Nomas tiesību izsole par visu nekustamo īpašumu Brīvības ielā 94C, Liepājā

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (reģistrācijas Nr.90000329402) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli piešķir Nomas tiesību iegūšanu par daļu  no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā ( 4320 m2 platībā).

 

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 15.novembra plkst.13.00 līdz 2021.gada 05.decembrim plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ra.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.gada 15.novembrī plkst.13.00 un noslēdzas 2021.gada 15.decembrī plkst.13.00.

 

Izsoles dalībnieks/pretendents, kurš saskaņā ar Noteikumiem ir nosolījis augstāko cenu iegūst tiesības saskaņā ar Noteikumiem slēgt Nomas  līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.

 

Izsoles soļa sākuma cena (nosacītā cena): EUR 11833.24 mēnesī.

 

Izsoles solis noteikts 118 EUR .

 

Izsoles nodrošinājums – 1183.32 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit trīs euro un 32 centi)( 10 % apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – nosacītās cenas) 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma datuma personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldei. reģistrācijas Nr. 9000329402, AS “Swedbanka”, konta Nr.LV LV12HABA0001407037000, ar atzīmi “Izsoles nodrošinājums par piedalīšanos nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā sastāvā esošas ēkas  nomas tiesību izsolē”.

 

Nomas objekta paredzētais iznomāšanas veids – noliktavu objekta izveide, kura ietekme uz vidi neizplešas ārpus objekta teritorijas.

 

Izsoles mērķis – Nomas objekta iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu. Izsole tiek organizēta par visu nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā, ar kadastra apzīmējumu 1700 022 0059 068 sastāvā esošo ēku  -  nodaļu lūžņu kompleksai pārstrādei, kadastra apzīmējums 1700 022 0059 068 ar platību 25181,7 m2 un piegulošo zemesgabala daļu 8322m2 platībā.

 

Nomas līgums tiek noslēgts uz 2 (diviem) gadiem.

 

Ar Nomas objekta dokumentiem var iepazīties un Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Nekustamo īpašumu speciālisti, tālrunis (+371) 63407700.

Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30