Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Paziņojums par minimālo prasību tauvošanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā grozījumiem
29. marts, 2021

Ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2021.gada 24.marta lēmumu Nr.35 “Par grozījumu izdarīšanu minimālajās prasībās tauvošanas pakalpojuma sniegšanai un Tauvošanas pakalpojuma sniegšanas noteikumos Liepājas ostā” veikti grozījumi minimālajās prasībās tauvošanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā, izsakot minimālās prasībās tauvošanas pakalpojuma sniegšanai Liepājas ostā šādā redakcijā:

 

Liepājas SEZ pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 15.februāra regulas (ES) 2017/352 ar ko izveido ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgos noteikumus par ostu finanšu pārredzamību (turpmāk tekstā – Ostu regula) 4.pantu, paziņo, ka ar tauvošanas pakalpojuma sniegšanu Liepājas ostā tiesīga nodarboties persona, kura saskaņā ar Likuma par ostām 18.pantu ir noslēgusi līgumu par komercdarbību Liepājas ostā, un kura atbilst šādām minimālajām prasībām:

 

1. tās  dibinātājiem un dalībniekiem  jābūt ar labu reputāciju, proti, tie nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu vai tautsaimniecības jomā, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

2. tās  dibinātājiem un dalībniekiem  jābūt ar stabilu finansiālo stāvokli, proti, tās pamatkapitāls nav mazāks par 2 800 EUR, finanšu resursi atbilst veicamajiem darījumiem (apliecināms ar gada pārskatu, auditora ziņojumu vai kredītiestāžu izsniegtām izziņām), kā arī nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un nav maksājumu parādu (t.sk. pilnībā vai daļēji neapmaksāti Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izrakstīti rēķini) pret Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi;

3. tai nav pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tās bankrotu;

4. tai ir spēkā esoša profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par summu ne mazāku kā 10 000 EUR, visiem tauvošanas pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem ir spēkā dzīvības un veselības apdrošināšana par summu ne mazāku kā 3 000 EUR;

5. tā nodarbina vismaz 4 tauvotājus, kas sertificēti atbilstoši sertifikācijai Kuģu tauvošana un drošība uz piestātnes, iekļaujot attiecīgās SJO (IMO) FAL.6/Circ.11 “Guidelines on minimum training and education for mooring personnel” noteiktās prasības;

6. tā savā darbībā apņemas ievērot normatīvos aktus, tostarp Liepājas ostas kapteiņa rīkojumus. Minimālo prasību tauvošanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā grozījumu publicēšanas datums ir 2021.gada 29.marts. Informējam, ka, pamatojoties uz Ostu regulas 4.panta 6.punktu, minimālo prasību tauvošanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā grozījumi stājas spēkā 2021.gada 30.jūnijā.

 

Sagatavoja:

Liepājas SEZ pārvaldes

Tirgus izpētes un analītikas daļa

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30