Kontaktpersona

Līga Ratniece-Kadeģe

Līga Ratniece-Kadeģe

Komunikācijas un korporatīvās pārvaldības speciāliste


Tālr: (+371) 29233446 E-pasts: liga.ratniece-kadege@lsez.lv

Sākums

18. marts, 2024

Liepājas SEZ valdes 18.martā pieņemtie lēmumi

2024. gada 18. martā notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (Liepājas SEZ) valdes sēde, kurā  izskatīja un atbalstīja Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu SIA “AE Partner”, trīs Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu projektus par kopējo summu 5,41 milj. EUR, pieņēma lēmumus par nekustamo īpašumu pirmpirkuma tiesībām un precizēja ilgtermiņa nomas līgumu. Tāpat Liepājas SEZ valde nolēma iestāties biedrībā “WindEurope”.Par Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusu

Lai turpinātu attīstīties un īstenotu investīciju projektu “Jaunas ražošanas un administratīvās ēkas būvniecība Ganību ielā 1/3, Liepājā” SIA “AE Partner” nolēma slēgt līgumu par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un kļūt par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrību. 

SIA “AE Partner” ir uzņēmums ar Dānijas kapitālu un Liepājā strādā jau no 2003. gada. Pēdējos gados uzņēmums ievērojami kāpinājis ražošanas apjomus un apgrozījumu, kas pārsniedz 74 milj. EUR gadā. SIA “AE Partner” ir viens no lielākajiem darba devējiem Liepājā un nodarbina 540 darbinieku. Uzņēmums  ražo augstas kvalitātes automatizācijas sistēmas, kā arī projektē un ražo elektriskos paneļus.  Turpinot attīstīties, SIA “AE Partneri” plāno paplašināt ražošanu, būvēt jaunu ražošanas ēku un radīt jaunas darbavietas. 

Liepājas SEZ valde nolēma piešķirt SIA “AE Partner” Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusu un slēgt ieguldījumu līgumu, ko plānots realizēt laika posmā no 2024.gada 1.aprīļa līdz 2025.gada 31.decembrim.

SIA “AE Partner” īpašnieks Klaus Ravn: “Esmu ļoti pateicīgs, ka ar šo atbalstu mēs varam turpināt izaugsmi, un turpināt radīt labas darbavietas Liepājā.”

 

Par  ieguldījumu projektu īstenošanu

Liepājas SEZ valde izskatīja un atbalstīja vēl divus Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu projektus par kopējo summu  440 241,55 EUR:

  • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība “PUMAC LIEPAJA”  plāno īstenot ieguldījumu projektu “Teritorijas labiekārtošana un auto stāvvietu izveide nomnieka vajadzībām” laika posmā no 2024.gada 1.aprīļa līdz 2024.gada 31.decembrim par kopējo summu 156 166,00 EUR.
  • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” plāno īstenot  ieguldījumu projektu  “Ražošanas telpu apvienošana un pielāgošana nomnieka saimnieciskajai darbībai” laika posmā no 2024.gada 25.marta līdz 2024.gada 31.decembrim par kopējo summu 251 093,78 EUR.   

2023.gadā Liepājas SEZ pārvalde ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām  ir noslēgusi 15 līgumus par ieguldījumu veikšanu, kuru kopējā plānoto ieguldījumu summa ir 5 481 903,28 EUR, bet 2024. gadā  Liepājas SEZ valde atbalstīja un ir noslēgti trīs ieguldījumu projekti par kopējo summu 4 129 605,00 EUR.


Par  ostas akvatorijas dziļumu uzturēšanu
Lai nodrošinātu drošu navigāciju un kuģošanu Liepājas ostā, Liepājas SEZ valde izskatīja un apstiprināja 2024. gadā plānotos kuģu ceļu uzturēšanas plānus un nolēma slēgt ar UAB “Green Line Shipping” līgumu par Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbiem. 
UAB “Green Line Shipping” tika izraudzīts iepirkumu procedūras rezultātā un iesniedza saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

Par grozījumiem Sadarbības līgumā
Īstenojot Liepājas industriālā parka teritorijas attīstību, atbilstoši  noslēgtajai vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Liepājas industriālā parka teritorijas attīstība 1.kārta” īstenošanu, Liepājas     SEZ  valde nolēma slēgt ar SIA “Liepājas ūdens” vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2023.gada 27.aprīlī noslēgtajā Sadarbības līgumā, kurā tiek precizēti veicamie darbi, izbūvējot  trīs ielu posmus. Ielu izbūves darbu ietvaros tiks izbūvēta ielu infrastruktūra un tās apgaismojums, ūdens apgādes ārējie tīkli, sadzīves kanalizācijas tīkli, siltumapgādes tīkli, ārējās elektroapgādes tīkli un lietotāju elektrotīklu pieslēgumi.

Par  plānoto darbību
Liepājas SEZ valde nolēma neakceptēt Liepājas SEZ kapitālsabiedrības “DG Termināls” paredzēto darbību attiecībā uz jaunu atkritumu reģenerācijas darbību – gumijas un plastmasas atkritumu pirolīzes iekārtas izbūvi/uzstādīšanu daļā. Izvērtējot  IVN norādīto informāciju un Atzinumā ietvertos konstatējumus un izvirzītos nosacījumus, un vērtējot Paredzēto darbību gan no vides aizsardzības, gan pašvaldības iedzīvotāju interešu spektra, kā arī ņemot vērā jau pašreiz Atļaujā norādītās īstenotās/paredzētās piesārņojošās darbības nebūtu akceptējamas.

Liepājas SEZ valde norādīja, ka  ir jāvērtē ne tikai plānotās atkritumu pārstrādes ražotnes ietekme uz vidi, bet arī uz cilvēku veselību un drošību, kā arī kopējo ietekmi un riskiem uz apkārtesošo infrastruktūru. Ņemot vērā, ka IVN nav pietiekami detalizēti atspoguļoti pasākumi un veicamās darbības avāriju un negadījumu gadījumos, kā arī nav pietiekami vērtēta ietekme uz vidi un cilvēku veselību, dzīvību Plānotās darbības avārijas gadījumos.  

Par  pirmpirkuma tiesībām
Liepājas SEZ valde izskatīja un nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu  Brīvības iela 117, Liepājā un  1/5 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Brīvības iela 117A, Brīvības iela 121B, Liepājā.

Liepājas SEZ valde izskatīja un nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jaunā ostmala 35A, Liepājā.


Par dalību biedrībā “WindEurope”
Liepājas SEZ pārvalde kopš 2022.gada ir aktīvi strādājusi, lai Liepājas ostā tiktu izveidots nozīmīgs atjaunojamās enerģijas nozares centrs. Liepājas SEZ attīstības plāns, kā arī Liepājas pilsētas Teritorijas plānojums paredz Priekšostas teritorijas attīstību kā ostas termināļu apbūves teritoriju.

Viena no nozīmīgākajām nozares organizācijām ir WindEurope, kura apvieno lielākos nozares uzņēmumus, vienlaicīgi nodrošinot būtisku atbalstu, informācijas apriti un līdzdalību kopējās politikas veidošanā. Liepājas SEZ valde pieņēma lēmumu par iestāšanās WindEurope organizācijā, nodrošinot ne tikai Liepājas ostas konkurētspēju, starptautisko atpazīstamību, bet radīs priekšnoteikumus pilnīgi jaunas nozares attīstībai Liepājā un reģionā.

WindEurope ir biedrība, kas veicina vēja enerģijas ražošanu un izmantošanu Eiropā. Tai ir vairāk nekā 500 biedru, kas darbojas vairāk nekā 50 valstīs, tostarp ražotāji, kas ieņem lielāko daļu pasaules vēja enerģijas tirgus, komponentu piegādātāji, pētniecības institūti, valstu vēja un atjaunojamās enerģijas asociācijas, attīstītāji, darbuzņēmēji, elektroenerģijas piegādātāji, finanšu uzņēmumi, apdrošināšanas sabiedrības un konsultanti.

Vai informācija bija noderīga?
Background image