Iepirkums "Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etapa būvuzraudzība" (identifikācijas Nr.LSEZ2018/29ES/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 22.08.2018
Atklātajā konkursā “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etapa būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/29ES/K), par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt”, SIA “Isliena V”, reģ. Nr. 50002043631, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etapa būvuzraudzība”– EUR 78 000.00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 03.07.2018
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 1
Iepirkums
Publikācijas datums: 27.06.2018
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018.gada 20.jūlijs plkst.10.00
Piedāvājuma nodrošinājums:
1000 EUR (viens tūkstotis euro)
Iepirkuma priekšmets:
Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas 2.etapa būvuzraudzība saskaņā ar šīs iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām
Būvuzraudzības darbu līguma izpildes termiņš 300 kalendārās dienas un darbi jāveic līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
Būvuzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”
Būvobjekta atrašanās vietu un apskates laiku iepriekš saskaņot ar
Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskā direktora vietnieku Egilu Sveili
Telefona Nr.:
(+371) 63422008
Mob. tālrunis:
(+371) 29499197
E-pasts:
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona Nr.:
(+371) 26106614
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30