“Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” projektēšanas darbiem un būvdarbiem” (identifikācijas Nr.LSEZ2018/27ES/K)
Pārvērtēšanas rezultāts
Publikācijas datums: 03.10.2018
Iepirkuma komisija, pamatojoties uz Centralās un Finanšu līguma aģentūras sniegto atzinumu, veica pieņemtā lēmuma pārvērtēšanu, rezultātā atcelts iepriekš paziņotais uzvarētājs un izvēlēts jauns. Par iepirkuma procedūras “Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” projektēšanas darbiem un būvdarbiem” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/27ES/K) uzvarētāju 2018.gada 02.oktobrī atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Brīvostas Flote", reģ. Nr.40103321893, ar piedāvāto kopējo līgumcenu – EUR 264 100.00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 06.08.2018
Iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritēriju – zemākā piedāvātā līgumcena, par iepirkuma procedūras “Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” projektēšanas darbiem un būvdarbiem” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/27ES/K) uzvarētāju 2018.gada 06.augustā atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “ Firma L4 ”, reģ. Nr.40003236001, ar piedāvāto kopējo līgumcenu – EUR 184 500.00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 08.06.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 3
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 4
3.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 5
4.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 6 (pagarināts iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 19.jūnijam plkst.10.00)
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 05.06.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 2
Iepirkums
Publikācijas datums: 22.05.2018
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018.gada 12.jūnijs plkst.10.00
Piedāvājuma nodrošinājums:
5000 EUR (pieci tūkstoši euro)
Iepirkuma priekšmets:
Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” projektēšanas darbiem un būvdarbiem, kas tiks veikti 2 (divu) atsevišķu iepirkumu “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas darbi, slēdzot vispārīgo vienošanos” un “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve” ietvaros. Inženiertehniskā uzraudzība jāveic ievērojot Latvijas Republikas spēka esošos normatīvos aktus un šīs iepirkuma procedūras nosacījumus.
Inženiertehniskā uzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kur realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Būvobjekta atrašanās vietu un apskates laiku iepriekš saskaņot ar
Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskā direktora vietnieku Egilu Sveili
Telefona Nr.:
(+371) 63422008
Mob. tālrunis:
(+371) 29499197
E-pasts:
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona Nr.:
(+371) 26106614
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30