Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes 24.februāra lēmumi
25. februāris, 2021

Šā gada 24. februārī attālināti notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija astoņi jautājumi par izmaiņām nomas līgumos, par ieguldījumu līgumu slēgšanu ar LSEZ kapitālsabiedrībām, kā arī par elektroenerģijas iegādi un loču kuģa “Austra” atsavināšanu.

 

1. Par grozījumu izdarīšanu nomas līgumā.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatot iesniegtos dokumentus un izvērtējot apstākļus nolēma slēgt ar Nataļju Teilori vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2014. gada 19. septembra līgumā par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā nekustamā īpašuma – zemesgabala Piestātnes iela 1, Liepājā nomu, pagarinot būvprojekta “Dzīvojamās mājas un garāžas būvniecība Piestātnes ielā 1, Liepājā” realizācijas termiņu līdz 2023. gada 10. martam.

 

2. Par nomas līguma izbeigšanu un apbūves tiesības piešķiršanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatot iesniegtos dokumentus un izvērtējot apstākļus nolēma izbeigt zemes nomas tiesību līgumu ar “Scan - Plast Latvija” LSEZ SIA un noslēgt apbūves tiesību līgumu, lai varētu realizēt būvprojektu “Teritorijas labiekārtošana un dīķa- baseina izbūve Brīvības ielā 185A, Liepājā” ar realizācijas termiņu līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

3. Par pirmpirkuma tiesībām.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo nekustamo īpašumu Spīdolas iela 7, Liepājā.

 

4. Par līguma par ieguldījumu projekta veikšanu slēgšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtējot, iesniegtos dokumentus, nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “LAUMA FABRICS” SIA līgumu par ieguldījumu projekta “Tekstila apstrādes dekatēšanas iekārtas iegāde” veikšanu. Ieguldījumu projektu plānots īstenot laika posmā no 2021.gada 1.marta līdz 2022.gada 31.augustam par kopējo summu 303 500,00 EUR.

 

5. Par līguma par ieguldījumu projekta veikšanu slēgšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtējot, iesniegtos dokumentus, nolēma slēgt ar LSEZ “LAUMA FABRICS” SIA līgumu par ieguldījumu projekta “Lenšu aušanas iekārtu iegāde” īstenošanu par kopējo summu 120 000,00 EUR no 2021.gada 1.marta līdz 2022.gada 31.martam.

 

6. Par līguma par ieguldījumu projekta veikšanu slēgšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtējot, iesniegtos dokumentus, nolēma slēgt ar LSEZ “Jensen Metal’’ SIA līgumu par ieguldījumu projekta “Jaunu tehnoloģisko iekārtu iegāde ražošanas jaudas palielināšanai” veikšanu. Projekts plānots īstenot laika posmā no 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 30.septembrim par kopējo summu 370 000,00 EUR.

 

7. Par loču kutera “Austra” atsavināšanu.

2021. gada 16. februārī tika saņemts iesniegums no SIA “Trans Marine Ltd” par vēlmi nopirkt loču kuteri “Austra”. Saskaņā ar loču kutera “Austra” pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem, ja noteiktajā termiņā atsavināmās mantas pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies viens pretendents, komisija pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par atsavināmās mantas pircēju, uzaicina noslēgt pirkuma līgumu. Līdz 2021. gada 19. februārim citi pretendenti uz loču kutera “Austra” pirkšanu netika pieteikušies. Ņemot vērā augstāk minēto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma atsavināt “Trans Marine Ltd” loču kuteri “Austra”.

 

8. Par līguma par elektroenerģijas iegādi slēgšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un izvērtēja 2021.gada 28.janvārī Liepājas speciālās ekonomiskā zonas pārvaldes iepirkumu komisija izsludinātā iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” rezultātus un slēgt ar SIA “Senergo”, reģ. līgumu par elektroenerģijas iegādi. Līguma summa ir 356 466.51 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30