Attīstības projekti

01. janvāris, 2020

2017.-2020.gads

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde piedalās Igaunijas – Latvijas pārrobežu projektā kā viens no sadarbības partneriem. Šī projekta ietvaros paredzēta Liepājas jahtu ostas modernizācija. Sekojošā informācija attiecināma uz projektu un visiem tajā iesaistītajiem partneriem kopumā.

Plānotais projekta realizācijas laiks:

2017. gada 1. jūnijs - 2020. gada 31. maijs

Projekta īstenotājs:

Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris) sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas partneriem: Rīgas plānošanas reģions, Igaunijas mazo ostu attīstības centrs (Estonian Small Harbour Development Center), Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Jahtu osta, SIA “Liepāja Marina”, Pāvilostas ostas pārvalde, SIA “AK Pāvilosta Marina”, SIA “New Yacht Marina” (Ventspils osta), Rojas ostas pārvalde, SIA “Kurland” (Mērsraga osta), Engures ostas pārvalde, Jūrmalas ostas pārvalde, Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā), Skultes ostas pārvalde,Salacgrīvas ostas pārvalde, SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā)), Kihnu pašvaldība (Suaru osta (Kihnu sala)), SIA “Wetmen” (Jaagupi osta), Tostamaa pašvaldība (Varati osta), SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla osta), SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna osta (Muhu sala)), SIA “Koiguste Marina” (Koiguste osta), SIA “Port of Montu” (Montu osta)

Projekta mērķis:

izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi

Projekta finansējums:

EUR 10 981 270.62 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi EUR 9 334 079.99)

Mērķa grupa

Vietējie un ārvalstu burātāji, jahtu īpašnieki, jahtklubi, burāšanas skolas, kas iegūs no uzlabotajiem pakalpojumiem un plašāka ostu tīkla;

Pašvaldības, kas sekmē infrastruktūras attīstību burāšanai, tūrismam un uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm piekrastē;

Projektā iekļautās aktivitātes

I Investīcijas ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā

1) Navigācijas drošības uzlabošana: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes).
2) Aizsardzība pret viļņiem: krastu līnijas stiprināšana, jaunu piestātņu būvniecībai un esošo rekonstrukcija.
3) Padziļināšanas darbi ostās, lai nodrošinātu minimālo dziļumu 2,5 m kuģu ceļiem.
4) Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas.
5) Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas.
6) Drošības uzlabojumi ostu teritorijās (žogi, video novērošanas sistēmas uc), ārkārtas evakuācijas plānu izstrāde, ugunsdrošības iekārtas piestātnēs, aprīkotu glābšanas stendu izveide.
7) Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā.
8) Tūrisma informācijas punktu izveide (stendi, Wi-Fi pieejamība, informācijas platforma par ostu tīklu piekrastē, to pakalpojumiem un tūrisma informācija.
9) Pakalpojumu klāsta paplašināšana: celtņu u.c. jahtu pacelšanas iekārtu iegāde, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu).

II Jahtu ostu tīkla mārketinga aktivitātes (ostu un burātāju sasaiste)

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Saites papildus informācijai

Kontaktpersona Aiga Petkēvica (Kurzemes plānošanas reģions)

Telefona nr. (+371) 29483674, (+371) 28650278

E-pasts: aiga.petkevica@kurzemesregions.lv

Igaunijas – Latvijas sadarbības programmas mājaslapa: https://www.estlat.eu, https://www.europa.eu

Vai informācija bija noderīga?
Background image