Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Paziņojums par minimālo prasību kuģu atkritumu pieņemšanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā ieviešanu
30. septembris, 2021

Liepājas SEZ pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 15.februāra regulas (ES) 2017/352 ar ko izveido ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgos noteikumus par ostu finanšu pārredzamību (turpmāk tekstā – Ostu regula) 4.pantu, paziņo, ka ar kuģu atkritumu pieņemšanas pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā tiesīga nodarboties persona, kura saskaņā ar Likuma par ostām 18.pantu ir noslēgusi līgumu par komercdarbību ostā, un kura atbilst šādām minimālajām prasībām:

 

  1. tās  patiesā labuma guvējiem, akcionāriem vai dalībniekiem  jābūt ar labu reputāciju, proti, tie nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret  īpašumu vai pārvaldības kārtību, noziegumiem tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai par tādiem noziegumiem, kas saistīti ar terorismu;
  2. tās akcionāriem vai dalībniekiem  jābūt ar stabilu finansiālo stāvokli, un, tās pamatkapitāls nav mazāks par 2 800 EUR, finanšu resursi atbilst veicamajiem darījumiem (apliecināms ar gada pārskatu, auditora ziņojumu vai kredītiestāžu izsniegtām izziņām), kā arī nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un nav neizpildītu saistību pret Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, kurām iestājies izpildes termiņš;
  3. tai nav pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tās bankrotu;
  4. tai ir spēkā esoša profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par summu ne mazāku kā 50 000 EUR;
  5. tās kuģošanas un/vai sauszemes transporta ar kuru tiek sniegti pakalpojumi Liepājas ostā, tehniskais stāvoklis atbilst starptautiskajos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam, un to ekipāžas spēj nodrošināt saziņu ar kuģiem angļu valodā;
  6. tā savā darbībā apņemas ievērot normatīvos aktus, tostarp:

6.1. Atkritumu apsaimniekošanas likumu;

6.2. Ministru kabineta noteikumus Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;

6.3. Ministru kabineta noteikumus Nr.703 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”;

6.4. Ministru kabineta noteikumus Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”;

6.5. Ministru kabineta noteikumus Nr.455 “Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība;

6.6. kuģu atkritumu pieņemšanas pakalpojumu sniegšanas Liepājas ostā noteikumus un Liepājas ostas kapteiņa rīkojumus. Minimālo prasību kuģu atkritumu pieņemšanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā publicēšanas datums ir 2021.gada 30. septembris.

 

Informējam, ka, pamatojoties uz Ostu regulas 4.panta 6.punktu, minimālās prasības kuģu atkritumu pieņemšanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā stāsies spēkā ne ātrāk kā 2022.gada 1.janvārī, par ko Liepājas SEZ pārvalda publicēs atsevišķu paziņojumu interneta vietnes www.liepaja-sez.lv sadaļā “Jaunumi”.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30