Drošība un aizsardzība
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas pienākums ir nodrošināt un kontrolēt Liepājas ostas drošību un aizsardzību. Daļas pamata uzdevumi ir ostas drošības audita nodrošināšana, nepieciešamo labojumu izstrāde un aizsardzības sistēmas atbilstība.
Daļas uzdevumi attiecībā uz drošību un aizsardzību
aktualizēt un uzturēt Liepājas ostas režīma noteikumus;
aktualizēt un uzturēt Liepājas ostas aizsardzības plānu;
nodrošināt Liepājas ostas konsultatīvās padomes darbu;
nodrošināt Liepājas ostas atbilstību datu drošības prasībām;
sekot un uzturēt brīvo zonu atbilstību normatīvajiem aktiem;
pilnveidot Liepājas ostas atzītās aizsardzības organizācijas darbību;
veikt apmācību programmu izstrādi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbiniekiem un Liepājas ostas komersantiem;
nodrošināt Liepājas ostas ugunsdrošības noteikumu uzturēšanu;
kompetences ietvaros sniegt konsultatīvo palīdzību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām, ostas uzņēmumiem, saistībā ar drošību, aizsardzību un vidi.
Daļas pārraudzībā ir sekojošu pakalpojumu sniegšana
ostas apsardze;
caurlaižu izsniegšana piekļuvei ostas teritorijai.
LSEZ pārvalde nemitīgi turpina pilnveidot un uzlabot Liepājas ostas darbību, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas ostas drošības un aizsardzības nodrošināšanā. 2015.gadā Liepājas osta pirmā no Latvijas ostām ieviesa loču elektroniskās kvītis un pirmā no Baltijas jūras reģiona ostām, kas to dara pilnā apmērā. Loču kvīts ir dokuments, kurā locis fiksē datus par ikviena kuģa ievešanu un izvešanu no ostas. Tāpat šobrīd turpinās darbs, lai izveidotu vienotu, elektronisku Liepājas ostas datu sistēmu. Tāpat ir ieviests elektroniskais kravu reģistrācijas žurnāls, kas nodrošina ātru kravu datu ievadi un pilnvērtīgu datu kontroli.
LSEZ pārvalde ir izstrādājusi e-apmācību, kura nodrošinās visu Liepājas ostā strādājošo darbinieku zināšanu pilnveidošanu par ostas drošību un aizsardzību. Programma tiks ieviesta 2019. gada beigās.

Liepājas ostas un Liepājas ostas uzņēmumu darbiniekiem tiek nodrošinātas regulāras apmācības drošības jautājumos, piemēram, ugunsdrošības apmācības, piesārņojuma novēršanas apmācības, civilās aizsardzības mācības u.c. Apmācību mērķis ir apzināt iekšējos un ārējos riskus un paredzēt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu pastāvošos draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem, īpašumiem un videi paaugstināta drošības līmeņa apstākļos.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
ir Baltic Ports Organisation biedrs (http://www.bpoports.com);
ir European Sea Ports Organisation delegāts (http://www.espo.be);
darbojas alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanas starpinstitūciju darba grupā;
ir Liepājas pilsētas civilās aizsardzības komitejas biedrs.
Personas datu drošība
Aicinām iepazīties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes personas datu apstrādes paziņojumu apmeklētājiem, darbiniekiem un citiem videonovērošanas kameru uztveršanas zonā iekļuvušiem datu subjektiem.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30