Atklāts konkurss “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas darbi, slēdzot vispārīgo vienošanos” ( identifikācijas Nr. LSEZ2018/22ES/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 09.05.2018.
Atklātajā konkursā „ Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas darbi, slēdzot vispārīgo vienošanos”, Identifikācijas Nr. LSEZ 2018/22ES/K, saskaņā ar nolikuma 4.12.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka vispārīgā vienošanās tiks slēgta ar visiem Pretendentiem, kuru piedāvātā cena katrā no iepirkuma sadaļām būs viena no trim zemākajām, t.i., katrā sadaļā tiks izvērtēti 3 (trīs) Pretendenti, kuru piedāvātā izvērtēšanas cena konkrētajā sadaļā būs zemākā. Vispārīgā vienošanās tiks noslēgta atbilstoši atklāta konkursa nolikuma prasībām ar sekojošiem Pretendentiem: “Terramare Oy “, Rohde Nielsen A/S , Jan de Nul n.v., Dredging International NV.
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 13.04.2018.
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 4
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 5
3.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 6
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 05.04.2018.
1.
Nolikuma skaidrojums Nr. 3
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 28.03.2018.
1.
Nolikuma skaidrojums Nr. 1
2.
Nolikuma skaidrojums Nr. 2
Iepirkums
Publikācijas datums: 14.03.2018.
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk – Likums) 44.pantu un Likuma pārejas noteikumu 4.punktu pasūtītājiem tām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas ar 2017. gada 1. oktobri un kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka (no 443 000 euro precēm un pakalpojumiem, no 5 548 000 euro būvdarbiem), jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana.
Līdz ar to visa aktuālā informācija par atklāta konkursa “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas darbi, slēdzot vispārīgo vienošanos” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/22ES/K) procedūru, t.sk. Nolikums, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem pieejama pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi un e-konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9317.
Lai piegādātājs iesniegtu piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā (reģistrācijas informāciju sk. šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.
Apmācību video pasūtītājiem, lai reģistrētos Elektronisko iepirkumu sistēmā: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30