Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes lēmumi
23. septembris, 2021

Šā gada 22. septembrī  notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kurā izskatīja un pieņēma 11 lēmumus.   

 

1.Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma ievēlēt par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekli Uldi Sesku uz valdes locekļa pilnvaru laiku.

 

2.Par līguma par projekta “Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” slēgšanu. 

 

2021.gada 15.jūlijā Liepājas speciālās ekonomiskā zonas pārvaldes iepirkumu komisija izsludināja iepirkuma “Liepājas  ostas kuģu kanālu  un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” procedūru. 2021.gada 27.augustā Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AQUATEX”.  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AQUATEX” līgumu par Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbiem.

 

3.Par līguma par apbūves tiesības piešķiršanu slēgšanu.

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar LSEZ “Transit Service” SIA līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu uz 30 gadiem būvprojekta “Piestātnes - divu atdurpāļu izbūve tehnisko peldlīdzekļu stāvēšanai Liepājas ostas piestātnē 51B Brīvostas ielā 2F, Liepājā” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai. Pamatojums Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” 2021.gada 8.septembra pozitīvs atzinums  par izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā. 

 

4.Par grozījumu izdarīšanu līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu slēgšanu. 

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA “ICS Property” vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2019.gada 29.aprīļa līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā nekustamā īpašumā – zemesgabalā Meldru iela 8, Liepājā, lai īstenotu būvprojektu “Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve” paredzēto būvju būvniecības darbu uzsākšanu uz termiņu ne vēlāk kā 2021.gada 21.decembrī un paredzētās un uzbūvētās būves nodošanu ekspluatācijā ne vēlāk kā 2023.gada 20.aprīlī.

 

5.Par pirmpirkuma tiesībām. 

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz domājamās daļas no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 103C, Liepājā.

 

6.Par līguma par ieguldījumu projekta veikšanu slēgšanu.

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar LSEZ "Jensen Metal" SIA līgumu par ieguldījumu projekta “Jaunu tehnoloģisko iekārtu iegāde Furnitūras departamenta attīstībai” veikšanu. Projekts plānots īstenot laika posmā no 2021.gada 23.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim par kopējo summu 550 000,00 EUR.

 

7.Par līguma par ieguldījumu projekta veikšanu slēgšanu. 

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA LSEZ "Meta-Plast" līgumu par ieguldījumu projekta “Četrasu CNC frēzēšanas iekārtu iegāde” veikšanu laika posmā no 2021.gada 1.novembra līdz 2021.gada 31.decembrim  par kopējo summu 195 000,00 EUR  

 

Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 45%.

 

8.Par piekļūšanu zemes vienībai Brīvības iela 94B, Liepāja.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde atbalstīja Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” prasību nodibināt braucamā ceļa servitūtu par labu Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošajai zemes vienībai Brīvības iela 94B, Liepājā cauri Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei piederošajām zemes vienībām Brīvības ielā 94A, Brīvības ielā 94C, Brīvības ielā 100A, Liepājā.  Būvvalde konceptuāli atbalstījusi zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienībai Brīvības ielā 94B, Liepājā, taču secinājusi, ka tai nav nodrošināta piekļuve.

 

Saskaņā ar SIA “UPB Projekti” izstrādāto Lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijai” piekļūšana un inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošinājums zemesgabalam Brīvības ielā 94B, Liepājā paredzēti izbūvējot jaunu ielu, kura šķērso īpašumus Brīvības ielā 94A, Brīvības ielā 94C, Brīvības ielā 100A, Liepājā.

 

Nekustamajā īpašumā Brīvības iela 94B, Liepājā SIA “EuroBioTherm” bijušās Liepājas metalurgs teritorijā iecerējusi būvēt modernu siltumizolācijas materiālu ražotni, celtniecībā un modernajās tehnoloģijās investējot vairāk nekā 40 miljonus eiro.

 

9.Par pirmās speciālās sistēmas ieviešanu kuģu atkritumu un kravu atlieku savākšanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā. 

Lai turpinātu ieviests Ostu regulas prasības Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparātam veikt visas nepieciešamās darbības, lai ieviestu kuģu atkritumu un kravu atlieku savākšanas pakalpojumu sniegšanas pirmo speciālo sistēmu Liepājas ostā ne vēlāk kā līdz 2022.gada 1.janvārim.

 

Saskaņā ar Ostu regulā noteikto ostas pārvaldes iestāde vai kompetentā iestāde publicē minimālās prasības un procedūru, ar kuru piešķir tiesības sniegt ostas pakalpojumus saskaņā ar minētajām prasībām, vismaz trīs mēnešus pirms dienas, sākot, ar kuru minētās prasības ir jāpiemēro. Ostas pārvaldes iestāde vai kompetentā iestāde par jebkurām kritēriju un procedūru izmaiņām laikus informē ostas pakalpojumu sniedzējus. 

 

Liepājas SEZ pārvalde jau izstrādājusi un ieviesusi minimālās prasības un procedūru, ar kuru piešķir tiesības sniegt ostas pakalpojumus saskaņā ar minētajām prasībām tauvošanas un velkoņu pakalpojumiem.

 

10.Par dalību “Latvijas Stividorkompāniju Asociācija” un Asociētā biedra statusu.

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma iestāties biedrībā “Latvijas Stividorkompāniju Asociācija” kā Asociētam biedram. Dalība Biedrībā veicinās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Attīstības plānā 2018. – 2035.gadam nosprausto mērķu sasniegšanu, kas paredz uz attīstību vērstu LSEZ pārvaldības nodrošināšanu un industriālo teritoriju attīstību, kā arī uzņēmējdarbības vides uzlabošanas noteikto uzdevumu izpildi. Iestāšanās asociācijā veicinās sadarbību ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā strādājošajiem komersantiem, nodrošinās klientu vajadzību apzināšanu un  veicinās Liepājas ostas interešu pārstāvību valsts un pašvaldību pārvaldes struktūrās. 

 

11.Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iekšējo auditu.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020. gada 25. februāra noteikumu Nr. 113 “Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 23. septembra noteikumos Nr. 336 “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums”” paredz papildināt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumu ar 62. punktu, saskaņā ar kuru 2020. gada 25. martā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde pieņēma lēmumu Nr. 18 “Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes struktūras apstiprināšanu”, izveidojot jauna struktūrvienība – Iekšējā audita daļa.  

 

2021.gada 30.jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde pieņēma lēmumu   “Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Audita vides apstiprināšanu”, ar kuru tika apstiprinātas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes auditējamās sistēmas.

 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Iekšējā audita daļas nolikuma 9. punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma apstiprināt izstrādāto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iekšējā audita daļas Stratēģisko plānu 2021.-2025. gadam.  

 

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30