Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmumi
14. jūnijs, 2017
2017. gada 12. jūnijā notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) valdes sēde, kuras darba kārtībā bija desmit jautājumi. LSEZ valde izvērtēja un apstiprināja atklāta konkursa rezultātā izvēlēto būvnieku, kas īstenos projektu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā”, nolēma slēgt ilgtermiņa nomas līgumu ar “Buckwheat Baltics” SIA par jaunas ražotnes būvniecību un vienlaikus piešķīra uzņēmumam LSEZ kapitālsabiedrības statusu. Tāpat LSEZ valde apstiprināja LSEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu līgumus par kopējo summu EUR 434 000.
2017. gada 10. aprīlī Liepājas speciālās ekonomiskā zonas pārvaldes iepirkumu komisija izsludināja būvdarbu iepirkumu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā”, bet 2017. gada 7. jūnijā Iepirkuma komisija, Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, nolēma piešķirt tiesības slēgt būvdarbu iepirkuma līgumu SIA “A-Land”, kas iesniedza piedāvājumu ar zemāko līguma cenu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iepirkuma komisijas ziņojumu, nolēma uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam slēgt ar SIA “A-Land”, iepirkuma līgumu par būvdarbu izpildi būvobjektā “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā” ar līguma summu EUR 746 422.22, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
/Dūņu iela 5, Liepāja, “Buckwheat Baltics” SIA/

2017. gada 22. maijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un “Buckwheat Baltics” SIA tika noslēgts nekustamā īpašuma – zemesgabala Dūņu iela 5, Liepājā nomas tiesību rezervēšanas līgums līdz 2018. gada 21. maijam lauksaimniecības produkcijas pārstrādes ražotnes un noliktavas kompleksa būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

2017. gada 5. jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts “Buckwheat Baltics” SIA iesniegums, kurā lūdz noslēgt nekustamā īpašuma – zemesgabala Dūņu iela 5, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu ar apbūves tiesībām būvprojekta “Noliktavas un ražotne Dūņu ielā 5, Liepājā” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Būvvalde” 2017. gada 5. jūnija pozitīvs atzinums par izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā “Noliktavas un ražotne Dūņu ielā 5, Liepājā”.

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un balstoties uz normatīvajiem aktiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar “Buckwheat Baltics” SIA nekustamā īpašuma Dūņu iela 5, Liepājā (platība 23 740 m2) ilgtermiņa nomas līgumu ar apbūves tiesībām uz 30 gadiem būvprojekta “Noliktavas un ražotne Dūņu ielā 5, Liepājā” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai. Noteikt nomas maksu EUR 0.025 par 1 m2 mēnesī bez PVN.
Izskatot 2017. gada 5. jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē saņemto “Buckwheat Baltics” SIA iesniegumu, kurā lūdz piešķirt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu, un tam pievienotos dokumentus, kā arī pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10. panta pirmās daļas 2. punktu, 24. pantu, 25. pantu un likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 5.1 pantu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piešķirt “Buckwheat Baltics” SIA Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu.

“Buckwheat Baltics” SIA plāno tuvāko divu gadu laikā izveidot lauksaimniecības produkcijas pārstrādes ražotnes un noliktavas kompleksu, investējot aptuveni 2 milj. eiro. Divu gadu laikā plānots sasniegt apgrozījumu ~ 15 milj. eiro, nodrošinot 27 jaunas darbavietas ar vidējo atalgojumu 1200 eiro.

“Buckwheat Baltics” SIA ir 43. LSEZ kapitālsabiedrība.

/Kapsēdes iela 2 un Kapsēdes iela 4, Liepāja, LSEZ “Jensen Metal” SIA/

2004. gada 20. jūlijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un LSEZ “Jensen Metal” SIA, tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts LSEZ “Jensen Metal” SIA 2017. gada 31. maija iesniegums, kurā informē, ka laika posmā no 2017. gada 14. jūnija līdz 2017. gada 31. decembrim LSEZ “Jensen Metal” SIA plāno realizēt projektu “Modernas manuālās virpas iegāde ražošanas jaudas palielināšanai” par kopējo summu EUR 50 000.00.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10. panta pirmās daļas 2. punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar LSEZ “Jensen Metal” SIA līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Kapsēdes iela 2 un Kapsēdes iela 4, Liepāja, LSEZ “Jensen Metal” SIA/

2004. gada 20. jūlijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un LSEZ “Jensen Metal” SIA, tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts LSEZ “Jensen Metal” SIA 2017.gada 31.maija iesniegums, kurā informē, ka laika posmā no 2017. gada 14. jūnija līdz 2017. gada 31. decembrim LSEZ “Jensen Metal” SIA plāno realizēt projektu “Modernas slīpēšanas iekārtas iegāde ražošanas jaudas palielināšanai” par kopējo summu EUR 160 000.00.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar LSEZ “Jensen Metal” SIA līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Kapsēdes iela 2 un Kapsēdes iela 4, Liepāja, SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia”/

2006. gada 12. aprīlī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2017. gada 31. maijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” 2017. gada 29. maija vēstule, kurā informē, ka laika posmā no 2017. gada 16. jūnija līdz 2017. gada 31. decembrim SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” plāno realizēt projektu “Metināšanas iekārtu iegāde Kapsēdes ielā 2 un Kapsēdes ielā 4, Liepājā” par kopējo summu EUR 15 000.00.
Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10. panta pirmās daļas 2. punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Atslēdznieku iela 43, Liepāja, SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS”/

2011. gada 23. martā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS” tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2017. gada 29. maijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS” iesniegums, kurā informē, ka laika posmā no 2017. gada 15. jūlija līdz 2017. gada 15. septembrim SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS” plāno realizēt projektu “Naftas produktu cauruļvadu pagarināšana no 68. uz 69. piestātni un aprīkošana” par kopējo summu EUR 29 000.00.
Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10. panta pirmās daļas 2. punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS” līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Kapsēdes iela 2, Liepāja, LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV”/

2003. gada 4. septembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2017. gada 5. jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” vēstule “Par papildus vienošanos investīcijām modernajās tehnoloģijās”, kurā informē, ka laika posmā no 2017. gada 19. jūnija līdz 2017. gada 31. decembrim LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” plāno realizēt projektu “Ražošanas iekārtu modernizācija” par kopējo summu EUR 130 000.00.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Kapsēdes iela 4, Liepāja, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” 2017. gada 7. jūnija iesniegums, kurā informē, ka plāno ierosināt nekustamā īpašuma Kapsēdes iela 4, Liepājā atsavināšanas procesu, un lūdz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdei pieņemt lēmumu par nodošanu vai atteikumu nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu un apstiprināt, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” ir izpildījusi nomas līgumā noteiktās saistības.

2013. gada 11. jūnijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” tika noslēgts līgums par nekustamā īpašuma – Kapsēdes iela 4, Liepājā nomu. Līguma darbības termiņš ir līdz 2043. gada 14. jūnijam. Nomas līguma mērķis – ražošanas ēku un uzglabāšanas laukuma būvprojekta izstrādei un realizācijai, kā arī citai nomnieka komercdarbības veikšanai.

Līdz 2015. gada 1. septembrim Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” uzbūvēja un nodeva ekspluatācijā ražošanas ēkas, tādējādi izpildot augstāk minētā līguma saistības. Iesniedzējam piederošās īpašuma tiesības uz būvēm ir nostiprinātas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā.

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu īpašnieks ir tiesīgs iesniegt atsavināšanas ierosinājumu.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000507235 zemesgabala īpašniece ir Liepājas pilsētas pašvaldība. Zemesgabals atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes valdījumā.

Tā kā zemesgabals Kapsēdes iela 4, Liepājā nav nepieciešams Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkciju īstenošanai un saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piekrist zemesgabala Kapsēdes iela 4, Liepājā atsavināšanas procedūrai, par ko paziņot Liepājas pilsētas pašvaldībai.
/Ezermalas iela 7A, Liepāja, Biedrība “KURZEMES ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA”/

2017. gada 10. aprīlī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Biedrību “KURZEMES ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA” tika noslēgts nekustamā īpašuma – zemesgabala Ezermalas iela 7A, Liepājā nomas tiesību rezervēšanas līgums līdz 2018. gada 9. jūnijam zivju produkcijas noliktavas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē 2017. gada 7. jūnijā tika saņemta Biedrības “KURZEMES ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA” vēstule, kurā lūdz noslēgt vienošanos par grozījumu izdarīšanu augstāk minētajā līgumā, norādot, ka biedrībai ir pienākums šī līguma darbības laikā izstrādāt zivju pārstrādes ražotnes būvprojektu minimālā sastāvā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Biedrību “KURZEMES ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA” vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2017. gada 10. aprīļa nekustamā īpašuma – zemesgabala Ezermalas iela 7A, Liepājā zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumā, izsakot līguma 3.2.1. punktu šādā redakcijā:
“3.2.1.Šī līguma darbības laikā BIEDRĪBAI ir pienākums izstrādāt zivju pārstrādes ražotnes būvprojektu minimālā sastāvā, un ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms šī līguma darbības termiņa beigām iesniegt SEZ PĀRVALDEI izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā un Liepājas pilsētas Būvvaldes pozitīvu Atzinumu par izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā.”.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30