Kontaktpersona

Kristīne Alpēna

Kristīne Alpēna

Iepirkuma speciāliste


Tālr: (+371) 63422394 E-pasts: kristine.alpena@lsez.lv

Iepirkumi un izsoles

26. februāris, 2024

ATKLĀTA KONKURSA (IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS LSEZ2023/13//K) Būvdarbi Liepājas industriālā parka teritorijā 1.kārtas 1.kārtā (Dūņu un “F” ielu posmi)

Iepirkuma priekšmets

Būvdarbi būvobjektā Dūņu un “F” ielu posmi, Liepājas industriālajā parkā.

CPV kodi

45233120-6 – Ceļu būvdarbi.

45231000-5 – Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi.

44163121-4 – Apkures cauruļvadi.

34928400-2 - Pilsētas infrastruktūra.

34993000-4 – Ielu apgaismojums.

65100000-4 - Ūdens apgādes un saistītie pakalpojumi.

 

Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā un termiņš 4 (četri) mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

 

Projekts Nr.3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 “Liepājas industriālā parka teritorijas attīstība 1.kārta” tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.3.i.investīcijas "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” ietvaros.

 

1.1.1. Plānojot būvdarbu veikšanu, būvdarbu veicējam jānodrošina darba izpildes termiņš 210 (divi simti desmit) dienas pēc būvobjekta nodošanas būvniekam darbu uzsākšanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

1.1.2. Būvdarbu izpildes vieta: Dūņu un “F” iela, Liepājas industriālā parka teritorija.

1.1.3. Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas, turpmāk tekstā EIS, e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). Konkrēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā Iepirkumu uzraudzības biroja, turpmāk tekstā IUB, tīmekļvietnes paziņojumā un EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1.1.4. Piedāvājumu atvēršana notiek EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas laiks skatāms attiecīgajā IUB tīmekļvietnes paziņojumā un EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

1.11.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja pasūtītāja pircēja profilā EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290.

1.11.2. EIS reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

Vai informācija bija noderīga?
Background image