Atklāts konkurss “Apsardzes pakalpojumu sniegšana Liepājas ostas teritorijā” Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2021/58/K

Izvērtējot pretendenta AS “G4S”, reģ.nr. 40103058465, iesniegto piedāvājumu, Komisija konstatē, ka pretendents AS “G4S” un pretendenta AS “G4S” piedāvājums, atbilst atklātā konkursa nolikuma prasībām. AS “G4S” piedāvātā līgumcena ir EUR 842878.8 (neskaitot PVN).

 

Iepirkuma priekšmeta apraksts ir fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Līguma projektu.

 

CPV kods: 79710000-4.

 

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 21.maijam  pulksten 10.00.

 

Internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (pieejama EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

 

Izvērtējot pretendenta AS “G4S”, reģ.nr. 40103058465, iesniegto piedāvājumu, Komisija konstatē, ka pretendents AS “G4S” un pretendenta AS “G4S” piedāvājums, atbilst atklātā konkursa nolikuma prasībām. AS “G4S” piedāvātā līgumcena ir EUR 842878.8 (neskaitot PVN).

 

Tā kā saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu, piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - viszemākā līgumcena, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs: cena un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistīti vērtēšanas kritēriji, kas noteikti  nolikuma 5.2.4.2.punktā

 

 

Komisija nolemj atklātajā konkursā „ Apsardzes pakalpojumu sniegšana Liepājas ostas teritorijā”, Identifikācijas Nr. LSEZ2021/58/K, iespējamās iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķiramas AS “G4S”, reģ.nr. 40103058465, ar piedāvāto līgumcenu EUR 842878.8 (neskaitot PVN). 

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30