Attīstības projekti

10. novembris, 2022

2018.-2022.gads

Plānotais projekta realizācijas laiks:

2018. gada 5. marts – 2022.gada 4. janvāris

Projekta ieviesējs:

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:

EUR 31 700 000, no kurām EUR 22 894 923.38 ir ES Kohēzijas fonda, EUR 1 998 550.00 snieguma rezerves priekšfinansējums, bet EUR 6 806 521.47 ir Liepājas SEZ pārvaldes finansējums

 

Liepājas osta ir visaptverošā TEN - T tīkla, kas apkalpo ES iekšējo tirgu, osta, kurā līdz ar Kohēzijas fonda (KF) projekta “Liepājas ostas padziļināšana” realizāciju ir ievērojami palielinājusies lieltonnāžas kuģu kustības intensitāte. Atsevišķos gadījumos, t.sk., ūdens līmeņa svārstību rezultātā, kuģiem nākas iziet no Liepājas ar samazinātu drošības rezervi (ūdens dziļumu zem kuģa ķīļa), kā rezultātā ievērojami pieaug jūras negadījuma iespējamība.

Lai neapdraudētu kuģu drošību, tiem izejot no ostas ar samazinātu drošības rezervi, Liepājas ostas uzņēmumi regulāri veic kuģu galīgu piekraušanu ostas ārējā reidā, izmantojot “no kuģa uz kuģi” kravu pārkraušanas metodi. Ostas ārējā reidā kuģi ir pilnībā pakļauti atklātas jūras iedarbībai, tādejādi, apdraudot kravas operācijā iesaistītos kuģus, kā arī jūras vidi no piesārņojuma, ko var radīt pārkraušanas rezultātā jūrā nokļuvusī kuģa krava un naftas produkti.

Problēmu atrisinātu ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana, kas ietver kuģu ceļa paplašinājuma - enkurošanās vietas izveidi ostas iekšējā reidā, kas ļaus veikt kuģu galīgu piekraušanu ostas akvatorijā, kur tos no atklātas jūras iedarbības aizsargā ostas hidrotehnisko aizsarg būvju sistēma. Savukārt kuģu ceļa uzlabošana, kas ietver tā padziļināšanu, paplašināšanu un iztaisnošanu, nodrošinās drošu kuģu kustību līdz tie nonāk ostas hidrotehnisko aizsarg būvju - molu un viļņlaužu, aizsargātajā ostas akvatorijā.

Projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” mērķis: novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošanas pasākumus.

Projekta ietvaros tiks realizētas šādas ūdens infrastruktūras uzlabošanas darbības:

Kuģu ceļa uzlabošana, t.sk., enkurošanas vietas izveide ostas Brīvostas akvatorijā;

Ostas hidrotehnisko būvju – molu un viļņlaužu, atjaunošana un pārbūve, t.sk., navigācijas zīmju uzstādīšana.

Projekta īstenošanas rezultātā veiktās darbības ļaus ievērojami uzlabot lieltonnāžas kuģu kuģošanas drošību, tiem apmeklējot Liepājas ostu, tādējādi samazinot jūras satiksmes dalībnieku potenciālos zaudējumus, t.sk., kuģu dīkstāvju laiku un importējošo valstu tautsaimniecību zaudējumus, kas ir saistīti ar nesavlaicīgu kravu saņemšanu.

Projekts Nr.6.1.1.0/17/I/005 “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

Vai informācija bija noderīga?
Background image