Atklāts konkurss “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps” (iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/ES10/K)
Rezultāti
Publikācijas datums: 11.08.2017.
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” realizāciju 2017.gada 8.jūnijā tika izsludināta būvdarbu iepirkuma procedūra – atklāts konkurss “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps”, iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/ES10/K ir noslēdzies.
Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka atklātajā iepirkumā „Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps ”, Identifikācijas Nr.LSEZ2017/ES10/K, par uzvarētāju atzīta un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirmai “TRANSCELTNIEKS”, reģ. Nr.40103010914, ar piedāvāto līgumcenu par iepirkuma 1 .daļu (Dzelzceļa pārmijas Nr. 10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā) – EUR 309 908.65, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, un par iepirkuma 2. daļu (Liepājas ostas Rietumu parka dzelzceļš Nr.34) – EUR 668 390.79, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Nolikuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 28.07.2017.
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 12
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 13
3.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 14
Nolikuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 26.07.2017.
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 10
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 11
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 17.07.2017.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 2
Iepirkuma grozījumi un skaidrojumi
Publikācijas datums: 05.07.2017.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 1
2.
Nolikuma grozījumi Nr. 1 Būvdarbu apjomu tabula iepirkuma daļai Nr. 1 (pdf)
3.
Nolikuma grozījumi Nr. 1 Būvdarbu apjomu tabula iepirkuma daļai Nr. 1
4.
Nolikuma grozījumi Nr. 1 Būvdarbu apjomu tabula iepirkuma daļai Nr. 2 (pdf)
5.
Nolikuma grozījumi Nr. 1 Būvdarbu apjomu tabula iepirkuma daļai Nr. 2
6.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 5
7.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 6
8.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 7
9.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 8
10.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 9
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 20.06.2017.
1.
Nolikuma skaidrojums Nr. 1 - apakšuzņēmēja apliecinājums
2.
Skaidrojumi Nr. 2
3.
Skaidrojumi Nr. 3
4.
Skaidrojumi Nr. 4
Iepirkums
Publikācijas datums: 08.06.2017.
Līguma priekšmets:
Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps – dzelzceļa pārmijas Nr.10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā un dzelzceļa sliežu ceļa Nr.34 izbūve.
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Izsludināts
Identifikācijas numurs:
LSEZ2017/ES10/K
CPV kods:
CPV kods – 45234100-7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2017. gada 03. augusts plkst. 10.00
Iepirkuma apraksts
Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps – dzelzceļa pārmijas Nr.10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā un dzelzceļa sliežu ceļa Nr.34 izbūve.
Iepirkuma daļas numurs
Iepirkuma daļas nosaukums
1.daļa
Dzelzceļa pārmijas Nr. 10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā
2.daļa
Liepājas ostas Rietumu parka dzelzceļš Nr. 34
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par jebkuru no iepirkuma daļām.
Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.
Iepirkuma izpildes termiņi
Iepirkuma daļa:
Būvdarbu izpildes termiņš (neskaitot objekta pieņemšanu ekspluatācijā)
1.daļa – Dzelzceļa pārmijas Nr. 10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā:
100 kalendārās dienas
2.daļa – Liepājas ostas Rietumu parka dzelzceļš Nr. 34:
100 kalendārās dienas
Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. civiltiesiskās apdrošināšanas polise, dokumenti par apakšuzņēmējiem u.c.) jāiesniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas.
Būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614, (+371) 63422394
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30