Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta ''Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana'' pārskata aktivitātes
25. maijs, 2021

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu.

 

Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:

 

  • Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;

 

  • Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.

 

Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir secinājusi, ka visu pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Pasūtītāja finansiālās iespējas.

 

Ņemot vērā to, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā piedāvātā līgumcena un iesniegt piedāvājumu cenas pārsniedz Pasūtītāja plānoto budžetu, Pasūtītājam izvēloties piedāvājumu, kas kvalificējās atbilstoši nolikuma prasībām, tiktu liegta iespēja samazināt plānoto līdzekļu izlietojumu attiecībā uz šo iepirkuma priekšmetu pozīciju, tādejādi netiktu sasniegts Likuma 2.panta 3.punkta mērķis, kas ir nodrošināt pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, lai novērstu jebkurus neatbilstoši veikto izdevumu riskus.

 

Iepirkuma komisija, pamatojoties uz nolikuma 15.10.punktu “Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums”, sakarā ar nepietiekamu finansējumu, 2021.gada 21.maijā pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru “Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2021/61/K). Vairāk informācijas: https://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi/103-atklats-konkurss-liepajas-ostas-piestatnes-nr-1-nojauk-ana-iepirkuma-identifikacijas-nr-lsez2021-61-k.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30