Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes 24.marta lēmumi
25. marts, 2021

Šā gada 24. martā attālināti notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija deviņi jautājumi par ieguldījumu līgumu slēgšanu ar LSEZ kapitālsabiedrībām, par projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvdarbu un būvuzraudzības līgumu slēgšanu, kā arī par velkoņu pakalpojumu nodošanu brīvajā tirgū kā arī citi.

 

Par valsts aizdevumu Covid-19 Infekcijas izplatības seku pārvarēšanas un attīstības projektu īstenošanu

 

Ministru kabinets šā gada 4. martā izskatīja un atbalstīja lēmumu par "Par valsts aizdevuma izsniegšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei."

Ir izpildītas visas normatīvajos dokumentos noteiktās darbības un saņemti nepieciešamie saskaņojumu, lai Liepājas SEZ pārvalde varētu saņemt valsts aizdevumu Valsts Kasē saskaņā ar likumu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde pilnvaroja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku parakstīt aizdevumu līgumus.

Liepājas SEZ pārvalde izmanto Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktos atbalsta instrumentus, kas ļaus Liepājas SEZ pārvaldei un Liepājas SEZ teritorijā strādājošajiem uzņēmējiem nodrošināt stabilu un prognozējamu darbību, uzlabos kopējo ekonomisko situāciju un veicinās valsts tautsaimniecības stabilitāti, neradot papildus finanšu riskus.

 

Neskatoties uz vīrusa pandēmijas izraisītajiem neprognozējamiem apstākļiem, Liepājas SEZ pārvalde turpina trīs investīciju projektu īstenošanu:

 ES Kohēzijas fonda projekts “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana”.

 Projekts “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi”.

 Projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta”.

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma uzsākt projektu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” un slēgt līgumu SIA "TILTS", kas piedāvāja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu saskaņā ar Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu komisija lēmumu. Līguma summa ir 2 616 525.45 EUR neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Par būvniecības projektu īstenošanu

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un atbalstīja grozījumu izdarīšanu 2019. gada 29. aprīlī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA “ICS Property” noslēgts līgums par apbūves tiesības piešķiršanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā nekustamā īpašumā – zemesgabalā Meldru iela 8, Liepājā, nosakot, ka būvprojekta “Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve” paredzēto būvju būvniecības darbu uzsākšanas termiņš ir ne vēlāk kā 2021. gada 21.septembrī un paredzētās un uzbūvētās būves nodošanu ekspluatācijā ne vēlāk kā 2023. gada 20. janvārī.

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un atbalstīja grozījumu izdarīšanu 2019. gada 3. aprīlī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “EB Liepāja” noslēgtajā līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā nekustamā īpašuma- zemesgabala Zemgales iela 11, Liepājā daļai, kurā tika paredzēts būvprojekta “Ražošanas ēkas jaunbūves un divu ēku pārbūve Zemgales ielā 11, Liepājā”, nosakot ka būvprojekta “Ražošanas ēkas jaunbūves un divu ēku pārbūve Zemgales ielā 11”, Liepājā būvniecības īstenošanas termiņu līdz 2022. gada 30. decembrim.

 

Par līguma par ieguldījumu projekta veikšanu slēgšanu

 

Liepājas SEZ valde atbalstīja Caljan LSEZ SIA plānotos ieguldījumus 80 000,00 EUR, lai laika posmā no 2021.gada 29.marta līdz 2021.gada 31.jūlijam uzņēmums varētu īstenot projektu “Metināšanas iecirkņa papildināšana ar metināšanas iekārtām Brīvības ielā 142A, Liepājā”. Saskaņā ar Caljan LSEZ SIA iesniegto deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, Caljan LSEZ SIA var saņemt maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti ieguldījumiem līdz 35 %.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un apstiprināja LSEZ “Jensen Metal’’ SIA iesniegto ieguldījumu projektu “Jaunu tehnoloģisko iekārtu iegāde” par kopējo summu 1 395 000,00 EUR. Projekts plānots īstenot laika posmā no 2021.gada 26.marta līdz 2023.gada 31.decembrim. LSEZ “Jensen Metal’’ SIA var saņemt maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti ieguldījumiem līdz 35%.

 

Par pakalpojumu nodošanu brīvajā tirgū

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apstiprināja Minimālās prasības velkoņu pakalpojuma sniegšanai Liepājas ostā un Velkoņu pakalpojuma sniegšanas noteikumos, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. februāra regulas Nr. 2017/352 4. panta 1. punktu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde 2020.gada 21.augustā uzdeva Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparātam veikt visas nepieciešamās darbības, lai ieviestu velkoņu pakalpojumu sniegšanas pirmo speciālo sistēmu Liepājas ostā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.aprīlim. Pirmā speciālā sistēma velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā atver tirgu velkoņu pakalpojumu sniedzējiem, kas atbilst minimālajām prasībām, un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde vairs nenodrošinās vienpersonisku velkoņu pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā. Vienlaikus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma izdarīt grozījumus Liepājas ostas maksās un maksas pakalpojumos, kas saistīti ar velkoņu pakalpojumu nodošanu brīvajā tirgū. Likuma par ostām 13. panta trešā daļa nosaka, ka ostas maksas un tarifus nosaka ostas pārvalde, publicē tos laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ostas maksas izmaiņas stājas spēkā četrdesmit piecas dienas pēc to publicēšanas.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma veikt arī precizējumus Minimālajās prasībās tauvošanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā un Tauvošanas pakalpojuma sniegšanas noteikumos Liepājas ostā. Atgādināsim, ka no 2020. gada 1. novembra tauvošanas pakalpojumi Liepājas ostā nodoti brīvajā tirgū, vienlaikus nosakot minimālajās prasībās tauvošanas pakalpojuma sniegšanai un Tauvošanas pakalpojuma sniegšanas noteikumos Liepājas ostā.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30