Izpildaparāts
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir valsts un pašvaldības izveidota atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas atrodas Ministru kabineta pārraudzībā.
Saskaņā ar "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu", Liepājas speciālā ekonomiskā zona izveidota ar mērķi attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saskaņā ar "Likumu par ostām" veic visas funkcijas, kuras noteiktas ostas pārvaldei attiecībā uz Liepājas ostu un tās teritoriju. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir Liepājas ostas pārvaldes tiesību un saistību pārņēmēja. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai Liepājā.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkcijas veic Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts, kuru vada Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde ir augstākā kolektīvā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības un pārvaldes institūcija.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts veic šādas funkcijas
1.
izstrādā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm;
2.
«Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumā» noteiktajā kārtībā izstrādā finansu līdzekļu izlietojuma budžeta projektu nākamajam kalendārajam gadam un turpmākajiem gadiem un, ja nepieciešams, — precizējumus iepriekšējā gadā iesniegtajā perspektīvajā finansu līdzekļu izlietojuma budžetā;
3.
organizē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpēti un izvērtējumu, izplata informāciju un veic tirgus izpēti ieguldītāju piesaistei;
4.
organizē ieguldītāju piesaisti pašu spēkiem un slēdzot līgumus ar speciālām aģentūrām un komercsabiedrībām;
5.
nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna izpildi;
6.
organizē infrastruktūras izveidošanu un komunikāciju izbūvi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānam;
7.
piedalās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstībā;
8.
nodrošina pakalpojumu kompleksu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām;
9.
veic citas funkcijas, izņemot tās, kas noteiktas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.pantā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30