Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes pieņemtie lēmumi
08. novembris, 2021

2021. gada 5. novembrī notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēdes, kurā tika pieņemti 10 lēmumi. Liepājas SEZ valde nolēma turpināt infrastruktūras attīstības projektus, piešķirt LSEZ kapitālsabiedrības statusu, kā arī atbalstīja LSEZ kapitālsabiedrību ieguldījumus modernās tehnoloģijās.

 

I.SADAĻA (A)

 

1. Par zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesību rezervēšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt līgumu ar SIA “LIEPĀJAS ENERĢIJA” par zemesgabala nomas un /vai apbūves tiesību rezervēšanu uz zemesgabala daļas Ģenerāļa Baloža iela 23A, Liepājā  uz vienu gadu būvprojekta “Katlu iekārtas un šķeldas noliktavas” minimālā sastāvā izstrādāšanai. 

 

2. Par līguma apbūves tiesību piešķiršanai noslēgšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu daļai no zemesgabala Oskara Kalpaka iela 113, Liepājā  ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bubbles Bay Baltic” uz 20 gadiem būvprojekta “Pašapkalpošanās automazgātuve Oskara Kalpaka iela 113, Liepājā” realizācijai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

 

3. Par līguma par ieguldījumu projekta veikšanu slēgšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatot  LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV”   iesniegums  par ieguldījumu projektu “Frēzes iegāde štanču izgatavošanai” par kopējo summu 120 000,00 EUR, kuru plāno īstenot laika posmā no 2021.gada 8.novembra līdz 2022.gada 30.jūnijam, nolēma atbalstīt LSEZ kapitālsabiedrības ieguldījumus modernās tehnoloģijas. 

 

4. Par brīvās zonas noteikšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piešķirt brīvās zonas statusu SIA LSEZ “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” iznomātajiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes industriālā parka sliežu pievedceļiem Nr. 74 un Nr.76 un uz sliežu ceļiem Nr.3 un Nr.4, kurus uzņēmumam  atļauts izmantot īslaicīgai vagonu uzglabāšanai.

 

5. Par nosaukuma maiņu.

2002. gada 9. aprīlī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BK ENERĢIJA” tika noslēgts līgums par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā nekustamā īpašuma Jātnieku ielā 25, Liepājā nomu. 2021. gada 28. septembrī saņemts SIA "Gren Daugavpils" iesniegums, kurā norādīts, ka notikusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BK ENERĢIJA”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Energy & Communication” apvienošana ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SPRINO” un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Fortum Daugavpils”. Savukārt, 2021.gada 16.augustā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Fortum Daugavpils” mainīts nosaukums uz SIA “Gren Daugavpils”.

 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA “Gren Daugavpils” vienošanos pie 2002.gada 9.aprīlī noslēgtā nomas līguma par nosaukuma maiņu.

 

6. Par līguma par projekta “Liepājas ostas Karostas un Loču kanālu nakts izgaismojuma izveide” slēgšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde turpina  ieguldīt Liepājas ostas infrastruktūras attīstībā un  īsteno  “Liepājas ostas Karostas un Loču kanālu nakts izgaismojuma izveide” projektu. 

 

2021.gada 12.oktobrī Iepirkuma komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “VOLTS-1”, kuru 2021. gada 5. novembrī atbalstīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde un nolēma  slēgt ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VOLTS-1”  līgumu par Liepājas ostas Karostas un Loču kanālu nakts izgaismojuma izveides būvdarbiem. Līguma summa ir 169 575.17 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”   atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

 

 

II. SADAĻA (B)

 

7. Par  Liepajas specialas ekonomiskas zonas kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu un ieguldījuma līguma slēgšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtēja SIA “Premekon”  iesniegumu, biznesa plānu un citus noteiktos dokumentus, lai lemtu par Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu. SIA “Premekon”  uzņēmums ar Somijas kapitālu, kas nodarbojas ar metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošanu. Uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar LSEZ SIA “Vecās Ostmalas Biznesa parku” par telpu nomu un plāno uzsākt ražošanu jau 2021. gadā izveidojot 10 jaunas darbavietas, bet līdz 2024. gadam to skaitu palielinot līdz 27. Liepājas SEZ valde atbalstīja Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu, kā arī apstiprināja ieguldījumu projektu “Metāla apstrādes ražotnes izveide”. Sākotnēji plānotās investīcijas – 210 900,00 EUR.

 

8. Par zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesību rezervēšanu.  

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma atbalstīja nolēma slēgt līgumu par zemesgabala nomas un /vai apbūves tiesību rezervēšanu uz zemesgabala daļas, Pulvera iela 2C, Liepājā uz vienu gadu minimālā sastāvā izstrādāšanai. 

 

9. Par grozījumu izdarīšanu Kuģu aģentēšanas līgumu noslēgšanas kārtībā un līgumā par kuģu aģentēšanu Liepājas ostā.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma veikt grozījumus Kuģu aģentēšanas līgumu noslēgšanas kārtībā. Tā kā ar kuģu aģentēšanu un kuģu aģentēšanas līgumu noslēgšanu saistītās darbības strukturāli piekritīgas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestam, Kuģu aģentēšanas līgumu noslēgšanas kārtībā nepieciešams veikt grozījumus, attiecībā uz Ostas kapteiņa dienesta kompetences jomu kuģu aģentēšanas un kuģu aģentēšanas līgumu noslēgšanas jautājumos.

 

10. Par pirmpirkuma tiesībām.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 136, Liepājā.

 

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30