Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 10. jūnija valdes sēdē pieņemtie lēmumi
13. jūnijs, 2016
Kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde notika 2016. gada 10. jūnijā, Liepājā. Darba kārtībā bija 21 pamatjautājums un četri papildjautājumi, t.sk. par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku. Ar vienbalsīgu valdes locekļu lēmumu par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku apstiprināja Jāni Lapiņu, kas līdz šim pildīja pārvaldnieka vietnieka jautājumus.
/Pulvera iela 8, Liepāja, AS “HRC Libau”/

2010. gada 27. janvārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un AS “HRC Libau” tika noslēgts līgums par zemesgabala Pulvera iela 8, Liepājā nomu. Līgums tika noslēgts uz laiku līdz 2036. gada 16. martam.

Nomas līgums nosaka, ka nomnieks apņemas līdz 2011. gada 31. decembrim iegūt būvatļauju objekta “Akmeņogļu pārstrādes uzņēmums ar elektroenerģijas ražotni” būvniecībai objektā, kā arī līdz 2014. gada 31. decembrim nodot uzbūvēto objektu ekspluatācijā. Noteiktajā termiņā nav veikta būvprojekta “Akmeņogļu pārstrādes uzņēmums ar elektroenerģijas ražotni” realizācija.

Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī ņemot vērā to, ka nomnieks ilgstoši kavē ar nomas līgumu uzņemto saistību izpildi, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma izbeigt ar 2016. gada 25. jūliju starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un AS “HRC Libau” 2010. gada 27. janvārī noslēgto līgumu par zemesgabala Pulvera iela 8, Liepājā nomu un noteikt AS “HRC Libau” termiņu līdz 2016. gada 15. jūlijam, lai veiktu nomas maksas parāda labprātīgu segšanu. Gadījumā, ja AS “HRC Libau” labprātīgi neizpildīs savas saistības, uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam vērsties tiesā ar prasījumu par parāda piedziņu.
/Meldru iela 12, Liepāja, AS KVV Liepājas metalurgs/

2008. gada 23. maijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un akciju sabiedrību “LIEPĀJAS METALURGS” tika noslēgts līgums par zemesgabala Meldru iela 12, Liepājā nomu. Līgums tika noslēgts uz laiku līdz 2038. gada 22. maijam.

2015. gada 30. janvārī augstāk minētais nomas līgums tika pāratjaunots, kur Maksātnespējīgās akciju sabiedrības “LIEPĀJAS METALURGS” vietā stājas AS KVV Liepājas metalurgs.

Nomas līgums nosaka, ka nomniekam ir pienākums nodrošināt objekta saglabāšanu kārtībā, ekspluatāciju atbilstoši tā nozīmei, tehniskām, sanitārajām prasībām, veikt regulāru zālāja pļaušanu un teritorijas uzkopšanu un līguma termiņam beidzoties, nodot to iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kādā objekts atradās noslēdzot šo līgumu, objekta izmantošanā ievērot tehniskās, ekoloģiskās, darba drošības, ugunsdrošības, sanitārās, ēku apsaimniekošanas u.c. likumīgās prasības, segt zaudējumus, kas radušies iznomātājam nomnieka vainas dēļ, kā arī nepieļaut darbību, kas pasliktina iznomātā objekta kvalitāti un vērtību. AS KVV Liepājas metalurgs neveic nomas objekta apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2015. gada 27. aprīlī nomnieks iesniedza AS KVV Liepājas metalurgs biznesa plānu ilgtermiņa nomas līgumiem par adresēm Meldru iela 4A, Meldru iela 12 un Brīvības iela 94B, Liepājā. Atbilstoši biznesa plānam, līdz AS “LIEPĀJAS METALURGS” maksātnespējas iestāšanās uzsāktā projekta “Elektrofiltru putekļu šķirošanas laukuma rekonstrukcija Meldru iela 12, Liepāja” realizācija netiek turpināta, jo elektrotēraudkausēšanas procesā radušies filtrputekļi tiek nosūtīti tālākai pārstrādei ārpus Latvijas Republikas robežām.

Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums netiek apsaimniekots un nomnieks ilgstoši kavē nomas maksājumu veikšanu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma izbeigt ar 2016. gada 15. jūliju starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un AS KVV Liepājas metalurgs 2008. gada 23. maijā noslēgto līgumu par zemesgabala Meldru iela 12, Liepājā nomu un noteikt AS KVV Liepājas metalurgs termiņu līdz 2016. gada 15. jūlijam, lai veiktu nomas maksas parāda labprātīgu segšanu, nomas objekta sakopšanu un nodošanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei. Gadījumā, ja AS KVV Liepājas metalurgs labprātīgi neizpildīs savas saistības, uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam vērsties tiesā ar prasījumu par parāda piedziņu.
/Brīvības iela 94B, Liepāja, AS KVV Liepājas metalurgs/

1999. gada 27. oktobrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un akciju sabiedrību “LIEPĀJAS METALURGS” tika noslēgts līgums par zemesgabala Brīvības iela 94B, Liepājā nomu. Līgums tika noslēgts uz laiku līdz 2098. gada 1. martam.

2015. gada 30. janvārī augstāk minētais nomas līgums tika pāratjaunots, kur Maksātnespējīgās akciju sabiedrības “LIEPĀJAS METALURGS” vietā stājas AS KVV Liepājas metalurgs.

Nomas līgums nosaka, ka nomnieks apņemas veikt iznomātajā objektā investīcijas saskaņā ar tehnisko projektu, kuru apstiprinājušas un saskaņojušas attiecīgās institūcijas Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, turklāt AS KVV Liepājas metalurgs neveic nomas objekta apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām

2015. gada 27. aprīlī nomnieks iesniedza AS KVV Liepājas metalurgs biznesa plānu ilgtermiņa nomas līgumiem par adresēm Meldru iela 4A, Meldru iela 12 un Brīvības iela 94B, Liepājā. Atbilstoši biznesa plānam, zemesgabalā Brīvības iela 94B, Liepājā netika plānoti celtniecības objekti, bet plānotais izmantošanas mērķis ir pamattehnoloģisko materiālu un palīgmateriālu uzglabāšana, izkraušana un atkraušana.

Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums netiek apsaimniekots un nomnieks ilgstoši kavē nomas maksājumu veikšanu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma izbeigt ar 2016. gada 15. jūliju starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un AS KVV Liepājas metalurgs 1999. gada 27. oktobrī noslēgto līgumu par zemesgabala Brīvības iela 94B, Liepājā nomu, par to brīdinot nomnieku vienu mēnesi iepriekš un noteikt AS KVV Liepājas metalurgs termiņu līdz 2016. gada 15. jūlijam, lai veiktu nomas maksas parāda labprātīgu segšanu, nomas objekta sakopšanu un nodošanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei. Gadījumā, ja AS KVV Liepājas metalurgs labprātīgi neizpildīs savas saistības, uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam vērsties tiesā ar attiecīgajiem prasījumiem.
2000. gada 25. februārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrību “LIEPĀJAS OSTA LM”, tika noslēgts līgums par kuģu aģentēšanas pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā.

Atbilstoši likumam “Jūras kodekss” ar kuģu aģentēšanu Latvijas ostās drīkst nodarboties komercsabiedrība, kura atbilst šādām minimālajām prasībām: ir ar labu reputāciju, proti, kuģu aģentu darbinieki nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu vai tautsaimniecības jomā un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, par viņu profesionālo darbību pēdējā gada laikā ostas, valsts vai pašvaldības iestādes nav rakstveidā sniegušas pamatotu negatīvu atzinumu un ir finansiāli droša.

Ar Liepājas tiesas 2016. gada 12. maija lēmumu ir uzsākts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrības “LIEPĀJAS OSTA LM” maksātnespējas process, par ko 2016. gada 13. maijā Maksātnespējas reģistrā izdarīts attiecīgs ieraksts.

Pie šiem apstākļiem ir pamats uzskatīt, ka Maksātnespējīgā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība “LIEPĀJAS OSTA LM” neatbilst likumam “Jūras kodekss” minētām obligātām prasībām, kas ir pamats noslēgtā līguma darbības izbeigšanai.

Maksātnespējīgai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrībai “LIEPĀJAS OSTA LM” ir izveidojies ostu maksu parāds, kas tiks pieteikts Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Pamatojoties augstāk minēto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma izbeigt starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Maksātnespējīgo Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrību “LIEPĀJAS OSTA LM” 2000. gada 25. februārī noslēgto līgumu par kuģu aģentēšanas pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā.
/LSEZ “MARILAT SK” SIA/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde 2016. gada 26. februārī pieņēma lēmumu piešķirt brīvās zonas statusu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “MARILAT SK” SIA apsaimniekotajai teritorijai – Pulvera iela 11, Liepājā.

2016. gada 1. aprīlī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “MARILAT SK” SIA iesniegums, kurā informē, ka 2016. gada 16. martā Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas atļaujas kontroles daļas Pirmā atļauju uzraudzības nodaļa ir veikusi apsekošanu teritorijā – Pulvera ielā 11, Liepājā, lai noteiktu tās atbilstību brīvās zonas teritorijai, un nolēmusi, ka teritorija nav atbilstoša, lai komersants varētu darboties brīvās zonas režīmā, un lūdz teritorijai nepiemērot brīvās zonas statusu.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma atzīt par spēku zaudējušu 2016. gada 7. martā Liepājas speciālās ekonomiskās zonai “MARILAT SK” SIA izdoto Latvijas Republikas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas brīvās zonas apliecību Nr.41 par tiesībām darboties brīvās zonas režīmā.
/Dūņu iela 5, Liepāja, Akciju sabiedrība “UPB”/

2015. gada 17. novembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Akciju sabiedrību “UPB” tika noslēgts zemes nomas tiesību rezervēšanas līgums par nekustamo īpašumu – zemesgabalu Dūņu iela 5, Liepājā daļu. Līguma darbības termiņš ir līdz 2016. gada 16. novembrim.

2016. gada 3. februārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Akciju sabiedrības “UPB” iesniegums, kurā informē, ka, uzsākot zemes ierīcības projekta un loģistikas kompleksa būvniecības būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi, komersants konstatēja, ka zemesgabala daļa ~ 5000 m2 platībā ir nepietiekama, lai iecerētā apjomā realizētu loģistikas kompleksa būvniecību, tāpēc lūdz noslēgt vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2015. gada 17. novembra zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumā, rezervējot zemes nomas tiesības uz zemesgabala daļu 13 664 m2 platībā. Izvērtējot pieprasījumu un saskaņojot ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Būvvalde” zemes ierīcības projektu 2016.gada 16.maijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Akciju sabiedrību “UPB” tika noslēgta vienošanās par grozījumu izdarīšanu 2015. gada 17. novembra zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumā, ar kuru sabiedrībai tiek rezervētas zemes nomas tiesības uz zemesgabala Dūņu iela 5, Liepājā daļu ~ 13 664 m2 platībā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde pieņēma zināšanai 2016. gada 16. maijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Akciju sabiedrību “UPB” noslēgto vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2015.gada 17.novembrī noslēgtajā zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumā.
/Pulvera iela 12, Liepāja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ison”/

2006. gada 16. maijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ison” tika noslēgts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā nekustamā īpašuma Pulvera iela 12, Liepājā ilgtermiņa nomas līgums noliktavas un administratīvās ēkas būvniecībai, kā arī citas komercdarbības veikšanai.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ison” vēstule, kurā informē, ka īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu Pulvera iela 12, Liepājā pāriet no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ison” citas juridiskas personas (Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “HANSA FLEX HIDRAULIKA”) rīcībā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma noslēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ison” vienošanos par 2006. gada 16. maijā noslēgtā līguma par nekustamā īpašuma Pulvera iela 12, Liepājā nomu izbeigšanu.
/Pulvera iela 12, Liepāja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HANSA FLEX HIDRAULIKA”/

Izskatot 2016. gada 18. maijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē saņemto Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “HANSA FLEX HIDRAULIKA” ) iesniegumu un pamatojoties, ka Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nekustamais īpašums Pulvera iela 12, Liepājā ir pārreģistrēts uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “HANSA FLEX HIDRAULIKA” vārda.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde noslēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “HANSA FLEX HIDRAULIKA” nekustamā īpašuma Pulvera iela 12, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu līdz 2046. gada 14. jūnijam nomniekam piederošās noliktavas – administratīvās ēkas uzturēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
/Cukura iela 1A, Liepāja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DĪZELIS”/

2016. gada 27. maijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DĪZELIS” 2016. gada 25. maija iesniegums, kurā lūdz noslēgt nekustamā īpašuma Cukura iela 1A, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu sabiedrībai piederošas degvielas uzpildes stacijas apsaimniekošanai un uzturēšanai, kā arī komercdarbības veikšanai.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DĪZELIS” nekustamā īpašuma Cukura iela 1A, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu līdz 2046. gada 14. jūnijam sabiedrībai piederošas degvielas uzpildes stacijas apsaimniekošanai un uzturēšanai, kā arī komercdarbības veikšanai. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
/Ezermalas iela 4, Liepāja, SIA “KG METALL”/

2013. gada 2. decembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA “KG METALL” tika noslēgts nekustamā īpašuma Ezermalas iela 4, Liepājā īstermiņa nomas līgums. 2016. gada 1. aprīlī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts SIA “KG METALL” 2016.gada 29.marta iesniegums, kurā informē, ka ir izpildīti īstermiņa nomas līguma nosacījumi, un lūdz noslēgt nekustamā īpašuma Ezermalas iela 4, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu būvprojekta “Atklāta lietoto automašīnu un to rezerves daļu noliktava Ezermalas ielā 4, Liepājā” realizēšanai.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA “KG METALL” nekustamā īpašuma Ezermalas iela 4, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu līdz 2046. gada 14. jūnijam būvprojekta “Atklāta lietoto automašīnu un to rezerves daļu noliktava Ezermalas ielā 4, Liepājā” realizēšanai, teritorijas apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
/Ezermalas iela 7, Liepāja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DANTES”/

Izskatot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē saņemto Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DANTES” 2016. gada 23. maija iesniegumu, kurā lūdz noslēgt nekustamā īpašuma Ezermalas iela 7, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu sabiedrībai piederošas ēkas (jaunbūves) apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DANTES” nekustamā īpašuma Ezermalas iela 7, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu līdz 2046. gada 14. jūnijam sabiedrībai piederošas ēkas (jaunbūves) apsaimniekošanai un uzturēšanai, kā arī komercdarbības (automašīnu un traktoru riepu tirdzniecība, riepu montēšana un remonts) veikšanai. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
/Ezermalas iela 7, Liepāja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DANTES”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DANTES” 2016. gada 23. maija iesniegums, ar lūgumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdei pieņemt lēmumu par nodošanu vai atteikumu nodot atsavināšanai zemesgabalu Ezermalas iela 7, Liepājā, kas atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes valdījumā. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DANTES” 2008. gada 10. decembrī ir nopirkusi nekustamo īpašumu Ezermalas iela 7, Liepājā (īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā), kas ir saistīts ar zemesgabalu Ezermalas iela 7, Liepājā (kadastra Nr. 1700 0220013). Sabiedrība ēku īpašumā un zemesgabalā ir veikusi ieguldījumus un nodarbojas ar komercdarbību – automašīnu un traktoru riepu tirdzniecību, riepu montēšanu un remontu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piekrist zemesgabala Ezermalas iela 7, Liepājā nodošanai atsavināšanai saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DANTES” ierosinājumu.
/Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls”/

2010. gada 3. decembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2016. gada 25. aprīlī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” 2016. gada 15. aprīļa vēstules “Par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā”, kurās lūdz 2015.gada plānotos, bet nerealizētos ieguldījumus, pārcelt uz 2016. gadu (nepieciešams grozīt tikai ieguldījumu veikšanas plānu (grafiku) pa gadiem).

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma noslēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2010. gada 3. decembrī noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
/”Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA/

LR likuma “Par nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 5.1 panta ceturtā daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu.

2009. gada 20. maijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2016. gada 24. maijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA 2016. gada 23. maija vēstule, kurā informē, ka laika posmā no 2016. gada 28. jūnija līdz 2017. gada 31. decembrim “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA plāno realizēt projektu “Ražošanas attīstība un modernizācija” par kopējo summu EUR 965 000,00.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA līgumu par ieguldījuma projekta veikšanu.
/Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība “MOLS L” SIA/

LR likums “Par nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu.

1998. gada 29. janvārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību “MOLS L” SIA tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2016. gada 31. maijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrības “MOLS L” SIA iesniegums, kurā informē, ka laika posmā no 2016. gada 15. jūnija līdz 2017. gada 31. decembrim Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība “MOLS L” SIA plāno realizēt projektu “Beramkravas noliktavas jaunbūve” par kopējo summu EUR 1 332 320,00.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību “MOLS L” SIA līgumu par ieguldījuma projekta veikšanu.
/Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība “MOLS L” SIA/

LR likums “Par nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 5.1 panta ceturtā daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu.

1998. gada 29. janvārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību “MOLS L” SIA tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2016. gada 31. maijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrības “MOLS L” SIA iesniegums, kurā informē, ka laika posmā no 2016. gada 15. jūnija līdz 2016. gada 31. decembrim Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība “MOLS L” SIA plāno realizēt projektu “Hidrauliskais divžokļu kauss SCL-50” par kopējo summu EUR 27 900,00.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību “MOLS L” SIA līgumu par ieguldījuma projekta veikšanu.
/Atslēdznieku iela un Jaunā ostmala 31, Liepāja, SIA EURO RAIL CARGO/

Izskatot 2016. gada 30. maijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē saņemto SIA EURO RAIL CARGO vēstuli un SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS” noslēgto pirkuma līgumu par Liepājas stacijas sliežu pievedceļu Nr. 135 un pārmiju Nr. 153 iegādi par summu EUR 6050,00 (seši tūkstoši piecdesmit euro un 00 centu) un saskaņā ar Likumu par ostām,Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas stacijas sliežu pievedceļu Nr. 135 un pārmiju Nr. 153.
Lai nodrošinātu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes esošos un potenciālos klientus ar sagatavojamo un iesniedzamo dokumentu sarakstiem, ir nepieciešams aktualizēt esošos Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei iesniedzamo dokumentu sarakstus.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma atcelt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2015. gada 7. janvāra lēmumu Nr.15 “Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei iesniedzamo dokumentu sarakstu apstiprināšanu” un apstiprināt iesniedzamo dokumentu sarakstus, kas iesniedzami:

1.1. apakšnomas līguma slēgšanai;

1.2. ilgtermiņa nomas līguma slēgšanai (apbūvētam zemesgabalam);

1.3. ilgtermiņa nomas līguma slēgšanai (neapbūvētam zemesgabalam);

1.4. īstermiņa zemes nomas (līdz 5 gadiem) vai telpu nomas līguma slēgšanai;

1.5. līguma par ar naftu piesārņoto ūdeņu nodošanu Liepājas ostas Attīrīšanas iekārtās slēgšanai;

1.6. saimnieciskās darbības līguma slēgšanai;

1.7. līguma par atļauju veikt kuģu apgādi ar degvielu un smērvielām slēgšanai;

1.8. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa saņemšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr. 319 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” īstenošanas noteikumi” un Mārketinga un investīciju daļas vadītāja Ivo Koliņa 2016. gada 24. maija ziņojumu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma sākt projekta “Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija” realizāciju, sagatavojot projekta iesniegumu ES Kohēzijas fonda finansējuma piesaistei.
Pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes ostas kapteiņa vietnieka Ginta Ažēna 2016. gada 1. jūnija ziņojumu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma atbalstīt loču kuģa iegādi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, rīkojot iepirkuma procedūru atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un izdarot grozījumus 2016. gada budžetā, iekļaujot loču kuģa iegādes izmaksas.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde iepazinās ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes un Liepājas ostas aktuālajiem darbības rezultātiem.
Papildjautājumi
(Parka iela 11, Liepājā, "Sanitex Latvia”SIA)

Izskatot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē saņemto SIA “RAMEKA” 2016. gada 7. jūnija vēstuli “Par pirmpirkuma tiesībām Parka ielā 11, Liepājā” un 2016. gada 6. jūnijā starp SIA “RAMEKA” un “Sanitex Latvia” SIA noslēgto pirkuma līgumu un saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu.
(LSEZ “Lesjofors Gas Springs”)

LR likuma “Par nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 5.1 panta ceturtā daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu.

2009. gada 16. februārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību “Lesjofors Gas Springs” SIA tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2016. gada 8. jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrības “Lesjofors Gas Springs” SIA vēstule “Par papildus vienošanos investīcijām modernajās tehnoloģijās”, kurā informē, ka laika posmā no 2016. gada 13. jūnija līdz 2017. gada 31. martam Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība “Lesjofors Gas Springs” SIA plāno realizēt projektu “Produkcijas ražošanas daudzveidošana uzņēmumā investējot gāzes atsperu virzuļkātu sagatavju ražošanā” par kopējo summu EUR 120 000,00.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību “Lesjofors Gas Springs” SIA līgumu par ieguldījuma projekta veikšanu.
(Roņu iela 6, Liepāja)

2005. gada 10. februārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde pieņēma lēmumu Nr. 21 “Par koplietošanas ceļu noteikšanu”, atbilstoši kuram tika noteikti koplietošanas objekti (braucamie ceļi) Liepājas ostas teritorijā esošajos nekustamajos īpašumos Roņu iela 6, Roņu iela 6B, Roņu iela 6C, Roņu iela 6D, Liepājā saskaņā ar pielikumā esošo plānu.

Ņemot vērā Civillikuma 1232. panta prasības, ar līgumu iegūt nekustamam īpašumam par labu servitūtu vai arī viņu ar to apgrūtināt var tikai viņa īpašnieks.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde vadoties no Civillikuma 1231. panta, 1130. panta, 1131. panta, 1141. panta, 1144. panta nolēma atbalstīt reālservitūta (ceļa servitūta) nodibināšanu zemes īpašumā Roņu iela 6, Liepājā (kadastra Nr. 1700 030 0003) par labu nekustamajiem īpašumiem:

1.1. būvju īpašumam Roņu iela 6A, Liepājā (kadastra Nr.1700 530 0022) ;

1.2. zemes īpašumam Roņu iela 6A, Liepājā (kadastra Nr. 1700 030 0022);

1.3. būvju īpašumam Roņu iela 6B, Liepājā (kadastra Nr. 1700 530 0002);

1.4. zemes īpašumam Roņu iela 6B, Liepājā (kadastra Nr. 1700 030 0002);

1.5. būvju īpašumam Roņu iela 6C, Liepājā (kadastra Nr. 1700 530 0001);

1.6. zemes īpašumam Roņu iela 6C, Liepājā (kadastra Nr. 1700 030 0001);

1.7. būvju īpašumam Roņu iela 6D, Liepājā (kadastra Nr. 1700 530 0035);

1.8. zemes īpašumam Roņu iela 6 D, Liepājā (kadastra Nr. 1700 030 0035);

1.9. būvju īpašumam Roņu iela 6E, Liepājā (kadastra Nr. 1700 530 0018).

Tāpat Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde uzdeva Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam, pēc LR Satiksmes ministrijas piekrišanas un pārējo šajā lēmumā minēto nekustamo īpašumu īpašnieku piekrišanas saņemšanas servitūtu nodibināšanai, veikt attiecīgu uzmērījumu veikšanu servitūtu iezīmēšanai zemes robežu plānos.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30