Atklāts konkurss “Autotransporta ceļa pārbūve posmā no prāmju termināļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei” (identifikācijas Nr. LSEZ2018/23ES/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 21.05.2018
Atklātā iepirkuma “Autotransporta ceļa pārbūve posmā no prāmju termināļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei” identifikācijas Nr. LSEZ2018/23ES/K ietvaros Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iepirkuma komisija 2018.gada 21.maija sēdē (Protokols Nr.8) par uzvarētāju atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “CTB”, reģ. Nr. 42103019682 , ar piedāvāto zemāko kopējo līgumcenu 365 775.03 EUR (trīs simti sešdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro un 03 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 25.04.2018.
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 2
3.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 3
4.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 4
Iepirkums
Publikācijas datums: 04.04.2018.
Statuss:
Izsludināts
Iepirkuma veids:
atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018.gada 7. maijs plkst. 10.00
Iepirkuma priekšmets:
Autotransporta ceļa pārbūve posmā no prāmju termināļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.
Būvniecības darbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30