Atklāts konkurss “Apsardzes pakalpojumu sniegšana Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes objektos”
Iepirkuma rezultāti
14.02.2018.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkuma komisija atklātajā konkursā “Apsardzes pakalpojumu sniegšana Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2017/14/K, par uzvarētāju atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra Akciju sabiedrībai “G4S Latvia”, reģ. Nr. 40103058465, ar piedāvāto zemāko cenu gadā EUR 587 520.00 (pieci simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi). Kopējā līguma summa par periodu no 2018.gada 1.marta līdz 2021. gada 1. martam ir EUR 1 762 560.00 (viens miljons septiņi simti sešdesmit divi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 18.12.2017.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 5
2.
Mainīts piedāvājuma iesniegšanas datums
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 30.11.2017.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 3
2.
Mainīts piedāvājuma iesniegšanas datums
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 09.11.2017.
1.
Mainīts piedāvājuma iesniegšanas datums
Iepirkums
Publikācijas datums: 16.10.2017.
(Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2017/14/K)
Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 08.janvārim plkst. 10.00, EIS e-konkursa apakšsistēmā www.eis.gov.lv.
Ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk – Likums) 44.pantu un Likuma pārejas noteikumu 4.punktu pasūtītājiem tām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas ar 2017. gada 1. oktobri un kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka (no 418 000 euro precēm un pakalpojumiem, no 5 225 000 euro būvdarbiem), jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana.
Līdz ar to visa aktuālā informācija par atklāta konkursa “Apsardzes pakalpojumu sniegšana Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes objektos” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2017/14/K) procedūru, t.sk. Nolikums, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem pieejama pasūtītāja tīmekļa vietnē http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi un: www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/ un e-konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9317.
Lai piegādātājs iesniegtu piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā (reģistrācijas informāciju sk. šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE) vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.
Apmācību video pasūtītājiem, lai reģistrētos Elektronisko iepirkumu sistēmā: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614, (+371) 63422394
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30