Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas ostas 50. piestātni iznomā Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA
29. februāris, 2016
Šā gada 26. februārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) valde nolēma slēgt nomas līgumu par Liepājas ostas 50. piestātni ar Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA, kas plāno attīstīt prāmju satiksmi un piesaistīt jaunas kravas. Ilgtermiņa nomas līgumu paredzēts noslēgt līdz 2035.gada 31.decembrim ģenerālkravu, Ro-Ro tipa kravu, konteineru kravu pārkraušanai un uzglabāšanai, prāmju līniju apkalpošanai, kā arī citu kravu veidu piesaistīšanai.
Liepājas ostas 50. piestātnes izbūvi uzsāka 2010. gada rudenī stividorkompānija LSEZ SIA „Liepājas osta LM”, piesaistot finanšu resursus no Nordea Bank AB Latvijas filiāles, un pabeidza 2012. gada janvārī. Piestātnes rekonstrukcija bija vistiešāk saistīta ar AS „Liepājas metalurgs” modernizāciju un ražošanas jaudu palielināšanu. Pēc metalurģijas uzņēmuma darbības pārtraukšanas, lai jaunajiem investoriem nodrošinātu piekļuvi ostai, 50. piestātni atdalīja no LSEZ AS “Liepājas osta LM” un iznomāja SIA “50. piestātne”, kas bija AS “KVV Liepājas metalurgs” 100% meitas uzņēmums.
SIA “50. piestātne” pārņēma arī saistības pret banku, kas bija izveidojušās izbūvējot piestātni un iegādājoties nepieciešamo tehniku. 2014.gada 14.oktobrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “50.piestātne” un Nordea Bank AB Latvijas filiāli tika noslēgta trīspusēja vienošanās par sadarbību Liepājas ostas 50.piestātnes izmantošanā, kas noteica arī kārtību, kā rīkojas banka un kā LSEZ pārvalde, ja SIA “50. piestātne” nepilda savas saistības.
2015.gada 16.oktobrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saņēma Nordea Bank AB Latvijas filiāles paziņojumu par SIA “50.piestātne” līgumsaistību pārkāpumu un, ka atbilstoši noslēgtajai trīspusējai vienošanās, tā izmantos iespēju ieteikt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei jaunu nomas kandidātu. Savukārt, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde 2015.gada 16.novembrī pieņēma lēmumu par līguma laušanu ar SIA “50.piestātne””, jo nomnieks nenodarbojās ar saimniecisko darbību un bija uzkrājis nomas maksas parādu. Saskaņā ar valdes lēmumu - līgums starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “50.piestātne” par zemesgabala Brīvostas ielā 12, Liepājā nomu tika lauzts ar 2016.gada 31.janvāri.
2016.gada 22.februārī LSEZ pārvaldē tika saņemta Nordea Bank AB Latvijas filiāles vēstule, kurā banka informē, ka ir vienojusies ar Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA par esošo saistību pārņemšanu un ka pretendents atbilst kritērijiem, kas noteikti noslēgtajā trīspusējā vienošanās par sadarbību Liepājas ostas 50.piestātnes izmantošanā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde 26. februārī, izvērtējot Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA līdzšinējo darbību un redzējumu par Liepājas ostas 50. piestātnes izmantošanu, attīstot prāmju satiksmi Liepājas ostā, nolēma slēgt ar Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA nekustamā īpašuma Brīvostas iela 12, Liepājā nomas līgumu.
GUNTARS KRIEVIŅŠ, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks: “Bankas izpratnē bija tikai viens pretendents, kas bija gatavs nomāt Liepājas ostas 50. piestātni un pārņemt saistības pret banku – stividorkompānija Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA. Tā kā uzņēmums ir viens no vecākajiem Liepājas ostā, ar nopietnu pieredzi un iespējām, turklāt skaidri varēja nodefinēt savus attīstības virzienus, LSEZ valdei nebija iebildumu un tā nolēma slēgt ar Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA ilgtermiņa nomas līgumu.”
ĀRIS OZOLIŅŠ, Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA valdes loceklis: “Uzņēmuma rīcībā esošā teritorija Brīvostas ielā 14, Liepājā ir nepietiekama, lai kvalitatīvi varētu apkalpot prāmju līnijas, nodrošinot ģenerālkravu, Ro-Ro tipa kravu, konteineru kravu pārkraušanu un uzglabāšanu. Līdz ar blakus esošās, jaunās teritorijas iznomāšanu, varam domāt par attīstību un prāmju satiksmes intensitātes palielināšanu. Saredzot jaunās iespējas, savu gatavību attīstīt prāmju satiksmi Vācijas un perspektīvā arī Zviedrijas virzienā apliecina arī prāmja līniju operators “Stena Line”. Protams, turpināsim strādāt arī ar ģenerālkravām.”
Pašreiz uzņēmums apkalpo divas prāmju līnijas – starp Liepāju un Vācijas pilsētu Travemindi prāmji kursē divas reizes nedēļā, bet uz Zviedrijas pilsētu Nineshamnu reizi nedēļā, sadarbībā ar prāmju līniju operatoru “Stena Line”. Bez tiešās pasažieru un tranzītkravu plūsmas, prāmja pakalpojumus savas saražotās produkcijas eksportēšanai izmanto arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā strādājošie ražošanas uzņēmumi, kas nogādā savu produkciju gan saviem mātes uzņēmumiem, gan klientiem Vācijā un Skandināvijas valstīs, piemēram, LSEZ SIA “Lesjofors Sprigs LV”, SIA “Silkeborg Spaantagning Baltic”, LSEZ SIA “Caljan Rite-hite”, LSEZ SIA “Jensen Metal”, LSEZ SIA “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” u.c.
Paralēli tam, uzņēmums apkalpo sauskravas kuģus un nodrošina dažādu citu ģenerālkravu pārkraušanu, piemēram, Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA ilgstoši, veiksmīgi sadarbojas ar AS “UPB”, eksportējot dažādas dzelzsbetona konstrukcijas.
Kā liecina Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA iesniegtais Biznesa plāns, jau ar 2016. gada aprīli tiek plānots nodrošināt 50. piestātnē kravu apgrozījumu, apkalpojot līdz pat 8 kuģiem mēnesī. 2016. gadā Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA plāno būtiski palielināt kravu apgrozījumu (2015. gadā - 692 297,46 tonnas) un izbūvēt dzelzceļa pievadu līdz ostas 50. piestātnei, bet 2017. gadā izbūvēt jaunu noliktavu.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30