Atklāts konkurss “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā”
Rezultāti
Publikācijas datums: 14.06.2017
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde informē, ka atklāts konkurss “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā”, id. Nr. Nr.LSEZ2016/EJZF-17/K-1, (turpmāk – Konkurss) ir noslēdzies.
Pamatojoties uz pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu un vērtēšanas rezultātiem, iepirkuma komisija izvēlējās piedāvājumu atbilstoši Konkursa nosacījumiem un nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu – SIA „A-Land”.
Līgumcena: EUR 746 422.22 (bez pievienotā vērtības nodokļa).
Iepirkums
Publikācijas datums: 10.04.2017
Līguma priekšmets:
Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā.
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
Identifikācijas numurs:
LSEZ2016/EJZF-17/K-1
CPV kods:
CPV kods – 45000000-7.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2017.gada 31.maijam
Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma pielikumā Nr.8, kurš kopā ar tehnisko dokumentāciju (nolikuma pielikums Nr.9) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.
Iepirkuma izpildes termiņi:
Pasākums
Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā.
Plānotais būvdarbu līguma parakstīšanas datums
2017.gada 15.jūnijs
Būvdarbu izpildes termiņš
2017.gada 15.novembris
1.
Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. civiltiesiskās apdrošināšanas polise, dokumenti par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstīsies u.c.) jāiesniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas.
2.
Fiziska būvdarbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
3.
Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas (būvdarbu izpildes termiņa).
Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā” (projekta iesniegums Nr.16-00-F01123-000011) ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614, (+371) 63422394
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30