MVU statusa noteikšana
Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK) ir komersanti, kas atbilst Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikumā noteiktajai definīcijai. Šī definīcija tiek iekļauta visās EK programmās, kas attiecas uz MVK atbalstu.
Definīcijā uzmanība tiek pievērsta ne tikai darbinieku skaita un finanšu robežvērtībām, pēc kurām nosaka uzņēmumu kategoriju, bet arī tam, vai uzņēmums, kas pretendē uz MVK statusu, ir saistīts ar citiem uzņēmumiem, t.i., gan tam, kam pieder kapitāla daļas vai balsstiesības uzņēmumā, gan arī tam, vai šim uzņēmumam un tā īpašniekiem pieder kapitāla daļas vai balsstiesības citos uzņēmumos.
Pamatojoties uz uzņēmumu savstarpējo saistību, uzņēmumi tiek iedalīti 3 grupās: autonomie uzņēmumi, partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi. Definīcijā tiek ņemts vērā uzņēmuma iespējas nodrošināt sevi ar finanšu līdzekļiem, piemēram, uzņēmums, kurš saistīts ar citiem uzņēmumiem ar lielākiem finanšu līdzekļiem, var pārsniegt MVK kritērijus un neklasificēties kā MVK. Komersants tiek vērtēts atbilstoši statusam, kāds tas ir uz izvērtēšanas brīdi.
Nosakot statusu, ir jāņem vērā šādi rādītāji:
Mikro (sīks)
10
un
Darbinieku skaits ( < )
EUR
2 milj.
vai
Apgrozījums ( <= )
EUR
2 milj.
Bilance ( <=)
Mazs
50
un
Darbinieku skaits ( < )
EUR
10 milj.
vai
Apgrozījums ( <= )
EUR
10 milj.
Bilance ( <=)
Vidējs
250
un
Darbinieku skaits ( < )
EUR
50 milj.
vai
Apgrozījums ( <= )
EUR
43 milj.
Bilance ( <=)
Nosakot komersanta statusu, ir jāņem vērā dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu (darbinieku skaits, apgrozījums, bilances kopsumma). Jaundibinātiem uzņēmumiem ir jāņem vērā dati par operatīvā pārskata periodu. Nosakot komersanta statusu, jāņem vērā arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi.
 
i
Autonomas komercsabiedrības KS nepieder vairāk kā 25% kapitāla daļu citā komercsabiedrībā, un šī komercsabiedrība kādai citai komercsabiedrībai vai vairākām saistītām komercsabiedrībām kopā nepieder 25% vai vairāk kapitāla daļu.
i
Partnerkomercsabiedrības kapitāldaļu attiecība veidojas robežās 25%-50%.
i
Saistītās komercsabiedrības kapitāldaļu attiecība veidojas robežās virs 50%.
 
Darbinieku skaits
Dati par projekta iesniedzēju
Dati par partnerkomercsabiedrībām (proporcionāli)
Dati par saistītajām komercsabiedrībām
Kopā
Gada apgrozījums
Kopsavilkuma bilance
Par saistītiem uzņēmumiem uzskata arī tos, kuros izšķirošo ietekmi nodrošina vienas un tās pašas fiziskās personas, ja uzņēmumi pilnībā vai daļēji darbojas vienā tirgū vai blakustirgos. (Par “blakustirgu” uzskata ražojuma vai pakalpojuma tirgu, kas atrodas tieši augšup vai lejup no attiecīgā tirgus). Pamatojoties uz EK regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 3. panta 3. punkta c) apakšpunkta un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 18. punkta f) apakšpunkta, pārbaudot komersantu saistību, tiek ņemti vērā ne tikai dalībnieki, bet arī amatpersonas – valdes locekļi un viņu pārstāvības tiesības.
Rokasgrāmata “Jaunā MVU definīcija” (pielikumā)
Avots: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30