SEZ priekšrocības
Saskaņā ar 1997.gada 17.martā pieņemto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu Liepājas speciālā ekonomiskā zona (turpmāk – Liepājas SEZ) izveidota ar mērķi attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju.
Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai, un jaunu darbavietu radīšanai. Saskaņā ar šī likuma spēkā esošo redakciju Liepājas SEZ pastāv līdz 2035.gada 31.decembrim.
Komersantiem Liepājas SEZ teritorijā ir iespējami šādi komercdarbības veikšanas varianti:
1.
darbība Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusā, saņemot tiešo nodokļu atvieglojumus;
2.
darbība Liepājas SEZ kapitālsabiedrības un brīvās zonas kapitālsabiedrības statusā, saņemot tiešo un netiešo nodokļu atvieglojumus;
3.
darbība vispārējā kārtībā bez Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusa;
4.
Liepājas SEZ pārvalde veic Liepājas SEZ teritorijā esošās zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu potenciālajām Liepājas SEZ un citām kapitālsabiedrībām.
Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus var iegūt kapitālsabiedrība, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
1.
atrodas Liepājas SEZ teritorijā;
2.
veic komercdarbību tikai LSEZ teritorijā;
3.
ir noslēgts līgums ar Liepājas SEZ pārvaldi par komercdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā un saņemta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus.
Saskaņā ar 2001.gada 27.jūlijā pieņemto likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” Liepājas SEZ un brīvās zonas kapitālsabiedrībām ir tiesības saņemt tiešo un netiešo nodokļu atvieglojumus.
Lai saņemtu likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus, ieguldījumus komercsabiedrībās, kas atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Liepājas SEZ ieguldītāji var izdarīt tikai pēc līguma noslēgšanas ar Liepājas SEZ pārvaldi. Tiešo nodokļu atvieglojumus Liepājas SEZ kapitālsabiedrība ir tiesīga piemērot pēc ieguldījumu veikšanas tiem ieguldījumiem, kas veikti līdz 2035.gada 31.decembrim (ieskaitot), nepārsniedzot kapitālsabiedrībai noteikto pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecībai pret uzkrāto ieguldījumu summu.
Lieliem investīciju projektiem (kopējais investīciju apjoms: virs 50 milj. EUR) tiek piemēroti speciāli nosacījumi.
Tiešo nodokļu atvieglojumi
Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām tiek piemēroti šādi tiešo nodokļu atvieglojumi:
1.
80% atlaide aprēķinātajai uzņēmuma ienākuma nodokļa summai (samazinātā likme: 4% pret 20% pārējā Latvijas teritorijā). No 2018.gada uzņēmuma ienākuma nodokļa likme reinvestētajai jeb nesadalītajai peļņai ir 0%, savukārt 80% uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide tiek piemērota dividendēm;
2.
80% atlaide aprēķinātajai (bez citu atlaižu piemērošanas) nekustamā īpašuma nodokļa summai (samazinātā likme: 0,3% pret 1,5% pārējā Latvijas teritorijā). Liepājas pilsētas Domei ir tiesības lemt par papildu līdz 20% lielas atlaides no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķiršanu.
Tiešo nodokļu atvieglojumus piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas:
1.
zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajiem kritērijiem (mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (“MVU”) kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 43 miljonus), — 35 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;
2.
zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam vidējas kapitālsabiedrības statusam (nodarbināti mazāk nekā 250 darbinieki, un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 milj. EUR un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 milj. EUR), — 45 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;
3.
zonas kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajam mazas kapitālsabiedrības statusam (nodarbināti mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 10 milj. EUR), — 55 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas.
Netiešo nodokļu atvieglojumi
Liepājas SEZ kapitālsabiedrības, kuras strādā ar ārpus Eiropas Savienības precēm, var saņemt brīvās zonas statusu. Šādu kapitālsabiedrību teritorijas ir brīvās zonas, un šīm kapitālsabiedrībām tiek piemērots brīvās zonas režīms, t.i., nodokļu atvieglojumu un īpašu muitas kontroles pasākumu kopums. Uzglabājot preces brīvajā zonā, piemēro īpašu procedūru - par precēm nav jāiesniedz muitas deklarācija un nav jāizmanto galvojums.
Brīvās zonas kapitālsabiedrībām tiek piemēroti šādi netiešo nodokļu atvieglojumi:
1.
0% PVN likme preču piegādēm un pakalpojumiem speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā;
2.
atbrīvojums no muitas nodevām un akcīzes nodokļa naftas produktiem brīvajā zonā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30