Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes sēdes lēmumi
03. decembris, 2018
Šā gada 30. novembrī notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēdes. Liepājas SEZ valde izskatīja 20 jautājumus t.sk. pieņēma lēmumus par četru ieguldījumu līgumu slēgšanu, apstiprināja iepirkuma rezultātus un atbalstīja projektu, lai turpinātu pilnveidotu zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru.
Liepājas SEZ valdes sēdē tika izskatīti un atbalstīti 4 līgumi par ieguldījumu veikšanu par kopējo summu 8 629 000,00 EUR. Liepājas SEZ valda izskatīja un atbalstīja LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” ieceri laika posmā no 2018.gada 5.decembra līdz 2020.gada 31.decembrim realizēt projektu “Ražošanas ēkas būvniecība” par kopējo summu 6,5 milj. eiro uzņēmējdarbības teritorijā Dūņu ielā.

Tāpat izskatīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “LAUMA FABRICS” projektu “Mežģīņu adīšanas iekārtu iegāde” par kopējo summu 1 500 000,00 EUR SIA. Uzņēmums plāno ieguldīt jaunu modernu ražošanas iekārtu iegādē un uzstādīšanā laika periodā no 2018.gada 5.decembra līdz 2019.gada 31.decembrim.

Izskatot 2018.gada 15.novembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē saņemto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirmas “EVIJA” vēstuli par ieguldījumu līguma slēgšanu, realizējot transporta iegādes projektu laika posmā no 2018.gada 10.decembra līdz 2019.gada 31.decembrim, valde nolēma slēgt ieguldījumu līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma “EVIJA” par kopējo summu 39 000,00 EUR.

Tāpat izskatīja un atbalstīja LSEZ “Jensen Metal” SIA projektu “Modernu iekārtu iegāde Furnitūras departamenta attīstībai” par kopējo summu 590 000,00 EUR, ko uzņēmums plāno īstenot laika posmā no 2018.gada 5.decembra līdz 2019.gada 31. decembrim.

Līdz 2018. gada 1. decembrim ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām bija noslēgti 18 līgumi par ieguldījumu veikšanu par kopējo summu 8 784 350,00 EUR. Tie ir gan ieguldījumi ražošanas uzņēmu modernizācijā, iegādājoties modernas tehnoloģiskās iekārtas, gan ieguldījumi noliktavu saimniecības paplašināšanā, gan vides jautājumu risināšanā. Lielākie ieguldījumu līgumi ir noslēgti ar LSEZ “Jensen Metal” SIA par modernu iekārtu iegādi ražošanas jaudas palielināšanai par summu 1,88 milj. eiro un LSEZ SIA “Lauma Fabrics” par tekstila apstrādes iekārtu iegādi par summu 1,46 milj. eiro.
Liepājas SEZ valde, izskatot sagatavoto projektu, nolēma īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas” ietvaros atbalstīto projektu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 3.kārta” ar kopējām izmaksām 468 000,00 EUR.

Liepājas SEZ pārvalde sagatavoja un iesniedz Lauku atbalsta dienestā projektu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 3.kārta” un saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iesniegtā projekta apstiprināšanu.

Projekta ietvaros plānots nojaukt veco noliktavu Muitas ielā 12 un turpināt Vecās Ostmalas posma labiekārtošanu, lai uzlabotu un pilnveidotu zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru un piekļuvi piestātnēm.
Atgādināsim, ka Liepājas SEZ pārvalde ir īstenojusi Lauku atbalsta dienestā projektu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 1.kārta”, kura ietvaros jaunu un pievilcīgu veidolu ieguva Vecā ostmala posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai. Projekta ietvaros nomainīts brauktuves segumus, izbūvējot jaunas un rekonstruējot esošās pazemes inženierkomunikācijas. Turpinās arī projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta”, kuras ietvaros plānots rekonstruēs vairākas piestātnes un teritorijas, kuras ir reģistrētas kā zivju izkraušanas vietas un tiek izmantotas zvejniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai.
3. Apstiprina iepirkuma rezultātus
2018.gada 16.augustā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkumu komisija izsludināja iepirkuma procedūru “Par lokālo tīklu, tehniskās apsardzes un personu piekļuves kontroles sistēmas uzturēšanu un caurlaižu biroja darbības nodrošināšanu”. 2018.gada 10.septembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Iepirkuma komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zibenszeļļi”. Sniedzamā pakalpojuma izmaksas ir 4520,21 EUR mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Slēdzamā līguma plānotais darbības termiņš ir trīs gadi.
2018.gada 9.novembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta SIA “VICTORY” 2018.gada 8.novembra vēstule, kurā lūgts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdei pieņemt lēmumu par nodošanu vai atteikumu nodot atsavināšanai zemesgabalu Brīvības iela 191, Liepājā. Zemesgabals Brīvības iela 191, Liepājā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkciju īstenošanai nav nepieciešams un līdz ar to Liepājas SEZ valde nolēma piekrist zemesgabala Brīvības iela 191, nodošanai atsavināšanai.

Tāpat Liepājas SEZ valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu Ziemupes iela 45, Liepājā.

Izskatot saņemtās vēstules no uzņēmējiem, Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ar Akciju sabiedrību “UPB” vienošanos par 2005.gada 1.septembrī noslēgtā līguma par nekustamā īpašuma – zemesgabala Cukura iela 32, Liepājā nomu izbeigšanu ar 2018.gada 30.novembri un slēgt ar Akciju sabiedrību “MB Betons” līgumu ar apbūves tiesības piešķiršanu nekustamam īpašumam Cukura iela 32, Liepājā, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 6884 m2, no 2018.gada 1.decembra līdz 2048.gada 30.novembrim būvprojekta “Transportbetona ražotnes būvniecība Cukura ielā 32, Liepājā” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanu.

Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “BaltEx Bulk” SIA vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2018.gada 14.maija līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamam īpašuma Pulvera iela 11, Liepājā, kas saistīts ar uzbūvētās noliktavas nr.1 nodošanu ekspluatācijā.

Vēl Liepājas SEZ valde papildināja noslēgto līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamajam īpašumam Brīvostas iela 28, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP”, lai īstenotu projektu “Piestātnes Nr.42 teritorijas daļas labiekārtojums Brīvostas ielā 28, Liepājā”.

Liepājas SEZ valde piekrita nekustamā īpašuma – ēkas Turaidas iela 26/28, Liepājā nojaukšanai ar nosacījumu, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” veic minētās ēkas nojaukšanu par saviem līdzekļiem. Vizuālās tehniskās apsekošanas aktā secināts, ka ēkas kopējais fiziskais nolietojums ir 85,4%, restaurācija vai atjaunošana nav iespējama, ēka ir neatgriezeniski sabrukusi un no palikušā ēkas apjoma izmantojami tikai pamati pie nosacījuma, ka jāveic to detalizēta izpēte. Lai veiktu jebkādus ēkas pilnīgas demontāžas darbus, ir nepieciešams sagatavot ēkas demontāžas projektu.

Liepājas SEZ valde nolēma pagarināt noslēgto līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “LIEPAJA TRANS STORAGE” SIA par nekustamā īpašuma 14.novembra bulvāris 19A, Liepājā nomu, pagarinot līguma darbības termiņu līdz 2030.gada 31.decembrim.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30