Kontaktpersona

Kristīne Alpēna

Kristīne Alpēna

Iepirkuma speciāliste


Tālr: (+371) 63422394 E-pasts: kristine.alpena@lsez.lv

Iepirkumi un izsoles

11. janvāris, 2024

Karostas kanāla monitoringa tīkla izveide (Id.Nr.LSEZ 2023/15)

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par atklāta iepirkuma “Karostas kanāla monitoringa tīkla izveide” (LSEZ 2023/15) rezultātiem, līguma slēgšanas tiesības piešķirot  SIA "Isliena V" (5000204363) par kopējo līgumcenu EUR 79280.00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

CPV kods

CPV kods: 45122000-8 (Izpētes urbumu veikšanas darbi)

Projekts

Projekts tiek realizēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” fonda līdzfinansējuma ietvaros. Līguma priekšmets “Liepājas ostas Karostas kanāla monitoringa tīkla izveide” (turpmāk - Līgums) ir viens no pasākumiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk – Pasūtītājs) pārvaldes īstenotā projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros (turpmāk - Projekts).

Līguma izpildes laiks un vieta

1. Līguma izpildes termiņš: jānodrošina 3 (trijos) mēnešos, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 26.aprīlim. 

2. Līguma izpildes vieta: Darbu izpildes vieta (6.2. attēls) ir Liepājas ostas Karostas kanāls, ostas iekšējo ūdeņu daļa (kadastra Nr. 1700-010-0073;1700-010-0306) un tehnoloģiskā palīglaukuma teritorija, kura pieguļ deponēšanas vietai un, kuru pārvalda LSEZ pārvalde (kadastra Nr. 1700-010-0072).

Iepirkuma procedūra

Atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas). Pieejamas: Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem | Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv). 

Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) līdz 2024.gada 13.februārim  plkst.10:00.

Nolikums

14. decembris, 2023
Iepirkumi un izsoles
Nolikums
11. janvāris, 2024
Visi
Līgums
11. janvāris, 2024
Iepirkumi un izsoles
Tehniskā specifikācija
15. aprīlis, 2024
Iepirkumi un izsoles
Lēmums
Vai informācija bija noderīga?
Background image