Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmumi
12. jūlijs, 2016
Kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde notika 2016. gada 11. jūlijā, Rīgā. Darba kārtībā bija 10 jautājumi - par ieguldījumu veikšanu, par zemas nomas rezervēšanas līgumu slēgšanu, kā arī valde atbalstīja industriālā parka “Liepājas Biznesa centrs” turpmāko attīstību un paplašināšanos.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtēja 2015. gada darbības rezultātus un pēc zvērinātu revidenta atzinuma noklausīšanās apstiprināja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2015.gada pārskatu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvalde 2015. gadā strādājusi veiksmīgi un gadu noslēgusi ar 10,34 milj. EUR pamatdarbības neto apgrozījumu, kas ir par 10 % jeb 949 tūkst. EUR vairāk nekā iepriekšējā periodā. Finansiālais 2015. gada rezultāts ir peļņa – 516 tūkst. EUR. Aizvadītajā gadā, līdz ar kravu apgrozījuma pieaugumu par 5,9%, palielinājies LSEZ pārvaldes galvenais ieņēmumu veids – ostu maksas - par 888 tūkst. EUR.
/Dūņu iela 4, Liepāja, SIA “IMPROBUS”/

2016. gada 29. jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IMPROBUS” iesniegums, kurā lūdz noslēgt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu. Izvērtējot iesniegtos materiālus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma rezervēt zemesgabala Dūņa iela 4, Liepājā daļas – aptuveni 10 327 m2 platībā – (platība tiks precizēta, izstrādājot zemes ierīcības projektu) nomas tiesības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “IMPROBUS” uz vienu gadu nēģu produkcijas ražotnes būvprojekta minimālā sastāvā un zemes ierīcības projekta izstrādei.
/Cukura iela 40, Liepāja, SIA “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS”/

2016. gada 29. jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS” vēstule , kurā lūdz noslēgt vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2010. gada 1. jūlija nekustamā īpašuma nomas līgumā, samazinot nomas maksu nekustamajam īpašumam Cukura iela 40, Liepājā no 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā uz 1% no zemes kadastrālās vērtības gadā – pamatojums - nekustamais īpašums Cukura iela 36, Cukura iela 38A un Cukura iela 40 ir nožogota vienota teritorija, kura funkcionē kā viens asfalta ražotnes un atklātas noliktavas komplekss.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, iepazīstoties ar iesniegtajiem materiāliem un pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2010. gada 26. februāra lēmumu Nr.17 “Par nomas maksas noteikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā (izņemot Liepājas ostas teritoriju)”, kurā noteikts, ka nomas maksu 1% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā maksā, ja nomnieka pamatkomercdarbības veids/veidi nekustamajā īpašumā ir ražošana (rūpniecība) un ar to saistītā noliktavu saimniecība vai tranzīts un ar to saistītā noliktavu saimniecība, un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nekustamo īpašumu speciālista atzinumu, kurā norādīts, ka nekustamais īpašums Cukura iela 36, Cukura iela 38A un Cukura iela 40, Liepājā ir nožogots kā viena teritorija un funkcionē kā viens asfalta ražotnes un atklātas noliktavas komplekss, nolēma slēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS” vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2010. gada 1. jūlija nekustamā īpašuma Cukura iela 40, Liepājā nomas līgumā, nosakot nomas maksu 1% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes kadastrālās vērtības gadā.
/Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” SIA /

2000. gada 12. janvārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrības “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” SIA 2016.gada 13.jūnija, kurā lūdz veikt grozījumus noslēgtajā līgumā, atļaujot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā nodarboties ar papildus komercdarbības veidu – 46.21. Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība (NACE 2.redakcija).

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma noslēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” SIA vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2000. gada 12. janvārī noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
/SIA LSEZ “DUNA” /

1998. gada 30. janvārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA LSEZ “DUNA” tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta SIA LSEZ “DUNA” 2016. gada 8. jūnija vēstule, kurā lūdz veikt grozījumus noslēgtā līguma par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā komercdarbības veikšanas adresēs, papildinot esošās ar jaunām.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA LSEZ “DUNA” vienošanos par grozījumu izdarīšanu noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
/Brīvostas iela 28 (daļa), Liepāja, LSEZ SIA “Ekers Stividors LP”, “Dan Store” LSEZ SIA/

Starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” ir spēka nomas līgums par zemesgabala Brīvostas iela 28, Liepājā nomu, bet starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” un “Dan Store” Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA spēkā ir apakšnomas līgums, ar kuru nodeva apakšnomā “Dan Store” LSEZ SIA apsaimniekošanā līdz 2043.gada 12.martam zemesgabala Brīvostas iela 28, Liepājā daļu.

Izskatot LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” 2016. gada 15. jūnija iesniegumu, kurā lūdz atļaut nodot apakšnomā “Dan Store” LSEZ SIA līdz 2043. gada 12. martam vēl papildus daļu no zemesgabala Brīvostas iela 28, Liepājā (~ 4 000 m2 platībā), Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma konceptuāli atbalstīt papildus teritorijas Brīvostas iela 28, Liepājā nodošanu apakšnomā “Dan Store” LSEZ SIA līdz 2043. gada 12. martam. Papildus teritorija nepieciešama, lai “Dan Store” LSEZ SIA varētu īstenot attīstības projektu – jaunas noliktavas būvniecību.
/LSEZ “Baltic Biofuel Company” SIA/

2013. gada 11. jūnijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “Baltic Biofuel Company” SIA tika noslēgts līgums par nekustamā īpašuma – Oskara Kalpaka iela 21/25, Liepājā nomu. Līguma darbības termiņš ir līdz 2043. gada 14. jūnijam.

2016. gada 30. jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta AS DNB bankas vēstule “Par nodrošinājumu”, kurā lūdz saskaņot starp AS DNB banku, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “Baltic Biofuel Company” SIA un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi slēdzamās vienošanās pie nomas līguma par atsevišķu nomas līguma noteikumu izpildi.

Izskatot augstāk minēto vēstuli un vienošanās projektu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt trīspusējo vienošanos pie nomas līguma par atsevišķu nomas līguma noteikumu izpildi ar AS DNB banku un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “Baltic Biofuel Company” SIA. Nodrošinājums nepieciešams, lai varētu piesaistīt papildus finanšu resursus attīstības projektiem.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde iepazinās ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes un Liepājas ostas aktuālajiem darbības rezultātiem.
/Kapsēdes iela 8, Liepāja, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA”/

2016. gada 7. jūlijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” 2016. gada 6. jūlija vēstule, kurā lūdz noslēgt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu ražošanas ēku būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai, un 2016. gada 7. jūlija vēstule, ar kuru iesniedza dokumentus, kas nepieciešami zemes nomas tiesību rezervēšanas līguma slēgšanai.

Zemesgabals, Kapsēdes iela 8, Liepājā atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, reģistrēts zemesgrāmatā uz Liepājas pilsētas pašvaldības vārda.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma rezervēt zemesgabala Kapsēdes iela 8, Liepājā nomas tiesības Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” uz vienu gadu ražošanas ēku būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” ir izveidojusi industriālo parku “Liepājas Biznesa centrs”, kurā ietilpst bijušā Gaļas kombināta teritorija un ēkas, kas ir sakārtotas un piemērotas dažādu ražošanas uzņēmumu vajadzībām. 2015. gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” nodeva ekspluatācijā papildus ražošanas teritorijas – 4 jaunus ražošanas korpusus. Jaunajās telpās savas ražotnes ir izveidojuši trīs jauni uzņēmumi – SIA “Expedit Baltic”, kas ir Dānijas mazumtirdzniecības veikalu iekārtojuma risinājumu kompānijas "Expedit" meitas uzņēmums, metālapstrādes uzņēmums SIA “Swedan Partners”, un kartona un plastmasa ofisa aprīkojuma ražotājs SIA “EL Prod”, bet papildus ražošanas platību ieguvuši divi no jau esošajiem uzņēmumiem – metālapstrādes uzņēmums LSEZ SIA “Jensen metal” un teleskopisko konveijeru ražotājs LSEZ SIA ”Caljan Rite-Hite Latvia”. Šobrīd LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” plāno tālāku attīstību, jo interesi izrādījuši vēl citi ražošanas uzņēmumi.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30