Nomas tiesību iegūšana par daļu no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā ( 4320 m2 platībā).

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (reģistrācijas Nr.90000329402) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli piešķir Nomas tiesību iegūšanu par daļu  no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā ( 4320 m2 platībā).

 

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 15.novembra plkst.13.00 līdz 2021.gada 05.decembrim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ra.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

 

 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.gada 15.novembrī plkst.13.00 un noslēdzas 2021.gada 15.decembrī plkst.13.00.

 

 Izsoles sākuma soļa cena (nosacītā cena): EUR 26.00.

 

 

Izsoles nodrošinājums – 259.20 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro un 20 centi) ( 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – nosacītās cenas) 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma datuma personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldei. reģistrācijas Nr. 9000329402, AS “Swedbanka”, konta Nr.LV LV12HABA0001407037000, ar atzīmi “Izsoles nodrošinājums par piedalīšanos par daļu nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā sastāvā esošas ēkas nomas tiesību izsolē”.

 

 

Izsoles dalībnieks/pretendents, kurš saskaņā ar Noteikumiem ir nosolījis augstāko cenu iegūst tiesības saskaņā ar Noteikumiem slēgt Nomas līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.

 

Nomas objekta paredzētais iznomāšanas veids – noliktavu objekta izveide, kura ietekme uz vidi neizplešas ārpus objekta teritorijas.

 

Izsoles mērķis – Īpašuma iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu. Izsole tiek organizēta par daļu 4320 m2 platībā no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā, ar kadastra apzīmējumu 1700 022 0059 068 sastāvā esošās ēkas  -  nodaļas lūžņu kompleksai pārstrādei, kadastra apzīmējums 1700 022 0059 068.

 

Nomas līgums tiek slēgts par attiecīgo izsoles Nomas objektu, atbilstoši Noteikumu  2.pielikumā pievienotajam Nomas līguma projektam.

 

 

Nomas līgums tiek noslēgts uz 2 (diviem) gadiem.

 

 

 Ar Nomas objekta dokumentiem var iepazīties un Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Nekustamo īpašumu speciālisti, tālrunis (+371) 63407700

Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30