Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Dzelzceļa sliežu ceļa izsole
13. augusts, 2015
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2015. gada 11. augustā ir apstiprināti nekustamā īpašuma „Dzelzceļa sliežu ceļa Nr. 64 daļas 175m garumā un dzelzceļa sliežu ceļa Nr. 65 daļas 192.5 m garumā, Liepājā”izsoles noteikumi.
Atsavināmais objekts sastāv no: dzelzceļa sliežu ceļa Nr. 64 daļas 175m garumā un dzelzceļa sliežu ceļa Nr. 65 daļas 192.5 m garumā. Atsavināmā objektā neietilpst pārmija un 30m garš dzelzceļa sliežu ceļš aiz pārmijas (ceļš Nr. 64) un 12.5m garš ceļš aiz pārmijas (ceļš Nr. 65). Nekustamais īpašums atrodas Liepājas ostas teritorijā.
Izsole notiks 2015. gada 24. septembrī plkst. 11:00 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes zālē Fēniksa ielā 4, Liepājā.
Atsavināmā objekta sākumcena EUR 12 790.13 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 13 centi).
Nodrošinājuma apmērs EUR 1 279.01 (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit deviņi euro 01 cents).
Maksāšanas līdzekļi- 100% euro.
Samaksas veids- vienreizējs maksājums 2 (divu) mēnešu laikā no pirkuma paziņojuma saņemšanas.
Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana, saskaņā ar Dzelzceļu ekspluatācijas noteikumiem (TEN).
Objektu var apskatīt Ventspils ielā 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni +37163429226.
Izsoles noteikumus var saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē Fēniksa ielā 4, Liepājā, 2 .stāvā Tehniskajā daļā vai elektroniski www.liepaja-sez.lv.
Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2015. gada 22. septembrim plkst. 14.00.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30