Būvuzraudzības pakalpojumi
Rezultāti
Publikācijas datums:25.06.2015
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde informē, ka iepirkums „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumiem: „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem” un „Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”, identifikācijas Nr. LSEZ2015/9/K, ir noslēdzies.
Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumiem: „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem” un „Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai” saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (A un B pielikums) (turpmāk – Pakalpojums). Pakalpojuma iepirkums tiek sadalīts 2 (divās) lotēs jeb daļās:
1.
Pirmā lote jeb daļa - būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumam: „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem”;
2.
Otrā lote jeb daļa - būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumam: „Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”.
Iepirkums tiek veikts projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” Nr. 3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 ietvaros.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkuma komisija 2015.gada 25.jūnijā pieņēma lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par 1.loti un 2.loti.
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir Personu apvienība “SIA “M.A.&A.” un SIA “Inženieru birojs “Kurbada tilti”””, reģ. Nr. 41203049542 un reģ. Nr. 40003485598, par 1.loti un 2.loti.
Pretendenta piedāvātā līgumcena:
1.
Pirmajai lotei ir EUR 136 900,00 bez PVN.
2.
Otrajai lotei ir EUR 79 000,00 bez PVN.
Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, nod. maks. reģ. Nr.90000329402.
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 17.04.2015
Paziņojums par izsludinātā iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumiem: „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem” un „Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”, identifikācijas Nr. LSEZ2015/9/K, nolikuma grozījumiem:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, reģ. Nr.90000329402, informē, ka Iepirkuma komisija ir apstiprinājusi iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumiem: „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem” un „Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”, identifikācijas Nr. LSEZ2015/9/K (turpmāk – Iepirkums), ar grozījumiem Nr.1 konsolidēto versiju.
Ar Iepirkuma ar grozījumiem Nr.1 konsolidēto versiju ir iespējams iepazīties mājas lapā: http://liepaja-sez.lv/lv/sez/iepirkumi/ (latviešu valodā).
Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumiem: „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem” un „Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (A un B pielikums) (turpmāk – Pakalpojums). Pakalpojuma iepirkums tiek sadalīts 2 (divās) lotēs jeb daļās:
1.
Pirmā lote jeb daļa - būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumam: „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem”;
2.
Otrā lote jeb daļa - būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumam:„Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
līdz 2015.gada 5.maija plkst.11.00.
Iepirkums tiek veikts projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” Nr. 3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 ietvaros.
Pasūtītāja kontaktpersona
Liepājas SEZ pārvaldes vecākā ekonomiste Evita Pērkone
Telefona nr.
(+371) 63407705
Faksa nr.
(+371) 634 80252
E-pasts
evita@lsez.lv
Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, reģ. Nr.90000329402.
Iepirkums
Publikācijas datums: 02.04.2015
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludina iepirkumu: „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumiem: „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem” un „Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai””, identifikācijas Nr. LSEZ 2015/9/K
Identifikācijas numurs
LSEZ 2015/9/K
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
līdz 2015. gada 5. maija plkst. 11.00.
Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumiem: „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem” un „Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai” saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (A un B pielikums) (turpmāk – Pakalpojums). Pakalpojuma iepirkums tiek sadalīts 2 (divās) lotēs jeb daļās:
1.
Pirmā lote jeb daļa - būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumam: „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem”;
2.
Otrā lote jeb daļa - būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana līgumam: „Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”.
Iepirkums tiek veikts projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” Nr. 3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 ietvaros.
Nolikums ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā http://liepaja-sez.lv/lv/sez/iepirkumi/ (latviešu valodā).
Jebkurš interesents bez maksas ar konkursa dokumentāciju (latviešu valodā) var iepazīties, kā arī saņemt elektronisko kopiju CD formātā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Personāla un lietvedības daļā (2.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, katru darba dienu līdz 2015.gada 30.aprīlim no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00 (05.05.2015. līdz plkst. 11.00).
Pasūtītāja kontaktpersona
Liepājas SEZ pārvaldes vecākā ekonomiste Evita Pērkone
Telefona nr.
(+371) 63407705
Faksa nr.
(+371) 634 80252
E-pasts
evita@lsez.lv
Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, reģ. Nr.90000329402.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30