Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes 19.oktobra lēmumi
20. oktobris, 2022

2022. gada 19. oktobrī notika Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija pieci jautājumi par ieguldījumu līgumu slēgšanu, kā arī par grozījumiem zemes nomas līgumos un būves demontāžu.

 

Par līgumu par ieguldījumu projektu īstenošanu Liepājas SEZ valde atbalstīja Liepājas SEZ kapitālsabiedrības Caljan ieguldījumu projektu “Noliktavas plauktu iegāde” par kopējo summu 21 000,00 EUR, kurā informēts, kuru plānots īstenot laika posmā no 2022.gada 24.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim. Saskaņā ar iesniegumam pievienoto Caljan LSEZ SIA deklarāciju par komercdarbības atbilstību, Caljan LSEZ SIA ir lielais komersants, līdz ar to maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 40%.

 

 

Par grozījumu izdarīšanu nomas līgumos

 

Pēc uzņēmēju iniciatīvas ir pabeigta zemes robežu maiņas nekustamajiem īpašumiem Atslēdznieku ielā 37 un Atslēdznieku ielā 39, Liepājā mērniecība un datu reģistrācija Valsts kadastra informācijas sistēmā. Lai jaunās platības un īpašuma sastāva grozījumus varētu ierakstīt zemesgrāmatā, nepieciešams veikt grozījumus nekustamo īpašumu nomas līgumos.

Liepājas SEZ valde izskatīja un izdarīt grozījumos nomas līgumā ar LSEZ “PIEMARE” AS par nekustamā īpašuma Atslēdznieku ielā 37, Liepājā nomu un nomas tiesību pārjaunojuma līgumā ar SIA “Baltic System Transport” par Atslēdznieku iela 39, Liepāja nomu.

 

Par būves demontāžu

 

Nekustamais īpašums Atslēdznieku ielā 37, Liepājā, kas sastāv no zemesgabala un 4 būvēm – ostas piestātne, celtņa sliežu ceļa, dzelzceļa pievadceļa un betona seguma laukuma, ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas vārda, atrodas ostas teritorijā un nodots valdījumā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei. Nekustamais īpašums ir iznomāts Liepājas SEZ kapitālsabiedrībai “Norplast Piemare”, kura plāno īstenot projektu “Betona seguma laukuma demontāža, jaunas ražošanas ēkas un noliktavas būvniecība, Atslēdznieku ielā 37, Liepājā, kā arī veikt teritorijas labiekārtošanu. Īstenojot minēto projektu, “Norplast Piemare” plāno izveidot jaunas noliktavas, un ražošanas ēkas, kurās tiktu, ražots liela izmēra kompozītmateriālu izstrādājumi (naftas ieguves nozarei un peldošo slēgto zivju sprostu sistēmas).

 

Lai realizētu Iesniegumā norādīto projektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešams demontēt uz zemes gabala esošu būvi – betona seguma laukumu. Lai noteiktajā kārtībā saņemtu Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas atļauju par būves demontāžu, nepieciešamais valdes lēmums. Liepājas SEZ valde izskatīja jautājumu un atbalstīja betona seguma demontāžu.

 

 

Par grozījumu izdarīšanu nomas līgumā ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Rapsoil''

 

2013. gada 26. septembrī starp Liepājas SEZ pārvaldi un SIA “Rapsoil” tika noslēgts nomas līgums par vairāku zemes vienību daļu 14. novembra bulvārī 165 (agrāk - Lībiešu ielā 4), Lībiešu ielā 14 un 14. novembra bulvārī 88/98, Liepājā, ilgtermiņa nomu vēja elektrostaciju, apakšstacijas un ar to saistītās infrastruktūras izbūvei.

 

Būvatļauja vēja elektrostaciju būvniecībai tika apstrīdēta un pārsūdzēta. Šobrīd tiesvedība ir noslēgusies, būvatļaujas darbība ir atjaunota un Liepājas SEZ valde izskatīja uzņēmēja iesniegumu un nolēma izdarīt grozījumus noslēgtajā nomas līgumā saistībā ar iznomājamās platības izmaiņām, nepieciešamām izmaiņām būvju nodošanas ekspluatācijā termiņā, Līguma termiņa pagarināšanu un citiem jautājumiem. SIA “Rapsoil” plāno uzbūvēt un līdz 2062. gadam ekspluatēt 12 vēja stacijas.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30