Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ Valdes sēdes lēmumi 18.augustā
19. augusts, 2022

2022. gada 18. augustā notika Liepājas SEZ valdes sēde, kurā tika pieņemti četri lēmumi - par Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu, par ieguldījumu līgumu slēgšanu, par pirmpirkuma tiesībām un grozījumiem apbūves tiesību rezervēšanas līgumā, kas saistīts ar termiņa pagarināšanu zemes ierīcības projekta izstrādei.

 

Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu

2022.gada 16.augustā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts SIA "Finestra Solution" iesniegums, kurā lūgts piešķirt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu, noslēgt līgumu par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un līgumu par ieguldījumu projekta “Ražotnes iekārtu modernizēšana” veikšanu, kuru plānots realizēt laika posmā no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim par kopējo summu 221 632,00 EUR.

 

Saskaņā ar iesniegumam pievienoto SIA "Finestra Solution" deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai SIA "Finestra Solution" ir vidējais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ieguldījumu projekta “Ražotnes iekārtu modernizēšana” attiecināmajām izmaksām ir 50%.

 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī, pamatojoties uz saistošajiem normatīvajiem dokumentiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piešķirt SIA "Finestra Solution" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu un slēgt ar SIA "Finestra Solution" līgumu par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

 

Par līgumu par ieguldījumu projekta īstenošanu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma "EVIJA" līgumu par ieguldījumu projekta īstenošanu, kura ietvaros kapitālsabiedrība plāno iegādāties kravas automašīnu/vilcēju par kopējo summu 65 000,00 EUR. Ieguldījumu projekts plānots īstenot laika posmā no 2022.gada 22.augusta līdz 2023.gada 31.decembrim. Saskaņā ar iesniegumam pievienoto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma "EVIJA" deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma "EVIJA" ir mazais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 60%.

 

Par pirmpirkuma tiesībām

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja iesniegtos dokumentus un nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esoša nekustamā īpašuma (būvju īpašuma) Lazaretes iela 15, Liepāja.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30