ir nepieciešams spēkā esošs zemes nomas tiesību rezervēšanas līgums.

Ņemot vērā, ka projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņš bija 2016. gada 3. augusts, 2016. gada 28. jūlijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “iCotton” tika noslēgts zemes nomas tiesību rezervēšanas līgums. Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma pieņemt zināšanai 2016. gada 28. jūlijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “iCotton” noslēgto zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30