Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem
Rezultāti
Publikācijas datums: 21.01.2016
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes atklātā konkursa “Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem ”, identifikācijas Nr.LSEZ2016/1/K.
Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, nod. Maks .Reģ. Nr. 90000329402, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, Latvija
Saskaņā ar atklāta konkursa “Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem” iepirkumu komisijas 2016.gada 21.novembra sēdes lēmumu, atklātā konkursā “Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem”, identifikācijas Nr.LSEZ2016/1/K, par piedāvājuma viss zemāko cenu par 1 tonnu marķētās dīzeļdegvielas, atzīts pretendents SIA V.Biļuka komercfirma “EVIJA”, Reģ.Nr.LV 42103006654, ar piedāvāto cenu 288.78 EUR par vienu tonnu (bez PVN).
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 14.01.2016
Paziņojums par izsludinātā iepirkuma Atklāta konkursa „ Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem” (identifikācijas Nr. LSEZ2016/1/K) nolikuma pielikumu grozījumiem.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, reģ. Nr.90000329402, informē, ka Iepirkuma komisija ir apstiprinājusi iepirkuma „Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem”, identifikācijas Nr. LSEZ2016/1/K (turpmāk – Iepirkums), ar grozījumiem Nr.1 konsolidēto versiju.
Ar Iepirkuma ar grozījumiem Nr.1 konsolidēto versiju ir iespējams iepazīties mājas lapā: http://liepaja-sez.lv/lv/sez/iepirkumi/ (latviešu valodā).
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
līdz 2016.gada 21.janvārim plkst.11.00.
Iepirkums
Publikācijas datums: 06.01.2016
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludina iepirkumu: “Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem”, identifikācijas numurs: LSEZ2016/1/K
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Identifikācijas numurs:
LSEZ2016/ 1/K
Iepirkuma apraksts:
Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2016.gada 21.janvāris, plkst. 11:00
Iepirkuma izpildei:
1.
Jānodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem marķētās dīzeļdegvielas saņemšanu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas.
2.
Marķētai dīzeļdegvielai jāatbilst Latvijā spēkā esošiem kvalitātes standartiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” noteiktajām prasībām.
3.
Viena kalendārā gada laikā nepieciešamais piegādes apjoms marķētai dīzeļdegvielai ir 400 000 (četrsimt tūkstoši) litri.
4.
Minimālais vienas piegādes apjoms ir 10 000 (desmit tūkstoši) litri (pēc nepieciešamības).
5.
Maksimālais vienas piegādes apjoms ir 60 000 (sešdesmit tūkstoši) litri (pēc nepieciešamības).
6.
Marķētās dīzeļdegvielas sēra saturs nepārsniedz 0.10 masas procentus.
Pretendentam piedāvājumā jāuzrāda dīzeļdegvielas piegādes veids (stacionārā iekārta, peldošais bunkerētājs, autotransports).
Līgums ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts uz 1 (vienu) gadu , ar tiesībām pagarināt līguma termiņu vēl uz 1 (vienu) gadu.
Papildus informācija: Iepirkumu dokumentācija pieejama Liepājas speciālās ekonomiskās zonās pārvaldes mājas lapā http://liepaja-sez.lv/lv/liepajas-sez/iepirkumi/.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30