“Liepājas ostas piestātnes Nr. 1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbi un būvdarbi” (Identifikācijas Nr. LSEZ 2018/19ES/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 13.04.2018.
Liepājas SEZ pārvalde paziņo, ka atklātajā iepirkumā „ Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbi un būvdarbi”, Identifikācijas Nr. LSEZ 2018/19ES/K, par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt Pilnsabiedrībai “GTL GT INSPEKT”, reģ. Nr. LV51203051411, ar piedāvāto zemāko kopējo līgumcenu par Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanu un kuģošanas kanāla iztaisnošanu Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbi un būvdarbi – EUR 942 438.79 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 29.03.2018.
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 3
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 19.03.2018.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 1
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
3.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 2
4.
Skaidrojumi Nr. 1 pielikums Projektēšanas uzdevums grafiskā daļa
5.
Skaidrojumi Nr. 1 pielikumi Būvprojekts minimālā sastāvā
6.
Mainīts piedāvājuma iesniegšanas termiņš
Iepirkums
Publikācijas datums: 27.02.2018.
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018. gada 04. aprīlis plkst. 10.00
Iepirkuma priekšmets:
Liepājas ostas piestātnes Nr. 1 nojaukšanas un kuģu kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana saskaņā ar šīs iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un normatīvo aktu prasībām.
Iepirkuma veids:
atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
Būvprojekta izstrāde un nojaukšanas/būvniecības darbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30