Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valde lemj par ieguldījumiem un attīstības projektiem
19. marts, 2018
16. martā, Liepājā, notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde, kuras darba kārtībā bija jautājumi par ieguldījumu līgumu slēgšanu, nekustamā īpašuma rezervēšanas līgumu, par kuģu aģentēšanas pakalpojumiem u.c. jautājumi.
Atbalsta trīs ieguldījumu projektus
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un ieguldījumu pamatojumu, nolēma slēgt līgumu ar LSEZ “Jensen Metal” SIA, kas plāno realizēt projektu “Modernas liekšanas iekārtas iegāde ražošanas jaudas palielināšanai” par kopējo summu EUR 160 000.00, ar LSEZ SIA “JM Properties”, kas plāno laika posmā no 2018. gada 20. marta līdz 2019. gada 31. decembrim realizēt projektu “Moderns tehniskais aprīkojums ražošanas ēkai” par kopējo summu EUR 695 000.00 un ar LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV”, kas laika posmā no 2018. gada 26. marta līdz 2018. gada 31. decembrim plāno realizēt projektu “Ražošanas iekārtu modernizācija” par kopējo summu EUR 150 000.00. 2018. gada 16. marta sēdē kopējā atbalstīto ieguldījumu summa ražošanā ~1 milj. euro, savukārt 2017. gadā noslēgto ieguldījumu līgumu summa bija 31.6 milj. euro.
Atbalsta ieceri būvēt viesnīcu
Izvērtējot vairākus priekšlikumus un Gunta Čukura iesniegtos dokumentus par viesnīcas būvniecības ieceri Celtnieku ielā 1, Liepājā, Liepājas SEZ valde nolēma rezervēt nekustamo īpašumu Celtnieku iela 1, Liepājā nomas un apbūves tiesības Guntim Čukuram uz vienu gadu viesnīcas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.
Apstiprina iepirkuma rezultātus
2018. gada 9. februārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām”. Kopumā tika saņemti trīs pretendentu iesniegumi. Izvērtējot pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību atklātas iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, komisija konstatēja, ka visi iesniegtie piedēvējumi atbilst iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ņemot vēra iepirkuma procedūras dokumentos noteikto vērtēšanas algoritmu - zemāko piedāvāto līgumcenu par elektroenerģijas piegādi Liepājas speciālās ekonomiskas zonas pārvaldes vajadzībām, iepirkuma komisija izvēlējās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AJ Power" piedāvājumu ar zemāko kopējo līgumcenu – 267 351.93 EUR , neskaitot pievienotas vērtības nodokli.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un Iepirkumu komisijas lēmumu nolēma apstiprināt iepirkuma rezultātu un uzdot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam slēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AJ Power”, reģ. Nr. 40103780693, līgumu par elektroenerģijas iegādi. Līgums stāsies spēkā 2018. gada 1. aprīlī un būs spēkā līdz 2019. gada 31. martam.
Izvērtē ēkas nojaukšanu Sliežu iela 9, Liepājā
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, optimizējot telpu izmantošanu ar mērķi efektivizēt Tehniskā dienesta un Hidrogrāfijas grupas darbu, kā arī samazināt telpu ekspluatācijas izmaksas, ir radusi iespēju atbrīvot ēku Sliežu ielā 9, Liepājā. Tā kā ēka atrodas uz zemes gabala, kuram piekļaujas dzelzceļa atzars un ostas piestātņu teritorijas, Liepājas SEZ valde atbalstīja ierosinājumu ēku nojaukt, atzīstot, ka lielāku ekonomisko efektu dotu ostas darbību veikšana šajā teritorijā – vaļēju kravu laukumu vai slēgta tipa noliktavas izbūve papildus kravu apjoma apstrādei.
Tāpat Liepājas SEZ valde uzdeva Liepājas SEZ pārvaldes izpildaparātam apvienot zemesgabalu Brīvostas iela 21, Liepājā un zemesgabala Sliežu iela 9, Liepājā, bet pēc zemes ierīcības projekta robežu pārkārtošanas pabeigšanas, palielināt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrībai “MOLS L” SIA iznomātā nekustamā īpašuma platību, veicot grozījumus starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību “MOLS L” SIA 1998.gada 30.janvārī noslēgtajā līgumā, ar nosacījumu, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrībai “MOLS L” SIA ir jāveic nekustamā īpašuma – ēkas Sliežu ielā 9, Liepājā nojaukšana par saviem līdzekļiem.
Atļauj sniegt kuģu aģentēšanas pakalpojumus
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, nolēma slēgt ar SIA “Astra Spipping Agency” līgumu par atļauju komersantam veikt Liepājas ostā ienākošo kuģu aģentēšanu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto ostas maksu un pakalpojumu maksu iekasēšanu no kuģiem atbilstoši spēkā esošiem tarifiem un krasta aprūpes rēķina izsniegšanu. Kopumā līdz šim Liepājas ostā brīvā tirgus apstākļos kuģu aģentēšanas pakalpojumus nodrošināja 18 kompānijas, bet pēc līguma noslēgšanas ar SIA “Astra Spipping Agency” to skaits būs 19.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30