Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes lēmumi
24. аprīlis, 2018
Šā gada 20. aprīlī, Liepājā notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kurā apstiprināja Iepirkumu komisijas lēmumu par Karostas kanāla taisnošanu un ostas 1. piestātnes nojaukšanu, kā arī lēma par ieguldījumu līgumu un pirmpirkuma tiesībām.
Liepājas SEZ valdei pārvaldnieks sniedza pārskatu par Liepājas SEZ pārvaldes, t.sk. ostas darbību. Kā jau zināms, 2018. gada 1. ceturksnī Liepājas osta strādājusi ar nepilnu 2 milj. tonnu apgrozījumu, bet 2018. gada martā uzstādīts jauns lielākās kravas rekords – zem Libērijas karoga kuģojošais kuģis Yiannis B no Liepājas ostas izveda 72 920, 62 tonnas kviešu un kukurūzas – daļu kravas uzkraujot pie ostas 51. piestātnes, bet daļu atklātā jūrā. Kopumā trīs mēnešos Liepājas ostā apkalpoti 387 kuģi un iebraukuši un izbraukuši 8122 pasažieri. Pārvaldnieks Jānis Lapiņš arī uzsver, ka rekordkrava apliecina, ka Liepājas ostas uzņēmēji ir gatavi izaicinājumiem un var nodrošināt kravas iekraušanu gan pie piestātnes, gan atklātā jūrā. Tieši tādēļ šogad uzsāks kuģu ceļu padziļināšanu un pārkraušanas vietas izveidi ostas akvatorijā, lai palielinātu kravu apstrādes operāciju drošību. Sadarbībā ar uzņēmējiem, plānveidīgi tiek attīstīta un pilnveidota sauszemes un ūdens infrastruktūru. Šobrīd turpinās darbs, lai jau šogad uzsāktu vērienīgu ES Kohēzijas fonda projektu, kura ietvaros uzlabos kuģu ceļu un hidrobūvju tehnisko stāvokli, turpinot attīstīt arī auto un dzelzceļa pievadceļus.
2018.gada 27.februārī Liepājas speciālās ekonomiskā zonas pārvaldes iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu “Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbi un būvdarbi”. 2018.gada 12.aprīlī Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu PS “GTL GT INSPEKT”. Liepājas SEZ valde, izvērtējot iepirkuma dokumentāciju un Iepirkumu komisijas lēmumu, nolēma uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam noslēgt ar PS “GTL GT INSPEKT”, līgumu par Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas un kuģošanas kanālu iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu. Līguma summa ir EUR 942 438,79, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Liepājas ostas piestātnes Nr. 1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā ir viena no ES Kohēzijas projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” komponentēm.

Projekta mērķis: uzlabot navigācijas drošības līmeni, kuģiem pārvietojoties Liepājas ostas Karostas kanālā un izmantojot ostas Ziemeļu vārtus. Tas paredz Liepājas ostas piestātnes Nr.1 demontāžu un krasta nostiprinājuma izbūvi Karostas kanālā posmā no Karostas vārtiem līdz izgriežamam tiltam un Ziemeļu vārtu (platums 220 m) atvēršanu regulārai kuģu kustībai. Projekta kopējās izmaksas - 3 milj. EUR, bet plānotais īstenošanas laiks - 2018. – 2020. gads.

ES Kohēzijas fonda projekta ietvaros plānošanas perioda no 2014. – 2020. gadam ietvaros Liepājas SEZ pārvalde īstenos vairākus projektus, kas ir ļoti gaidīti un nepieciešami Liepājas ostas uzņēmējiem un nepieciešami, lai veicinātu Liepājas ostas darbību un iespējamās attīstības perspektīvas:
• Liepājas ostas hidrotehnisko aizsargbūvju tehniskais stāvoklis, kas apgrūtina kuģu kustību un kuģu atrašanos ostas akvatorijā nelabvēlīgos laika apstākļos;
• Ostas kuģu ceļu nepietiekošais dziļums, kā rezultātā uzņēmēji ir spiesti veikt kuģu galīgu piekraušanu atklātā jūrā, kas paaugstina kravu pārvadājumu izmaksas un saistās ar jūras negadījumu risku nelabvēlīgu laika apstākļu vai cilvēciskā faktora kļūdas rezultātā;
• Ostas auto un dzelzceļa pievedceļu kravu caurlaides spējas kapacitātes deficīts, kas ierobežo uzņēmumu spēju apkalpot pieaugošās kravu plūsmas, radot sauszemes kravu transporta sastrēgumus, un tādejādi samazinot ostas uzņēmumu darbības efektivitāti un konkurētspēju ar citām reģiona ostām.

Kopumā projektu finansēšanai nepieciešamā summa ir 41 000 000 EUR, no kuras 32 304 208 EUR ir plānots piesaistīt kā ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
/Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “EURO DK” SIA/

2016.gada 9.decembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “EURO DK” SIA tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2016.gada 9.decembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “EURO DK” SIA tika noslēgti divi ieguldījumu līgumi - Loģistikas centra būvniecība Satiksmes ielā 6, Liepājā par summu EUR 950 000,00 un līgums par ieguldījumu projektu “Integrācijas moduļu izveidošana” veikšanu.

Kā pastāstīja un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “EURO DK” SIA valdes loceklis Vadims Kalējs, uzņēmums veiksmīgi īsteno attīstības projektu un būvē Loģistikas centru Satiksmes ielā, ko plāno nodot ekspluatācijā šā gada vasaras otrā pusē, kas ir ātrāk nekā tika bija plānots. Izvērtējot dažādus uzņēmējdarbības riskus, komersants ir pieņēmis lēmumu neīstenot projektu “Integrācijas moduļu izveidošana” un turpināt savu attīstību saskaņā ar Biznesa plānu. Uzņēmums plāno 2018. gadā nodrošināt 21 darbavietu ar vidējo algu EUR 1 250,00 mēnesī, nodrošinot apgrozījumu EUR 17 900 000,00.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtējot jau paveikto un ņemot vērā uzņēmuma vēlmi nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “EURO DK” SIA vienošanos par līguma par ieguldījumu projekta “Integrācijas moduļu izveidošana” veikšanu izbeigšanu.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde 2018.gada 13.februārī pieņēma lēmumu “Par pirmpirkuma tiesībām”, ar kuru nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu Brīvības iela 164, Liepājā pēc Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “iCotton” īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz minēto nekustamo īpašumu, pārjaunot saistības, kas izriet no starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Brīvības Centrs” 2006.gada 29.augustā noslēgtā nekustamā īpašuma Brīvības iela 164, Liepājā (platība 23 232 m2) nomas līguma, pārvēršot tās jaunās saistībās tā, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Brīvības Centrs” vietā iestājas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “iCotton”.

2018.gada 16.aprīlī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “iCotton” 2018.gada 12.aprīļa iesniegums, kurā informēts, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “iCotton” iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ nespēja izpildīt 2018.gada 8.februārī starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “iCotton” un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Brīvības Centrs” noslēgtā pirkuma līguma par nekustamā īpašuma Brīvības iela 164, Liepājā iegādi saistības, un 2018.gada 6.aprīlī starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Brīvības Centrs”, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “iCotton” un Oleg Chramov noslēgtā vienošanās par 2018.gada 8.februāra nekustamā īpašuma pirkuma līguma un vienošanās pie nekustamā īpašuma pirkuma līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumiem. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, nolēma atcelt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2018.gada 13.februāra lēmumu “Par pirmpirkuma tiesībām”.
/Brīvības iela 164, Liepājā, Oļegs Hramovs (Oleg Chramov)/

Izskatot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē 2018.gada 12.aprīlī saņemto Oļega Hramova (Oleg Chramov) 2018.gada 9.aprīļa iesniegumu un 2018.gada 6.aprīlī starp Oļegu Hramovu (Oleg Chramov) un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Brīvības Centrs” noslēgto pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma – Brīvības iela 164, Liepājā, kas sastāv no būves (vairumtirdzniecības kompleksa ēka) un atrodas uz zemesgabala Brīvības iela 164, Liepājā, iegādi un saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 48.pantu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu Brīvības iela 164, Liepājā.
/Dūņu iela 4, Liepājā, LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV”/

2017.gada 25.aprīlī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” tika noslēgts zemes nomas tiesību rezervēšanas līgums, ar kuru rezervē nekustamā īpašuma Dūņu iela 4, Liepājā daļas nomas tiesības uz vienu gadu metāla izstrādājumu ražošanas ēkas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” 2018.gada 20.aprīļa iesniegums, kurā informēts, ka dokumentācijas sagatavošana prasīs ilgāku laiku nekā 2017.gada 25.aprīlī noslēgtā zemes nomas tiesību rezervēšanas līguma darbības termiņš, tāpēc lūdz pagarināt līguma darbības termiņu līdz 2018.gada 24.oktobrim.

Izvērtējot jau iesniegtos dokumentus un paveikto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2017.gada 24.aprīlī noslēgtajā zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumā, pagarinot līguma darbības termiņu līdz 2018.gada 24.oktobrim.

LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” ir uzņēmums ar Zviedrijas kapitālu, kas “Liepājas Biznesa centrā”, Kapsēdes ielā strādā jau no 2003. gada un ir lielākais un modernākais atsperu ražošanas uzņēmums Baltijas valstīs. Uzņēmuma ražotne Latvijā, Liepājā nodarbojas ar atsperu, gāzes amortizatoru un štancētu detaļu ražošanu, kā arī izplata LESJOFORS grupas ražoto produkciju. Uzņēmumu grupa LESJOFORS ir vadošais atsperu ražotājs pasaules mērogā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30