Kontaktpersona

Kristīne Alpēna

Kristīne Alpēna

Iepirkuma speciāliste


Tālr: (+371) 63422394 E-pasts: kristine.alpena@lsez.lv

Iepirkumi un izsoles

12. janvāris, 2024

Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi Id.Nr.2024/16

Iepirkuma līgums tiks slēgts par vienību cenām un tā izpilde tiks nodrošināta pēc faktiskās nepieciešamības, kas saistīta ar laikapstākļu un jūras straumju ietekmi uz kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem:

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības "Green Line Shipping" UAB  (300001023)

https://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi/130-liepajas-ostas-kugu-kanalu-un-akvatorijas-dzilumu-uzture-anas-darbi-id-nr-2024-16

 

CPV kods

45252124-3  Bagarēšanas un sūknēšanas darbi.

 

Līguma izpildes laiks un vieta

1.1.1. Darbu izpildes laiks no 2024.gada 01.marta līdz 2025.gada 28. februārim.

1.1.2. Līguma  izpildes vieta Liepājas osta.

 

Iepirkuma procedūra

1.1.1. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumam[1]. Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss.

1.1.2. Pamatojums iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nedalot iepirkumu daļās ir: viens Pretendentu loks; viens objekts.

 

Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) līdz 2024.gada 14.februārim plkst.10:00.

Pielikumi

12. janvāris, 2024
Iepirkumi un izsoles
Nolikums
26. februāris, 2024
Iepirkumi un izsoles
Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Vai informācija bija noderīga?
Background image