“Liepājas ostas autotransporta pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde” (identifikācijas Nr. LSEZ2017/ES15/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 22.01.2017.
Atklātajā iepirkumā „ Liepājas ostas autotransporta pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde”, Identifikācijas Nr. LSEZ2017/ES15/K, par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Projekts 3”, reģ. Nr.40003578510, ar piedāvāto zemāko kopējo līgumcenu par Liepājas ostas autotransporta pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrādi - 61 380.00 EUR (bez PVN).
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 29.11.2017.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 4
2.
Pievienots Trokšņu sienas trasējuma plāns
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 28.11.2017.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 3
2.
Mainīts piedāvājuma iesniegšanas datums
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 13.11.2017.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 2
2.
Mainīts piedāvājuma iesniegšanas datums
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 03.11.2017.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 1
2.
Mainīts piedāvājuma iesniegšanas datums
Iepirkums
Publikācijas datums: 19.10.2017.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 13. decembris plkst. 10.00.
Līguma priekšmets: Liepājas ostas autotransporta pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar šīs iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un normatīvo aktu prasībām.
Būvprojekta izstrāde jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas. Projektēšanas darbu nodošanas termiņš ir līdz 140 kalendārajām dienām (saņemot atzīmi Liepājas pilsētas būvvaldes izdotajā būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi). Autoruzraudzības darbu termiņš – visu būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Kopējais visu kārtu būvdarbiem prognozētais dienu skaits ir 300 kalendārās dienas. Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma 8.pielikums).
Projektēšanas darbus veic Pretendenta piedāvājumā norādītie speciālisti un citi nepieciešamie speciālisti, ņemot vērā būvobjekta specifiku. Iepirkuma procedūras piedāvājumā norādīto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. No jauna piesaistītajiem speciālistiem ir jābūt ar līdzvērtīgu vai lielāku pieredzi, tie tiks no jauna izvērtēti atbilstoši šīs iepirkuma procedūras prasībām.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu vienā variantā.
Iepirkuma veids:
atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
Statuss:
Izsludināts
Identifikācijas numurs:
LSEZ2017/15ES/K
Iepirkuma apraksts:
Būvprojekta izstrāde tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614, (+371) 63422394
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30