Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes sēdes lēmumi
29. maijs, 2018
Šā gada 25. maijā notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde, kurā apstiprināja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu 2018. – 2035. gadam un Vides pārskatu, vienotu vizuālo identitāti, LSEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu līgumus, kā arī izskatīja jautājumus par ES struktūrfondu projektu virzību, apbūves tiesību piešķiršanu un nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu – zemesgabalu Sliežu ielā 4A, Liepājā
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtēja Liepājas speciālās ekonomiskā zonas pārvaldes iepirkumu “Autotransporta ceļa pārbūve posmā no prāmju termināļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei” rezultātus un nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “CTB”. Līguma summa EUR 365 775,03 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

“Autotransporta ceļa pārbūve posmā no prāmju termināļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei” ir viena no komponentēm ES Kohēzijas fonda projektā "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" un sevī ietver autoceļa pārbūvi no O. Kalpaka ielas līdz ostas caurlaidei Brīvostas ielā.

Savukārt, lai nodrošinātu Lauku atbalsta dienesta līdzfinansētā projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” priekšfinansējumu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar “Swedbank” AS aizdevuma līgumu par kopējo summu EUR 1,8 milj. eiro. Aizdevuma atmaksas termiņš noteikts līdz 2019.gada 31.jūlijam.

Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” ietvaros rekonstruēs vairākas piestātnes un teritorijas, kuras ir reģistrētas kā zivju izkraušanas vietas un/vai tiek izmantotas zvejniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai, gan Vecā ostmalā, gan kanāla pretējā krastā Atslēdznieku ielā, kā arī rekonstruēs ostas iekšējo autoceļu posmu no caurlaides Kaiju ielā līdz caurlaidei Atslēdznieku ielā.
LR Saeima 2015.gada 5.martā pieņēma likumu “Grozījums Civillikumā”, kas paredz papildināt Civillikuma trešo daļu “Lietu tiesības” ar trešo A nodaļu “Apbūves tiesība”. Likums stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī. Ar apbūves tiesību Civillikumā ieviests jauns tiesību institūts, uz kura pamata persona var celt un lietot uz sveša zemesgabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašnieks apbūves tiesības spēkā esamības laikā. Līdz ar to uz nomas līguma pamata būvniecību vairs nav iespējams veikt, tam ir nepieciešams līgums par apbūves tiesības piešķiršanu.

Liepājas SEZ uzņēmumi turpina investīciju projektu realizāciju, tāpēc Liepājas speciālās ekonomiskās zona valde lēma par apbūves tiesību piešķiršanu trīs Liepājas SEZ uzņēmumiem, lai būvētu ražotnes un noliktavas.

Apbūves tiesība ar valdes lēmumu tika piešķirta Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “iCotton” nekustamam īpašumam Pulvera iela 4A, Liepājā būvprojekta “Kokvilnas šķiedras auduma izstrādājumu ražošanas rūpnīca” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Tāpat Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izskatot iesniegtos dokumentus, nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma Brīvostas iela 22, Liepājā daļai, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 5995 m2, līdz 2043.gada 12.martam būvprojekta “Noliktavas būvniecība Brīvostas ielā 22, Liepājā” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai un ar SIA LSEZ “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma Brīvostas iela 2D, Liepājā daļai, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 13 858 m2, līdz 2041.gada 31.decembrim būvprojekta “Krājtvertnes beramkravām” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izskatot iesniegtos ieguldījumu projektus, nolēma slēgt ar LSEZ kapitālsabiedrībām četrus ieguldījumu par kopējo summu 2 574 300,00 eiro.

LSEZ valde atbalstīja divus LSEZ “Jensen Metal” SIA ieguldījumu projektus “Modernu iekārtu iegāde produkcijas daudzveidošanai”, kas tiks īstenots laika posmā no 2018.gada 29.maija līdz 2020.gada 30.jūnijam par kopējo summu EUR 440 000,00 un “Modernu iekārtu iegāde ražošanas jaudas palielināšanai”, kas tiks īstenots laika posmā no 2018.gada 29.maija līdz 2020.gada 31.decembrim par kopējo summu EUR 1 880 000,00.

LSEZ valde atbalstīja arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “EURO DK” SIA plānoto ieguldījumu projektu “Tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde noliktavai” par kopējo summu EUR 105 600,00, kas tiks īstenots laika posmā no 2018.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.decembrim.

Izskatot, LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” iesniegto ieguldījumu projektu “Papildus tehnika sniegtā stividorpakalpojuma jaudu palielināšanai”, LSEZ valde nolēma atbalstīt ieguldījumus par kopējo summu EUR 148 700,00. Projektu plānots īstenot no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim.

No LSEZ dibināšanas uzņēmumi investējuši attīstībā 272,9 milj. EUR. 2017.gadā noslēgti 50 līgumi par 31,6 miljoniem eiro, līdz šim no 2018.gada 1.janvāra uzņēmumi iesnieguši pieteikumus un valde lēmusi par 10 ieguldījumiem 4,2 miljonu eiro apmērā.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30