Iepirkums: "Elektroenerģijas iegāde 2017"
Rezultāti
Publikācijas datums: 06.03.2017
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde informē, ka atklāts konkurss „Elektroenerģijas iegāde”, id. Nr. LSEZ2017/8/K, (turpmāk – Konkurss) ir noslēdzies.
Pamatojoties uz pretendentu iesniegto izmaksu tāmi un vērtēšanas rezultātiem, iepirkuma komisija izvēlējās piedāvājumu atbilstoši Konkursa nosacījumiem un nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu – SIA „AJ Power”.
Līgumcena: EUR 242 481.44 (bez pievienotā vērtības nodokļa).
Informācija par grozījumiem
Publikācijas datums: 22.02.2017
Atklāta konkursa par “Elektroenerģijas iegādi” (Id.Nr.LSEZ2017/8/K) ietvaros tika konstatēta tehniska rakstura kļūda Nolikuma Pielikumā Nr.2, kur tika norādīta viena laika zona 953 314 747 963.
Tika veikts kļūdas labojums un izteikts Nolikuma Pielikums Nr.2 "Finanšu piedāvājums" - viena laika zona sekojošā redakcijā:
1.
viena laika zona no 953 314747 963 uz 747 963 (sk. Pielikums Nr. 2_Piedāvājuma forma labota);
2.
Pretendentu iesniegšanas termiņš paliek negrozīts 2017.gada 27.februāris plks.10.00.
Skaidrojumi
Publikācijas datums: 20.02.2017
Atklātā konkursu par “Elektroenerģijas iegādi” (Id.Nr.LSEZ2017/8/K) ietvaros atbildam uz sekojošu pretendenta jautājumu:
“Maksa par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu tiek noteikta izrakstītajos rēķinos norādītās maksas pat elektroenerģiju 1 (viena) mēneša vidējā maksājuma apmērā, kurš sareizināts ar skaitli 1/6 (viena sestā daļa) un ar pilnu mēnešu skaitu no Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienas līdz elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām.

Maksu aprēķina sekojoši:

Maksa = Rēķ. (vid.) x 1/6 x Mēn. skaits, kur: Rēķ. (vid.) – 1 (viena) mēneša vidējais maksājums par elektroenerģiju; Mēn.skaits – pilnu mēnešu skaits no Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienas līdz elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām.”
Liepājas speciālā ekonomiskā zonas pārvalde nodrošina valsts pārvaldes funkcijas Liepājas ostā un elektroenerģijas iepirkums ir saistīts ar šo funkciju izpildi. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei ir jānodrošina Liepājas ostas veiksmīga darbība, kurai ir nepieciešama nepārtraukta elektroenerģijas padeve ostai. Nav pieļaujama situācija, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde varētu atkāpties no Līguma, kas vēlāk radītu materiālos un mantiskos zaudējumus.

Noslēdzot līgumu ar iepirkumā uzvarējušos Tirgotāju, vērtējot pēc zemākās cenas par elektroenerģijas piegādi, pārvalde uzņemas saistības pret ostas uzņēmumiem par nepārtrauktu to nodrošināšanu ar elektroenerģiju. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei ir tiesības atkāpties no līguma, vienīgi objektīva iemesla dēļ, kam par pamatu ir nepienācīga Tirgotāja darbība vai bezdarbība.
Iepirkums
Publikācijas datums: 06.02.2017
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludina atklātu konkursu: „Elektroenerģijas iegāde”, identifikācijas Nr. LSEZ2017/8/K
Iepirkuma identifikācijas numurs
LSEZ2017/8/K
Iepirkuma priekšmets
Elektroenerģijas iegāde
Pieteikuma iesniegšanas termiņš
līdz 2017.gada 27.februāra plkst.10.00.
Iepirkuma apraksts: Konkursa nolikumu var saņemt elektroniski, nosūtot aizpildītu ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapu uz e-pastu kristine.alpena@lsez.lv, vai papīra formātā Liepājas SEZ pārvaldē Iepirkumu speciālists (1.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, katru darba dienu līdz 2017.gada 27.februārim no plkst.9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.16.00 (27.02.2017. līdz plkst. 10.00).
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu
Liepājas SEZ pārvaldes tehniskā direktora vietnieks Egils Sveilis
Telefona nr.
(+371) 29499197
Faksa nr.
(+371) 63407710
E-pasts
egils@lsez.lv
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30