Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ pārvaldes 2018. gada pieturzīmes
27. decembris, 2018
Apstiprina attīstības plānu un nomaina vizuālo identitāti
2018. gadā apstiprināja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ilgtermiņa attīstības stratēģiju - Attīstības plānu 2018. - 2035. gadam, kas ir stratēģisks attīstības plānošanas dokuments, kura mērķis ir:
apzināt Liepājas SEZ teritorijā esošos resursus;
saskaņojot ekonomiskās, sabiedrības, vides aizsardzības un citas intereses, noteikt teritorijas stratēģiskos mērķus, vidēja termiņa un ilgtermiņa prioritātes;
identificēt stratēģiskās un telpiskās attīstības rīcības kopumus un izstrādāt teritorijas telpiskās attīstības perspektīvu;
izstrādāt rīcības un finansēšanas plānu tuvākajiem pieciem gadiem.
Domnīca Certus veica Liepājas SEZ darbības analīzi un sagatavoja priekšlikumus tālākai darbībai. Viena no pētījuma galvenajām vadlīnijām bija izvēlēta SEZ loma pilsētu, reģionu un valstu ekonomiku attīstībā, īpašu uzmanību pievēršot Liepājas SEZ un Liepājai. Galvenie pētījuma secinājumi - Liepājas SEZ var piesaistīt ieguldījumus, radīt labi apmaksātas darbavietas un palielināt produktivitāti. Efektīvām SEZ ir kopīgas divas galvenās iezīmes — augsti attīstīta infrastruktūra un piekļuve darbaspēkam, Liepājā veiksmīgi to īsteno, strādājot dažādos virzienos un izmantojot nestandarta risinājumus.
Domnīcas "Certus" rīkotais pirmais reģionais forums "Liepāja.Nākotne.Tagadne".
Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš uzsver, ka svarīgi ir izvērtēt sasniegto un skaidri definēt kādā virzienā doties tālāk, lai radītu uzņēmējiem priekšnoteikumus, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību, radot jaunas darbavietas un palielinot visas pilsētas kopējo labklājības līmeni.
2018. gadā Liepājas SEZ pārvalde nomainīja vizuālo identitāti.
Uzbūvētas divas jaunas rūpnīcas, radot jaunas darbavietas
Šogad uzbūvētas divas jaunas rūpnīcas un aptuveni 10 būvniecības ieceres ir dažādās attīstības stadijās. Gada otrajā pusē ekspluatācijā nodota LSEZ SIA "EURO DK" ražotne un loģistikas centrs Satiksmes ielā, kura izbūvē uzņēmēji ieguldījuši aptuveni 1 milj. eiro, nodrošinot darbu vairāk kā 20 cilvēkiem ar vidējo algu, kas pārsniedz 1200 eiro un sasniedzot apgrozījumu 18 milj. eiro.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrība "Trelleborg Wheel Systems Liepāja" līdz gada beigām pabeigs ražošanas paplašināšanas projektu, ieguldot aptuveni 7 milj. eiro jaunas ražotnes izveidošanā, paplašinot produkcijas sortimentu un tuvāko divu gadu laikā palielinot darbavietu skaitu par vairāk kā 100 darbiniekiem. Jau šobrīd iekārtu operatoru skaits palielinājies trīs reizes. Ja vēl gada sākumā uzņēmums nodarbināja 50 cilvēkus, tad jau šobrīd to skaits sasniedz 130 un ar katru dienu palielinās. Uzņēmuma viceprezidents Marco D`Angelo norāda, ka izvērtējot līdzšinējo ražotnes darbību ir izstrādāts plāns ne tikai paplašināt uzņēmuma ražotnes telpas Liepājā, bet galvenokārt radīt centru disku ražošanai, kas paredzēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un dārzkopības tirgum.
Top pirmā ražotne Karostas Industriālajā parkā
Šobrīd Karostas Industriālā parka teritorijā top pirmais uzņēmums - "Jensen Metal Holding" A/S meitas uzņēmums LSEZ SIA "JM Properties" saistītā uzņēmuma LSEZ "Jensen Metal" SIA vajadzībām būvē jaunu, modernu rūpnīcu. Pirmajā posmā LSEZ SIA "JM Properties" plāno izbūvēt ražošanas telpas aptuveni 11 000 kv.m platībā, būvniecības darbus plānots pabeigt 2019. gada maijā.
LSEZ "Jensen Metal" SIA ir strauji augošs uzņēmums, kas pēdējos gadus palielina ražošanas apjomus un strādā ar ļoti ievērojamu apgrozījuma pieaugumu, kā arī saskata pozitīvas tendences nākotnē. LSEZ "Jensen Metal" SIA 2017. gadā strādāja ar gada apgrozījumu 23,6 milj. eiro un ar darbu nodrošināja vairāk kā 260 liepājniekus ar vidējo darba samaksu EUR 1187,00 mēnesī, kas ir vairāk nekā vidēji Liepājā un valstī kopumā, nodokļos samaksājot 2 191 104,00 eiro.
Ideja par Karostas Industriālo parku radās jau 1999. gadā, lai veicinātu jaunu darbavietu veidošanos, palielinātu pilsētas budžetā ienākošo nodokļu summu un iespēju papildus līdzekļus novirzīt izglītībai, kultūrai, sportam un citiem projektiem. Tomēr jau toreiz ārvalstu eksperti norādīja, ka bez nepieciešamajām inženierkomunikācijām – ūdensvada, gāzes un elektrības pieslēguma būs grūti piesaistīt uzņēmējus, kas vēlēsies šeit izveidot savas ražotnes.
2014. gadā pašvaldība, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, rekultivēja teritoriju starp Zemgales un Virssardzes ielu, izbūvējot inženierkomunikācijas, apgaismojumu, ielas, gājēju un veloceliņus, teritorijai vairāk kā 20 ha platībā piešķirot vizuāli pievilcīgu izskatu ar pievienoto vērtību – inženierkomunikācijām. Projekts 2015. gada jūlijā tika pabeigts un sakārtotā teritorija turpat 20 ha platībā nodota ekspluatācijā.
Turpinās ieguldījumi ražošanas uzņēmu attīstībā, radot jaunas darbavietas
Līdz 2018. gada decembrim starp Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām bija noslēgti 24 līgumi par ieguldījumu veikšanu ar kopējo summu 17 617 730,00 EUR. Tie ir gan ieguldījumi ražošanas uzņēmu modernizācijā, iegādājoties modernas tehnoloģiskās iekārtas, gan ieguldījumi noliktavu saimniecības paplašināšanā, gan vides jautājumu risināšanā.
Lielākie ieguldījumu līgumi ir noslēgti ar LSEZ "Jensen Metal" SIA par modernu iekārtu iegādi ražošanas jaudas palielināšanai par summu 1,88 milj. eiro un LSEZ SIA "Lauma Fabrics" par tekstila apstrādes iekārtu iegādi par summu 1,46 milj. eiro. 2018. gada lielākais noslēgtais ieguldījums līgums noslēgts par LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" ieceri laika posmā no 2018.gada 5.decembra līdz 2020.gada 31.decembrim realizēt projektu "Ražošanas ēkas būvniecība" par kopējo summu 6,5 milj. eiro uzņēmējdarbības teritorijā Dūņu ielā. 2
2018. gadā noslēgti divi ilgtermiņa nomas līgumi un viens nomas tiesību rezervēšanas līgums un 8 zemes nomas un/vai apbūves tiesību rezervēšanas līgumi – 8.
Rūpējas par kvalificēta darbaspēka pieejamību
Līdz ar uzņēmējdarbības vides aktivizēšanos un jaunu darba vietu veidošanos, uzsākta aktīva darbība, lai uzņēmumiem nodrošinātu pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificēta darba spēka.
1.
Informatīvie pasākumi un ekskursijas skolu jaunatnei, sadarbībā ar Liepājas profesionālās un augstākās izglītības mācību iestādēm. Aktivitāšu mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar darba iespējām Liepājā, parādot reālus darba apstākļus un profesijas.
2.
Liepājas SEZ pārvalde sadarbībā ar Liepājas pilsētu īsteno pārdomātu ilgtermiņa programmu, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju atgriešanos jeb reemigrāciju. Izveidota digitālā platforma “Your Move Liepāja” , uzsākta cieša sadarbība ar latviešu organizācijām ārvalstīs un līdzdarbošanās dažādos projektos, pilnveidojot atbalsta programmas un nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi – izglītības, kultūras, sporta, aktīvās atpūtas u.c. iespēju pieejamību.
Vides jautājumu risināšana un sadarbība ar iedzīvotājiem
Aktivizējotos uzņēmējdarbības videi – būvējot jaunas rūpnīcas un palielinoties kravu apgrozījumam ostā, Liepājas SEZ pārvalde risināja dažādus aktuālus vides jautājumus, meklējot risinājumus putekļu un skaņas izplatības jautājumu risināšanā.
2018. gada laikā ir apzināti problēmjautājumi un pētīta situācija. Jau gadu kā darbojas neatkarīgā monitoringa stacija Brīvostas ielā, kas nepārtraukti reģistrē piesārņojuma līmeni un rīkotas tikšanās ar iedzīvotāju inicatīvas grupu, kas pārstāv tos liepājniekus, kas dzīvo tiešā ostas tuvumā.
Lai sniegtu pilnvērtīgākas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem un skaidrotu situāciju, sarunās piedalījās arī Valsts vides dienests, pašvaldība un ostas stividorkompānijas. Tikšanās laikā tika saņemti konstruktīvi iedzīvotāju jautājumi un ierosinājumi, kuri tiek izvērtēti, bet visi vienprātīgi atzina, ka tikai dialogs un sadarbība var uzlabot ostas tuvumā dzīvojoši iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Lai veidotu labāku sadarbību ar iedzīvotājiem jau vairākus mēnešus darbojas Liepājas SEZ pārvaldes informatīvs telefons vides jautājumos – 25625014.
Līdz ar jaunās rūpnīcas būvniecību Karostas Industriālajā parkā, notika informatīva sanāksme ar Karostas iedzīvotājiem, kuras laikā tika sniegta informācija par plānoto Karostas attīstību, veiktajiem un plānotajiem darbiem, to sasaisti ar iedzīvotāju interešu ievērošanu. Šobrīd turpinās darbs, lai apzinātu Karostas iedzīvotāju vajadzības un lemtu par iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanu.
Liepājas SEZ pārvalde īsteno 6 attīstības projektus
2018. gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde turpināja 6 nozīmīgu infrastruktūras attīstības projektu realizāciju, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu līdz pat 80%. Kopējais plānotais investīciju apjoms līdz 2020. gadam 44,3 milj. eiro.
Lai uzlabotu dzelzceļa sastāvu manevrēšanas ātrumu un drošību, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde turpina Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras pārbūvi un modernizāciju. Darbi notiek ES Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/002) ietvaros. Projekta ietvaros modernizētas dzelzceļa pārmijas, izbūvēts papildus sliežu ceļš Rietumu parkā un uzsākta vēl viena savienojošā sliežu ceļa izbūve pār Raiņa ielas pārbrauktuvi. Kopumā līdz 2019. gada beigām plānots izbūvēt un rekonstruēt sliežu ceļus 2632 metru garumā t.sk. 1815 metri ir jaunbūvējami sliežu ceļi, bet 817 metri pārbūvējami. Uzsākta un turpinās arī autoceļu rekonstrukcijas un izbūves projekts.
2018. gadā ES Kohēzijas projekts “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) ietvaros demontēta ostas 1. piestātne un turpinās hidrotehnisko būvju atjaunošana ar mērķi uzlabot navigācijas drošības līmeni, kuģiem pārvietojoties Liepājas ostas Karostas kanālā un izmantojot ostas Ziemeļu vārtus. Tāpat turpinās projektēšanas darbi, lai jau vistuvākajā laikā uzsāktu kuģu ceļu padziļināšanu un enkurvietas izveidi Liepājas ostas akvatorijā Brīvostā.
Jaunu un pievilcīgu veidolu šogad ieguva Vecā ostmala posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai, kur LAD projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā” 1. kārta projekta ietvaros nomainīts brauktuves segumus, izbūvējot jaunus un rekonstruējot esošās pazemes inženierkomunikācijas. Nākamajās kārtās plānots rekonstruēt vairākas piestātnes un teritorijas, kuras ir reģistrētas kā zivju izkraušanas vietas un tiek izmantotas zvejniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai.
Uzlabo kravu kontroli Liepājas ostā
Sadarbojoties Valsts Ieņēmuma dienestam un Liepājas SEZ pārvaldei, Liepājas ostas muitas kontroles punktā uzstādīta un testa režīmā strādā jauna, mūsdienīga iekārta – transportlīdzekļu un kravu kontroles skeneris, kas ļauj muitas amatpersonām kontroles pasākumus veikt ātrāk un efektīvāk. Plānots, ka kravu kontroles skeneri ekspluatācijā nodos līdz 2018. gada 31. decembrim.
Skeneris nodrošina ātrāku robežas šķērsošanu, efektīvāku muitas kontroli. Ar šo iekārtu var caurskatīt kravas transportlīdzekļus, redzēt kravā apslēptās kontrabandas preces un izveidotos slēpņus.
Skenera angāra dzelzsbetona sienas nodrošina to, ka skenera darbības laikā ārpus angāra nekādas jonizējošais starojuma ietekmes nav. Skenēšanas laikā transportlīdzekļa vadītājs un pasažieri atrodas ārpus angāra speciāli tam paredzētā telpā, lai nebūtu jāstāv uz ielas. Apkārtējai videi skeneris nav bīstams, jo šīs iekārtas lietošanai saņemta Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra licence, kas nozīmē, ka iekārta atbilst noteiktām prasībām, personāls ir apmācīts un veikti visi drošības pasākumi.
11. decembrī Liepājas SEZ pārvalde saņēma Valsts ieņēmuma dienesta Atzinības rakstu par konstruktīvu sadarbību un atbalstu ar muitas jomu saistīto jautājumu risināšanā, realizējot infrastruktūras uzlabošanas projektus.
2018. gadā tika rīkotas arī vairākas Civilās aizsardzības mācības gan Liepājas ostā, gan sadarbībā ar Lidostu, Liepājas ezerā.
Liepājas ostā attīstās Jahtu osta un turpinās darbs, lai piesaistītu kruīzu kuģus
Liepājas SEZ pārvalde 2018. gada turpināja īstenot Jahtu ostas attīstības projektu, jau šogad palielinājies ienākošo jahtu skaitu par aptuveni 10%, savukārt 2018. gada 15. augustā Liepājā, pēc 12 gadu pārtraukuma, viesojās kruīza kuģis, kas deva iespēju vairākiem simtiem kuģa pasažieru apskatīties un iepazīt Liepāju.
Liepājas SEZ pārvalde 2018. gadā iestājās Cruise Lines International Association (CLIA) un kļuva par pilntiesīgu tās biedru. Kā organizācijas biedram, Liepājas SEZ pārvaldei ir iespēja daudz plašāk popularizēt Liepājas ostu kā vienu no kruīzu pieturas punktiem.
Ir notikušas vairākas individuālas tikšanās ar pasaules lielākajām kruīza kompānijām kā MSC Cruises, Holland American Group, kas apvieno Holland American Line, Seabourn, Princess Cruises, P&O Australia kā arī Disney Cruise Lines un Silversea Cruises, un pārrunātas iespējas nākotnē iekļaut Liepāju dažādos kruīza maršrutos.
Liepājas SEZ pārvalde sadarbojās ar radošo profesiju pārstāvjiem
2018. gadā Liepājas SEZ pārvalde turpināja savu ilggadējo sadarbību ar Liepājas māksliniekiem turpinot atbalstīt gan Starptautisko zīmētāju un gleznotāju plenēru "Liepājas Marīna", gan arī mazākus plenērus. Šogad ikgadējā Liepājas mākslinieku izstādē Liepājas SEZ pārvalde pasniedza savu speciālo balvu māksliniekam Herbertam Erbam, kurš Lietišķās mākslas izstādē izstādīja savu darbu Karostas stāsts II – Akmens asara.
Savukārt, Liepājas SEZ speciālo balvu Egona Līva piemiņas balvu “Krasta ļaudis” konkursā saņēma Baiba Šuvcāne par grāmatu “Lībiešu krasts. No Ovišiem līdz Melnsilam”.
Liepājas SEZ pārvalde, sagaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu, sadarbībā ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu, Melngaiļskolas Bigbendu un “Robywork” radošā procesā radīja videoklipu Ulda Marhilēviča skaņdarbam “Brīvības svīta”.
Liepājai svētki turpināsies arī 2019. gadā, kad nepilnu pusgadu Liepāja kļuva par Latvijas pagaidu valdības patvērumu. Tieši uz kuģa “Saratov” klāja tika nosargāta Latvijas neatkarība un simboliski Liepāja uz mirkli kļuva par Latvijas galvaspilsētu. LIEPĀJA. BRĪVĪBA. LATVIJA.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30