Valde

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde ir augstākā kolektīvā Liepājas SEZ uzraudzības un pārvaldes institūcija

3

Valsts interešu pārstāvji deleģēti no Ekonomikas, Finanšu un Satiksmes ministrijas

3

Liepājas pilsētas domes pārstāvji

3

Liepājas komersantu pārstāvji

Uldis Sesks 
Valdes priekšsēdētājs

Jānis Vilnītis 
Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Gunārs Ansiņš 
Valdes loceklis

Edmunds Valantis 
Valdes loceklis

Juris Burņevskis
Valdes loceklis

Andris Ozols 
Valdes loceklis

Āris Ozoliņš 
Valdes loceklis


 • apstiprina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm;
 • slēdz līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem par ieguldījumiem un komercsabiedrību darbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;
 • slēdz līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām par to komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;
 • izsniedz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām apliecības par tiesībām piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos nodokļu atvieglojumus;
 • nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo zonu atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;
 • slēdz līgumus par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās zemes iznomāšanu vai atsavināšanu, izņemot ostas zemes atsavināšanu, kā arī šajā likumā norādītos gadījumus, kad zemes un cita nekustamā īpašuma privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā veic citas institūcijas;
 • slēdz līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām par atsevišķu saimniecisko funkciju vispārēju nodošanu tām atsevišķās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas apkalpošanas jomās vai atsevišķās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas daļās;
 • kontrolē noslēgto līgumu izpildi;
 • apstiprina perspektīvo un nākamā gada finansu līdzekļu izlietojuma budžetu;
 • ieceļ, vada un kontrolē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparātu;
 • veic normatīvajos aktos noteiktos brīvās zonas administrācijas pienākumus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.


Vai informācija bija noderīga?
Background image